Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

En evaluering av opplæringsprogrammet for økt trygghet og sikkerhet for barn/ungdom og ansatte i barneverninstitusjoner.

Alternativ tittel: An evaluation of the training programme for increased safety and security for children/youth and employees in child welfare institutions.

Tildelt: kr 1,7 mill.

Det bor ca 600 barn/ungdom på statlige barnevernsinstitusjoner. Ca 3900 ansatte har ansvaret for å sikre at de får forsvarlig omsorg. Å skape gode oppvekstvilkår for barn/ungdom er ett viktig ansvarsområde for Barne- ungdoms og familieetaten (Bufetat). I tillegg er det et mål å skape helsefremmende arbeidsplasser. Statistikk fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt viste i 2018 at barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er de yrkesgruppene som er mest utsatt for vold og trusler. I tillegg viste Helsetilsynets landsomfattende tilsyn med barneverninstitusjoner i 2018 svikt i form av lovbrudd og/eller forbedringsbehov i 45 av 60 undersøkte barneverninstitusjoner. I 2017 utviklet Bufetat et fire dagers opplæringsprogram som skal bidra til at konfliktfylte situasjoner bedre forutses, forebygges og håndteres på en trygg og sikker måte. Et mål er å bruke minst mulig tvang, og når tvang brukes, skal den være lovlig og minst mulig skadelig. Ved bruk av teori, scenariotrening og kommunikasjonsøvelser skal ansatte trenes i å opptre slik at risikoen for vold minsker. Alle ansatte i statlige institusjoner fikk opplæring innen utgangen av 2019. Oslo kommune og private institusjoner vil få opplæring fra våren 2021. Målet med forskningsprosjektet er å få kunnskap om hvordan opplæringsprogrammet virker og hvordan ungdom opplever trygghet på institusjonen, og hva som eventuelt bør videreutvikles og forbedres. Det skal undersøkes hvordan praksis påvirkes og hvilken betydning det har for involverte. Så vel innhold, som implementering inngår. Til dette formål har vi belyst temaet med kvalitative intervjuer med både ansatte og ungdommer, samt et systematisk litteratursøk. Resultatene av forskningsprosjektet skal bidra til å videreutvikle effektive omsorgstjenester av høy kvalitet for barn/ungdom, samt utvikle helsefremmende arbeidsplasser. Dette med fokus på trygghet og sikkerhet for alle involverte i barneverninstitusjonene.

-

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har en målsetting om at alle barneverninstitusjoner skal oppleves trygge og sikre for både barn/ungdom og ansatte. Samtidig er det en målsetting å bruke mindre tvang overfor barn og ungdom i institusjoner. For bedre å sikre forsvarlighet for barn/ungdom og ansatte utviklet Bufetat i 2017 et fire dagers opplæringsprogram for økt trygghet og sikkerhet i statlige barnevernsinstitusjoner. Det er ønskelig, relevant og aktuelt å undersøke effekten av dette opplæringsprogrammet som alle ansatte i statlige institusjoner skal gjennomgå innen 2019. Forskningsprosjektet vil belyse problemstillingen både med kvalitativ og kvantitativ metode. I tillegg skal det gjennomføres et oppdatert søk i litteratur. I den kvalitative delen av studien vil data innhentes gjennom fokusgruppeintervju med både ansatte og ungdom i institusjoner som enten har gjennomgått, eller i løpet av prosjektperioden gjennomgår opplæringsprogrammet. Resultatet fra den kvalitative delen av studien vil danne grunnlaget for den kvantitative delen av prosjektet, som er tenkt som et tidsseriedesign. Forskningsprosjektet er en artikkel basert på PhD studie, og skal resultere i tre artikler publisert i internasjonale tidsskrift, hhv basert på systematisk litteratursøk (review-artikkel), kvalitative data og den kvantitative intervensjonsstudien. De største utfordringene omhandler prioritering og implementering på lokalnivået, der de faglige kvalifikasjonene med forebygging som fokus skal anvendes i praksis og der det må legges til rette for det. Resultatene av forskningsprosjektet skal bidra til å videreutvikle effektive tjenester med høy kvalitet for barn/ungdom på institusjon. På lengre sikt håper Bufetat at opplæringsprogrammet med tilhørende forskning og videreutvikling av det vil føre til økt trygghet og sikkerhet både for barn/ungdom og ansatte. Dette vil ha stor verdi og betydning for samfunnet generelt og for brukergruppen og de ansatte spesielt.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder