Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Egyptology, feminist theory and alternative worlds: Body/sex/gender in New Kingdom Egypt, and their affective environments

Alternativ tittel: Egyptologi, feministisk teori og alternative verdener: Kropp/kjønn under Det nye riket, og deres affektive miljøer

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

300470

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

EgFem undersøker det tverrfaglige potensialet mellom egyptologi og feministisk teori: Det primære målet er å utforske potensialet i dialogen mellom nåværende teorier om kjønn og tidligere praksis som manifestert av det gamle egyptiske materialet. Og utvikle det som kalles kropp/kjønn skillet [body/sex/gender divide] som teoretisk og metodologisk ramme for kulturhistorisk forskning. Det sekundære målet er å oppnå en bedre forståelse av mangfoldige uttrykk (forskjell og likhet) av kropp/kjønn under Det nye riket. Prosjektet vil bli gjennomført gjennom fem artikler: Den første utvikler teoretiske og metodiske rammer for prosjektet. Den andre tar for seg det større korpuset av empirisk materiale. Og tre casestudier dreier seg spesifikt om: kjønnet arbeidskraft i tekstilproduksjon; den (kjønnede) kroppen i medisinske tekster; og muligheten for alternative verdener utover tradisjonelle mann/kvinne og menneske/ikke-menneske dikotomier. Forskningsdesignet er ment å synliggjøre kildenes mangfoldighet, og prosessene der forskjeller utvikles og potensielt kommer i konflikt, både i fortiden og i forhold til nåtiden. Slik tar EgFem for seg det komplekse nettet av gjensidige, mange-skalerte relasjoner involvert, og utforsker sammensetninger av affektive miljøer, endring og variasjon. I stedet for å være opptatt av sosiale konstruksjoner (kultur) i motsetning til en biologisk grunnlinje (natur), hva som kom først, og hva som er mer passende av begrepene kropp og kjønn [body, sex and gender], er EgFems motiv å stille spørsmål ved hva vi tror vi vet, hvordan vi vet det, hva som gjør det mulig og hvilke interesser det kan tjene. Det inkluderer både kritikk og positive formuleringer av alternativer: alternativer som er ment å utvide vår kunnskap om fortiden, ved å tvinge oss til å reflektere kritisk over nåværende antagelser og kategoriseringer.

EgFem examines the interdisciplinary potential between Egyptology and feminist theory: The primary objective is to explore the potential of the dialogue between present theories of sex/gender and past practice as manifested by the ancient Egyptian material. And develop what is called the body/sex/gender divide as a theoretical and methodological framework for cultural-historical research. The secondary objective is to achieve a better understanding of the manifold expressions (difference and sameness) of body/sex/gender in New Kingdom Egypt. The project will be carried out through five articles: The first develops the theoretical and methodological framework of the project. The second address the larger corpus of empirical material. And three case studies are concerned specifically with the gender of labour in textile production; the (sexed) body in medical texts; and the possibility of alternative worlds beyond traditional male/female and human/non-human binaries. The research design is intended to highlight the heterogeneity and messiness of the records, and the processes by which differences are developed and potentially contested, both within the past and in relation to the present. EgFem addresses the complex web of reciprocal, many scaled relations involved, exploring assemblages of affective environments, change and variation. Instead of being concerned with social constructions (culture) as opposed to a biological baseline (nature), what came first, and what is the more appropriate of the concepts body, sex and gender, the concern of EgFem is to question what we think we know, how we know it, what makes it possible, and what interests it may serve. It includes both critique and positive formulations of alternatives: alternatives that in the end will further our knowledge about the past, by forcing us to reflect critically on current assumptions and categorizations.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam