Tilbake til søkeresultatene

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

A life course perspective on the GENdered PATHways of social exclusion in later life, and its consequences for health and wellbeing

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektnummer:

299859

Prosjektperiode:

2019 - 2023

Geografi:

GENPATH - Sosial ekskludering og dets konsekvenser for eldres helse og livskvalitet i et kjønns- og livsløpsperspektiv. GENPATH er et europeisk forskningsprosjekt som setter søkelys på sosial ekskludering i eldre år. Sosial ekskludering er et flerdimensjonalt fenomen med klare negative konsekvenser for individ og samfunn. Hovedfokus i GENPATH er ekskludering knyttet til sosiale relasjoner. Denne typen ekskludering er utbredt og kan ha store virkninger på helse og velvære. Utenom Norge deltok Tsjekkia (koordinator), Østerrike, Sverige, Tyskland, Israel, Irland og Spania. I prosjektet har vi jobbet med alle fire arbeidspakkene (WP). Formålet med WP1 var å studere hvordan sosial ekskludering fra sosiale relasjoner (ESR) i eldre år utvikles blant menn og kvinner; WP2 handlet om kjønns- og landforskjeller i utfall av ekskludering fra sosiale relasjoner; WP3 om den kjønnede naturen til de levde opplevelsene av ekskludering fra sosiale relasjoner; og WP4 handlet om et integrativt perspektiv på den kjønnede karakteren av ekskludering fra sosiale relasjoner og formidling av forskningsresultatene. Åtte kvantitative artikler er publisert i fagfellevurderte tidsskrifter hvorav to på nivå 2 og fem på novå 1 i det Norsk register for vitenskapelige tidsskrifter, serier og forlag og fem populærvitenskapelig publikasjonen. Tre kvalitative artikler og en bokkapitel er i prosess. Når det gjelder formidling, var det siden studiestart 89 anledninger der temaer knyttet til sosial ekskludering (ofte ensomhet) ble diskutert i media, og >15 nasjonale og 12 internasjonale formidlingsaktiviteter. GenPath økte også interessen til en masterstudent ved OlsoMet, som skrev sin masteroppgave om de kvalitative intervjuene til GENPATH i første del av 2021. To andre masterstudenter ved Oslomet skal skrive sin masteroppgavene i løpet av 2023. Det første artikkel publisert i fagfellevurderte tidsskrifter presenterer en heuristisk modell om kjønnskonstruksjon av ESR og dens resultater. Den andre vitenskapelige artikkelen presenterer resultatene av en longitudinell studie om de psykososiale virkningene og prediktorer derav av COVID -pandemien blant eldre nordmenn i tidlige og senere stadier av pandemien. Den tredje faglige oppgaven beskriver og diskuterer europeiske variasjoner i utbredelse av ensomhet og finner at tillit til systemet og tillit til andre mennesker er viktige utløsende faktorer i konstruksjonen av sosialt engasjement, noe som igjen fører til endrede nivåer av ensomhet. Den fjerde artikkelen beskriver resultater av en kjønnsstratifisert analyse om tilfredshet med nettverks- og være alene som modifikatorer av livskvaliteten til eldre personer som er utfordret av ekskludering fra sosiale relasjoner. Den femte artikkelen (handler om kjønnede assosiasjoner mellom sosiale nettverket og mentalt velvære senere i livet. Den sjette artikkelen brukte et livsløpsperspektiv på å utforske effekten av barndomsforhold på risikoen for ekskludering fra sosiale relasjoner i senere livet. Den syvende artikkelen handler om naturen og prediktorene for aldringseffekter på subjektivt velvære. Den siste undersøker aldersforskjeller i psykisk velvære hos eldre Rumenere og vurderer i hvilken grad forskjeller kan forklares med alder og sosial ekskludering. De fem populærvitenskapelig artikler handler om sosial deltakelse i andre halvdel av livet; livskvalitet og ensomhet i eldre år; utelukkelse fra sosiale relasjoner; depresjon og ensomhet; og aktiv aldring og ensomhet. De tre kvalitative artiklene (i prosess) er basert på de 180 kvalitative intervjuene (30 i hvert deltagende land), og undersøker virkningen av livsløpskonflikter i sosiale relasjoner; effekten av COVID-19 på dynamikken i sosiale relasjoner for eldre menn og kvinner; og hvordan livsløpsoverganger er assosiert med ekskludering fra sosiale relasjoner i livet til eldre menn og kvinner. Videre har prosjektet utviklet en modellforelesning for ungdomsskolens læreplaner om alderdom og ekskludering fra sosiale relasjonsrisikoer for å støtte potensialet for tidlig intervensjon for bedre resultater senere i livet. Til slutt holdt vi to innlegg på den første nasjonale Ensomhetskonferansen i Litteratur huset i Oslo (24-25 oktober 2022), med diskusjoner og bidrag fra fagfolk, forskere, politiekere og eldre menn og kvinner med interesse for temaet.

Eight quantitative articles have been published in peer-reviewed journals of which two at level 2 and five at level 1 in the Norwegian register for scientific journals, series and publishers and five popular science publications. Three qualitative articles and a book chapter are still in progress. Since the start of the study there were 89 occasions where topics related to social exclusion (often loneliness) were discussed in the media, and we produced >15 national and 12 international dissemination activities at scientific and popular scientific conferences. GenPath also increased the interest of a master's student at OlsoMet, who wrote her master's thesis on the qualitative interviews for GENPATH in the first part of 2021. We further translate the model lecture for secondary school curricula on old age and exclusion from social relational risks that was developed by the Czech-partner into Norwegian. Educating young people about causes and consequences of social exclusion might work as an early intervention for better outcomes later in life. The lecture is freely available on the Norwegian and international GENPATH websites. One spin-off of GENPATH is the funding of another project on social exclusion AMASE - A multidimensional approach to social exclusion in later life – health consequences for ageing populations (funder EEA-Norway grants). In AMASE members of the Norwegian team of GENPATH collaborate with the researchers from the University of Bucharest. A research proposal for a PhD project on the “Sosial isolasjon og ensomhet - aktiviteters helsefremmende rolle i senere liv” was submitted to Dam Stiftelsen in 2023. Furthermore, four of the seven partners in GENPATH are now involved in a Horizon Europe proposal in integrated care and social exclusion. The writing of the book chapter on social isolation and loneliness brought the project group into closer contact with a Canadian professor who is now co-authoring the book chapter. The policy brief with main findings of the research papers will be summarized and suggestions will be made for policy and practice. The policy brief will be published on the OsloMet website, and send to policy makers and stakeholders in Norway and to Age Platform Europe. Three qualitative studies are still in the pipeline. Topics are 1) conflicts, 2) transitions and 3) the role of COVID on the dynamics of exclusion from social relations in later life. These will be submitted to peer-reviewed journals in 2023.

Social exclusion is a multifaceted social problem with substantial disruptive consequences for individuals and society. One aspect of social exclusion is the exclusion from social relations, which is the key focus of this proposal. Being socially connected is a universal basic human need, but a substantial number of people lack the essential social resources necessary for a healthy and happy life. GENPATH focusses on post-retirement age; a life phase where social inclusion becomes a crucial factor for health and wellbeing. Men and in particular women have an increased risk to be socially excluded after retirement. Women are more often frail, more often widowed, have lower levels of education, have more often disrupted working careers, lower pensions, and less economic resources. The large variation in social exclusion and the varying impact of gender across welfare states indicates a key role of the macro-social context. However, little is known about how precise the welfare state context influences the construction and outcomes of social exclusion. The proposed project aims at analysing the origin of gender differences in the prevalence and generation of exclusion from social relations across European countries, and consequences of this exclusion for health and wellbeing. Findings will inform the scientific debate about gender differences in and social exclusion and instruct policies towards a reduction in social exclusion among older men and women. GENPATH fits the SDG 5: Gender equality and SDG 3: Good health and wellbeing, in particular, the topics 1.2 and 1.3.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Finansieringskilder