Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Unpacking climate impact chains: A new generation of action- and user-oriented climate change risk assessments

Alternativ tittel: Avdekking av klima årsak-virkningskjeder: Neste generasjon handlings- og brukerorientert metode for risikovurdering av klimaendringer

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektet har publisert fire artikler som analyserer kunnskapsstatus og behov for ny kunnskap når det gjelder analyse av klimarisiko. Den første artikkelen går gjennom internasjonale erfaringer med å ta i bruk det rammeverket som er grunnlaget for UNCHAIN-prosjektet ? Impact Chain rammeverket ? og peker på særlig to områder der rammeverket må suppleres for å kunne dekke bedre de behov som er i arbeidet med klimatilpasning: Det å involvere brukere i å analysere lokal klimarisiko, og det å kunne analysere også grenseoverskridende klimarisiko. Den andre artikkelen diskuterer hvordan spørsmålet om usikkerhet i arbeidet med klimatilpasning behandles i litteraturen, og presenterer et forslag til veikart for hvordan lokale aktører kan forholde seg til usikkerhet ved å supplere en tradisjonell ?forutsi-så-handle? tilnærming med en utvidet ?reflektere-så-handle?. Hovedpoenget er at myndigheter må akseptere å leve med usikkerhet og at man derfor ikke kan vente på en tilnærmet nøyaktig kunnskap om klimarisiko for man setter i verk tilpasningstiltak. En tredje artikkel presenterer en modell for hvordan myndigheter kan analysere og i neste omgang utvikle tilpasningstiltak rettet inn mot den formen for klimarisiko som transporteres via markedet eller på andre måter over landegrensene, eksempelvis at produksjon av soya til kraftfôr i ett land kan påvirkes av klimaendringer i produksjonslandet. En fjerde artikkel oppsummerer de internasjonale erfaringene med bruk av medvirkningsteknikker i arbeidet med klimatilpasning, og konkluderer at slike teknikker er tatt i bruk på dette området i mye mindre grad enn innenfor andre politikkområder lokalt. De 11 planlagte lokale casene er langt på vei ferdige og gitt en kort omtale på prosjektet sin nettside (www.unchain.no). Disse er: 1) Potensiell risiko for reduksjon i turistenes opplevelse av komfort og destinasjonens attraktivitet på grunn av klimaendringer (Spania); 2) Økonomiske effekter av klimatilpasning av kritisk infrastruktur (Tyskland); 3) Økonomiske effekter av tilpasning av klimaendringer for tilfellene i havnen i Hamburg og havnen i Mannheim (Tyskland); 4) Forbedring av konsekvensanalyser av klimaendringer i åpne økonomier ved hjelp av økonomiske modelleringsmetoder (Tyskland); 5) Analyse av klimarisiko knyttet til tørke i landbruket (Østerrike); 6) Tilpasning til flomfare (Sverige); 7) Hvordan sikre bærekraftig fiskeoppdrett i lys av klimaendringer (Norge); 8) Hvordan lan klimaendringer påvirke finansielle investeringsporteføljer og jernbaneinfrastruktur (Nederland); 9) Klimafølsomheter og -sårbarheter for små og mellomstore bedrifter i Øvre Rhinen (Frankrike); 10) Forbedring av kunnskap og håndtering av grenseoverskridende klimarisiko på bynivå med eksempelet Paris (Frankrike); og 11) Regionalt kunnskapsgrunnlag for lokal og grenseoverskridende klimarisikoanalyse for jordbruket (Norge). Det kommende halvåret skal prosjektet publisere med bakgrunn i erfaringer samlet inn fra disse casene.

UNCHAIN is part of an international project involving partners from six countries in addition to Norway (the Netherlands, German, Austria, France, Spain and Sweden) and financed by the European AXIS Joint Call for Transnational Collaborative Research Projects mechanism. UNCHAIN is led from Norway by Vestlandsforsking (VF). UNCHAIN take as reference point the concept ‘impact chain’ (IC) which focuses on identifying and describing causal links between different components of climate risks. UNCHAIN will develop the potential of IC in supporting climate change (CC) adaptation capacity-building, by introducing five methodological innovations: (1) An approach to assess CC risks that covers both the short-term need for ‘adjusting’ within the current societal framework and the possible need for long-term and large-scale efforts of ‘societal transformation’; (2) A structured method of co-production of knowledge and integrate this into impact modelling to better account for different views on desirable and equitable climate resilient futures; (3) An applicable framework for analyzing how societal change can affect local climate change vulnerabilities, how to conduct an integrated assessment of the combined effect of potential climate and societal changes, and how to better understand the socio-economic consequences involved in local climate change adaptation; (4) A standardized analytical framework for addressing uncertainties involved in local decision-making on climate change adaptation; (5) Explore the possibility of expanding the logic of impact change along two dimensions: ‘time & space’, and ‘scope’ (i.e. to include the indirect transnational impacts of climate change, and to link mitigation and adaptation). A the core of the project are 11 cases. The two Norwegian cases are "Tourism mobility and climate change" (done by VF) and "Securing sustainable food production in semi-artic conditions under the auspices of climatic changes" (done by Nordlandsforsking).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

KLIMAFORSK-Stort program klima