Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Frihet i Kitty Kiellands kunst og tekster

Alternativ tittel: Liberty in the Art and Literature by Kitty Kielland

Tildelt: kr 1,7 mill.

Kan Kitty L. Kiellands (1843-1914) kunst og tekster forstås som et uttrykk for frigjøring? Kielland var først og fremst landskapsmaler, men malte også portretter. Hun var et kulturelt og samfunnsengasjert menneske, som skrev artikler og noveller om kjønn, etikk og kunst. Som billedkunstner ble Kielland kanonisert i sin samtid og har siden blitt skrevet om i norske, kunsthistoriske oversiktsverk. Likevel finnes det ingen akademisk avhandling om hennes kunst. Hennes malerier og tekster har også blitt fremstilt som to rimelig atskilte størrelser. Dette forskningsprosjektet ønsker å utfordre tanken om at kunst og tekst er så atskilte som tidligere antydet. Jeg ønsker å gi en mer helthetlig forståelse av Kiellands bidrag til kunst- og kulturhistorien ved å undersøke bilder og tekst i sammenheng og ut i fra teorier om frigjøring. For å oppnå dette målet, er prosjektet delt inn i følgende delmål: 1) Individets frihetsfølelse skal analyseres i samspill med landskapet. Kiellands malerier av åpne, ukultiverte landskaper ses i relasjon til en novelle om en kvinnes avslag på ekteskapstilbud og en sakprosatekst om Jæren. 2) Kiellands syn på ytringsfrihet og fordeling av frihet og ansvar mellom kjønnene vil undersøkes. Fire vennskapsportretter analyseres i sammenheng med en novelle og en sakprosatekst om kjønn. 3) Kielland forsvarte kunstens frihet samtidig som hun så på den som et middel for nasjonal frigjøring. Kan kunsten være fri og samtidig har en slik rolle? Dette vil diskuteres med utgangspunkt i Kiellands deltakelse på og tekster om den norske avdelingen på Verdensutstillingen i Paris 1889.

-

Det finnes ingen akademisk avhandling om Kitty Kiellands kunst til tross for at hun ble kanonisert i sin samtid. Hennes malerier og tekster er fremstilt som to rimelig atskilte størrelser. Dette prosjektet ønsker å utfordre tanken om at kunst og tekst er så atskilt som tidligere antydet. Jeg ønsker å nyskrive kunsthistorien i tråd med Griselda Pollocks strategi «differencing the canon». Med utgangspunkt i teorier rundt frihet og emansipasjon vil jeg utvikle metodeverktøy for å kunne analysere samspillet mellom tekst og bilde og metoder for å studere aktør-nettverk-relasjoner. Dette arbeidet vil være utfordrende da det ikke er gitt hvordan teori- og metodebiten kan løses på en best mulig måte. Her vil et kompetent forskningsmiljø ved UiO være avgjørende. Målet er å gi en mer helhetlig forståelse av Kiellands bidrag til kunst- og kulturhistorien. Hennes nyanserte syn på fordeling av frihet og ansvar mellom kjønnene møtte motstand internt i kvinnebevegelsen. Hvorfor hun virket for radikal for de konservative, og for konservativ for de radikale, vil undersøkes nærmere. Videre vil hennes tanker om natur, frihet og demokrati drøftes og aktualiseres. MUST er et konsolidert museum og vil nyte godt av en tverrfaglig tilnærming, som vil bidra til ny kunnskap om museets kjerneområder. MUST formidler også byhistorie der Alexander Kielland utgjør et tyngdepunkt. Et delmål i avhandlingen er å bringe frem mer kunnskap om samarbeidet mellom søskenparet Kitty og Alexander Kielland, som var aktivt rundt 1880, altså tidlig i begges karrierer. En hypotese er at de påvirket og inspirerte hverandre i større grad enn tidligere antatt, ikke minst gjennom felles interesse for den engelske filosofen John Stuart Mill og hans tanker om frihet og kjønn. Jeg vil belyse hvordan Mills tenkning påvirket det skandinaviske miljøet i det moderne gjennombruddet, bl.a. ved å se på George Brandes oversettelse av Mill og kontakt med Kielland-familien spesielt og det norske kunstmiljøet generelt.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder