Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

TV-meteorologen som klimaformidler

Tildelt: kr 0,50 mill.

Klimakommunikasjon og TV-meteorologen som klimaformidler Meteorologisk institutt ønsker at koblingen mellom vær og klima skal gjøre det enklere for folk å forstå klimaendringer og hvordan klimaendringene påvirker dem. Meteorologene på TV og radio er instituttets ansikt utad. Det falt seg derfor naturlig at TV-meteorologene skulle formidle vår klimaforskning ut til folket, og være vår brobygger mot å nå frem med klimaforskningen vår, ved blant annet å sørge for en tettere kobling mellom været vi opplever og forståelse for klima og klimaendringer. Visste du at MET driver med klimaforskning? Et av de sentrale spørsmålene vi stilte oss før vi satte i gang dette prosjektet var: Hvordan skal vi sørge for bedre kjennskap til vår klimaforskning og koblingen mellom vær og klima? Den årlige undersøkelse Ipsos gjennomfører på vegne av MET viste at det var få som kjente til at vi drev med klimaforskning. Andelen som i meget eller ganske stor grad kjente til at vi drev med klimaforskning var 37 prosent i 2017 og 41 prosent i 2018. Men tiltroen til oss som kilde til kunnskap om klimaspørsmål har vært stabilt høy, med 82 prosent i 2017 og i 2018, og 79 prosent i 2019. Vi vet at vi har høy tillit i befolkningen, og vi har best omdømme i befolkningen blant statsetater. Med det som bakteppe ble vi enige om at vi skulle benytte oss mer av at folk kjenner oss, og at vi gjennom mer enn 150 år har bygd opp en høy tillit i befolkningen. TV-meteorologen som klimaformidler Vi kom raskt i gang med klimaformidling på Dagsrevyen etter at prosjektet TV-meteorologen som klimaformidler ble igangsatt. TV-meteorologene har hatt 40 klimasaker på NRK Dagsrevyen eller Kveldsnytt de siste to årene. Gjennom prosjektperioden har TV-meteorologene fått fast opplæring i klimakunnskap- og kommunikasjon. Et annet tiltak er at vi har styrket og fortsetter å styrke de visuelle produktene som lages. Begge tiltakene er tett knyttet opp mot klimaforskningen vår og vi leverer dermed forskningsbasert kunnskap på en mer publikumsvennlig måte til samfunnet. Og vi bidrar til at koblingen mellom vær og klima tydeliggjøres i folks bevissthet. Prosjektet er et godt eksempel på hva vi kan få til når forskere, meteorologer og kommunikasjonsrådgivere samarbeider tett. Vi utformer budskap og grafikk, som foruten Dagsrevyen også brukes i sosiale medier, på våre nettsider og sendes ut som pressemelding. Det har resultert i svært god spredning av sakene. Økt tillit til TV-meteorologen som klimaformidler Meteorologisk institutt har som mål å øke kjennskapen i befolkningen til at vi driver med klimaforskning. Resultatene fra en undersøkelse Ipsos gjennomfører årlig på vegne av MET, viser at 44 prosent kjenner i meget eller ganske stor grad til at vi driver med klimaforskning i 2020. Dette er på nivå med 2019. Men hele 85 prosent har meget eller ganske stor tillit til oss som kilde til kunnskap om klimaspørsmål, en økning på 6 prosentpoeng fra året før. 82 prosent har meget eller ganske stor tillit til TV-meteorologene som kilde til kunnskap om klima, en økning på 5 prosentpoeng fra 2019. Det viser at det er kvalitet i det som leveres og at vi når frem til publikum på en god måte. Det har vært mye jobbing, men også en glede å jobbe målrettet med klimabudskap til TV-skjermen. Den tverrfaglige tilnærmingen har vært lærerik og morsom, og det styrker samholdet kolleger i mellom og det er fint å være med på, sier Mai-Linn Finstad Svehagen, som har jobbet med prosjektet siden start. I en intern spørreundersøkelse fra desember 2020, sier 80 prosent av TV-meteorologene at undervisningen har vært svært nyttig. 40 prosent sier seg helt enig i at de er mer komfortable med å formidle klimastoff nå enn ved prosjektstart. Fremtidsprognose Måten vi jobber med formidling på hos MET har vært i endring de siste årene. Kommunikasjonsavdelingen jobber tettere med forskningen og da spesielt klimaforskningen nå enn tidligere. Vi er i en heldig posisjon med dyktige og profilerte meteorologer som våre representanter utad i radio og TV. Vi tar imidlertid ikke den posisjonen for gitt, og har derfor jobbet målrettet med å styrke det klimafaglige grunnlaget til TV-meteorologene, og støtte deres formidling gjennom å utarbeide budskap og grafikk sammen med dem. Vi vil også rose NRK som har tatt imot initiativet vårt på en god måte og løftet opp sakene vi har foreslått. Parallelt med prosjektet har vi opprettet en klimaredaksjon som nå overtar og viderefører arbeidet med klimakommunikasjon og TV-meteorologen som klimaformidler. Meteorologisk institutt vil fortsatt jobbe for å knytte vær og klima tettere sammen, for å kunne nå ut til flere med viktig kunnskap om klimaendringer. Både på lokalt nivå og i et globalt perspektiv.

Prosjektet skal bidra til å opplyse og engasjere, styrke innsikt og skape engasjement for å motvirke menneskeskapte klimaendringer. Meteorologisk institutts TV-meteorologer skal gis opplæring i klimakunnskap og klimakommunikasjon for å integrere forskningsbasert klimakunnskap i sendinger på TV og radio. Det skal utvikles gode, visuelle produkter som bidrar til å gjøre budskapet mer tilgjengelig for mottakerne. Med utgangspunkt i METs klimaforskning vil dette bidra til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk i samfunnet. Ikke minst er koblingen mellom vær og klima en viktig syntetisering og sammenstilling av kunnskap. TV-meteorologene er kjente fjes med stor troverdighet i befolkningen. De er flinke til å formidle vitenskap på en folkelig måte, og ikke minst har de allerede et stort publikum, i motsetning til klimaforskere flest. Ifølge NRKs årsrapport benytter 53% av befolkningen over 12 år NRKs TV-kanaler daglig, mens 37% av befolkningen daglig benytter NRKs radiokanaler. NRK og MET har samarbeidet tett i en årrekke. Det er samtidig et mål for prosjektet at meteorologenes klimaformidling skal nå målgrupper på andre plattformer enn radio og TV, som nett, podkast og sosiale medier.

Aktivitet:

KLIMAFORSK-Stort program klima