Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Performative Theatre Criticism as a Method to Train Pupils in The Cultural Schoolbag to Articulate Experiences of Artistic Quality

Alternativ tittel: Kvalitetsforståelser i elevutført performativ kritikk av scenekunst i DKS

Tildelt: kr 1,7 mill.

Alle skoleelever i Norge får flere ganger i året oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Opplevelsene skal være av høy kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet, og omfatter de seks kunstformene litteratur, musikk, visuell kunst, film, kulturarv og scenekunst. Men hva er egentlig kvalitet? Og hvordan vurderer de unge selv hva som er gode kvaliteter i kunst- og kulturtilbudet de får gjennom DKS? Dette forskningsprosjektet undersøker hvordan det å skrive og reflektere over egen kunstopplevelse i tekst kan være en metode til å oppøve ungdommers kunstkompetanse. Avgrenset til å omfatte scenekunstfeltet vil prosjektet utvikle kritikk-kurs beregnet på ungdom. Målet er at ungdommene skal bli mer fortrolig med sin egen kunsterfaring og i stand til å artikulere hva de oppfatter som kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteter i scenekunstforestillinger de opplever i DKS. Slik vil prosjektet bidra til å oppfylle Den kulturelle skolesekkens mål om å utvikle elevenes kunstforståelse, og gjøre dem trygge på sin egen kompetanse og evne til å oppleve og kritisk vurdere kunst- og kulturtilbud i ulike former. Å styrke barn og unges forutsetninger for å delta i et større offentlig ordskifte om kunst og kultur generelt, og scenekunst spesielt, er et overordnet mål i prosjektet.

-

Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) skal alle skoleelever i Norge få møte profesjonell kunst og kultur av alle slag, deriblant scenekunst. Intensjonen er at de unge skal bli kjent med og få forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Men hva slags kunnskap erverves, og hvor og hvordan kan elevene benytte denne? Til tross for at scenekunst (dans, teater, nysirkus m.m.) utgjør en betydelig del av kunstprogrammet i DKS er det gjort lite forskning på dette kunstuttrykket, og det er gjort generelt liten forskning på hvordan elevene vurderer kunsten de møter gjennom DKS. Hva slags kvaliteter er viktige for dem? Hvor og hvordan kan elevene kritisk diskutere kunsten de ser? Og hvordan kan man produsere empiri om deres opplevelser av forestillingene de ser? Dette prosjektet vil undersøke hvilke kvaliteter og hvordan kvalitetsforståelser anvendes på scenekunst i DKS og hvordan kritikk, som tekstsjanger og kulturell praksis, kan benyttes til performativ scenekunstvurdering utført av ungdommer. Prosjektet arbeider med følgende forskningsspørsmål: Hva slags kvaliteter vektlegger ungdom ved scenekunst i DKS? Hva slags kritikkformater egner seg for elevutført scenekunstvurdering? Hvordan kan kritikk brukes til å generere empiri om ungdommers opplevelser av og kunnskap om scenekunst? I tillegg til å produsere ny kunnskap om elevenes opplevelser av scenekunsten, vil prosjektet utvikle kritikkformater og -metoder hvor ungdommer får verktøy til og trening i å diskutere scenekunst slik at ungdommenes tekster kan inngå i et offentlig ordskifte omkring scenekunst i DKS.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder