Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Competence development in changed conditions.

Alternativ tittel: Kompetanseutvikling under endrede rammebetingelser.

Tildelt: kr 45 741

Prosjektnummer:

300296

Prosjektperiode:

2019 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Prosjektet tar utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen som gir føringer for omfattende endringer i skolen. Det er ikke lenger staten som skal ha ansvar for kvalitetsutvikling i skolene, men kommunene og fylkeskommunene. Midler som tidligere har vært brukt på statlige satsinger skal fordeles til kommuner og fylkeskommuner slik at de skal jobbe systematisk for å bedre læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte i alle fag. Meldinga anbefaler at små kommuner samarbeider for å kunne svare på forventningene og utnytte de mulighetene som ligger i omlegginga. Desentralisert ordning for kompetanseheving (DEKOM) er en av tre ordninger som skal erstatte de tidligere nasjonale satsingene og hjelpe skoleeier med å gjennomføre lokale tiltak for kompetanseutvikling som er tilpasset lokale behov. Universitet og høyskoler skal levere innholdet i kompetanseutviklingstiltakene. Det skal være et tett samarbeid mellom institusjonen, skoleeier og de profesjonelle fellesskapene på skolen. Flere, både forskere og skolefolk, er skeptiske til denne omleggingen og mener den kan være utfordrende for skoleeier, og da spesielt i de mindre kommunene (Aasen og Møller, 2012, Møller og Ottesen 2011, Aasen et al., 2012, Roald 2010). Forskningsprosjektet ønsker å skaffe kunnskap om hvordan skoleeiere og skoleledere klarer å utnytte DEKOM-satsingen. Prosjektet vil bygge på opplevelser og erfaringer med igangsatte DEKOM-prosjekter i Østre Agder. Gjennom prosjektet vil vi avdekke hvilke strukturer og prosesser som er etablert i forbindelse med DEKOM- satsingen og hvordan disse beskrives og oppleves av lærere, rektorer og skoleeiere. Det overordnede målet er å avdekke strukturer og strategier for skoleutvikling i kommunene, og evaluere om de er egnet for å gi varig kompetanseheving og endring av profesjonsutøvelsen.

Prosjektet tar utgangspunkt i Melding St. 21 (2016-2017) Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen som gir føringer for omfattende endringer i skolen og krav til skoleeier. Desentralisert ordning (DEKOM) er en av tre ordninger som skal hjelpe skoleeier med å gjennomføre lokale tiltak for kompetanseutvikling. Det har i flere sammenhenger vært påpekt at denne omleggingen kan være utfordrende for skoleeier, og da spesielt i de mindre kommunene (Aasen og Møller, 2012). Risør kommune har hatt to store satsingsområder innenfor kompetanseheving de siste årene, realfagssatsing og BTI (bedre tverrfaglig innsats). Tilbakemelding fra skolene er blandet, og det er stilt spørsmål ved både organisering, tidsbruk og innhold. Som rektor på en av skolene erfarer kandidaten at endring og forbedring av pedagogisk praksis er krevende. Det stilles store krav til skoleeier og skoleleder og samhandling mellom nivå slik at lærerne får eierskap til satsingene og opplever at kompetansehevingstilbudet er relevant, utviklende og ikke en frustrerende tidstyv. Dette prosjektet vil undersøke hvordan skoleeiere og skoleledere klarer å utnytte DEKOM- satsingen i kommunene. Prosjektet vil bygge på opplevelser og erfaringer med igangsatte Dekom – prosjekter i Østre Agder. Med utgangspunkt i Kvalitetsutvalgets tre kvalitetsmål og sammenhengen mellom dem (Fevolden og Lillejord 2005) vil kvaliteten på lærernes læring være avhengig av kvalitet på både struktur og prosess. Kandidaten vil undersøke hvilke strukturer og prosesser som er etablert for implementering og kapasitetsbygging i to utvalgskommuner i Østre Agder som er i gang med DEKOM prosjektet «Lærende ledernettverk» , og hvordan de beskrives og oppfattes på ulike nivå. Det overordnede målet med dette prosjektet er å avdekke etablerte strukturer og strategier for skoleutvikling i kommunene som er etablert i forbindelse med DEKOM satsingen, og evaluere om de er egnet for å gi varig kompetanseheving og endring av profesjonsutøvelsen.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder