Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

KUNVEL: Knowledge update on animal welfare: A review of animal welfare research in Norway 2012-2019

Alternativ tittel: KUNVEL: Knowledge update on animal welfare: A review of animal welfare research in Norway 2012-2019

Tildelt: kr 0,80 mill.

Kunnskapsnotatet KUNVEL har som formål å gi en lett tilgjengelig oversikt over forskning innen dyrevelferd i Norge i perioden 2012-2019, samt identifisere utfordringer og fremtidige kunnskapsbehov. Aktuelle dyrearter er i hovedsak matproduserende landdyr i Norge som fjørfe, svin, småfe og storfe, men andre arter kan inkluderes dersom dette er hensiktsmessig. Arbeidet skal utføres av en prosjektgruppe sammensatt av ledende forskere innen dyrevelferd i Norge ved NMBU Veterinærhøgskolen (Institutt for produksjonsdyrmedisin; ProdMed), NMBU Fakultetet for Biovitenskap (Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap; IHA), Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Det ferdige kunnskapsnotatet skal være på ca. 20-40 sider. Innledningsvis defineres og drøftes bredden av dyrevelferdsbegrepet og det implisitte behovet for en tverrfaglig tilnærming i forskningen. De påfølgende fagkapitlene skal skrives populærvitenskapelig og skal kunne leses uavhengig av hverandre. Kapitlene dekker fortrinnsvis bredere temaer, men vil også dekke smalere problemstillinger eller artsspesifikke problemstillinger.

BIONÆR har lyst ut midler til produksjon av kunnskapsnotater innen landbasert matproduksjon innen november 2019. Det skal produseres notater innen områdene plantehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Denne søknaden skisserer arbeidet som skal lede frem til produksjon av kunnskapsnotatet innen dyrevelferd (KUNVEL). KUNVEL har som formål å gi en lett tilgjengelig oversikt over forskning innen dyrevelferd i Norge i perioden 2012-2019, samt identifisere utfordringer og fremtidige kunnskapsbehov. Aktuelle dyrearter er i hovedsak matproduserende landdyr i Norge som fjørfe, svin, småfe og storfe, men andre arter kan inkluderes dersom dette er hensiktsmessig. Arbeidet skal utføres av en prosjektgruppe sammensatt av ledende forskere innen dyrevelferd i Norge ved NMBU Veterinærhøgskolen (Institutt for produksjonsdyrmedisin; ProdMed), NMBU Fakultetet for Biovitenskap (Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap; IHA), Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Gruppen skal arbeide med å avgrense innhold, skaffe en bred oversikt over pågående og avsluttet dyrevelferdsforskning i Norge i perioden, f.eks. ved søk i prosjektdatabaser hos BIONÆR, FFL/JA, produserte doktorgrader etc. Informasjonen bearbeides og systematiseres, og kunnskapshull identifiseres. Foreløpige funn presenteres til brukere, og ytterligere kunnskapshull identifiseres. Avslutningsvis ferdigstilles notatet og inkluderer framtidige forskningsbehov. Det ferdige kunnskapsnotatet skal være på ca. 20-40 sider. Innledningsvis defineres og drøftes bredden av dyrevelferdsbegrepet og det implisitte behovet for en tverrfaglig tilnærming i forskningen. De påfølgende fagkapitlene skal skrives populærvitenskapelig og skal kunne leses uavhengig av hverandre. Kapitlene dekker fortrinnsvis bredere temaer, men vil også dekke smalere problemstillinger eller artsspesifikke problemstillinger. Nøkkelinformasjon er oppsummert i tabeller og figurer ved hjelp av oversiktlig infografikk.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram