Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Impact and Outcome in long-term care: introducing a measure of Care Related Quality of Life (QUALcare)

Alternativ tittel: Betydning av kommunale helse- og omsorgstjenester :Et måleverktøy for tjenesterelatert livskvalitet (QUALcare)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre utgjør et stort og viktig tjenestetilbud i den norske velferdsstaten. Det sikrer at personer som har behov for hjelp får dette. Tjenestene er i kontinuerlig utvikling og endring. Utviklingen vi ser i Norge følger internasjonale trender, der det i økende grad fokuseres på at eldre skal ha mulighet for å bo lengst mulig i eget hjem, ha mulighet for å medvirke, ha valgmuligheter og kontroll over eget liv, selv når hjelpebehov oppstår. En ser også en dreining mot at nye aktører som lokalmiljø og frivillige i økende grad inviteres inn som aktører i tjenestene. Et viktig formål med denne utvikling er å kunne gi tjenester av høy kvalitet som medvirker til økt livskvalitet for personer som mottar tjenester. Vi har i Norge i dag få mål på effekten av tjenestene som tilbys. Å kunne vite noe om hva man oppnår, og hvilke tiltak i tjeneste som er viktig for mottakernes livskvalitet er viktig for å kunne evaluere og utvikle tjenestene videre. I dette prosjektet oversetter vi et engelsk kartleggingsverktøy (The Adult Social Care Outcomes Toolkit, ASCOT) og tester dette ut i en norsk kontekst. Verktøyet måler betydningen av omsorgstjenestene som ytes for livskvaliteten til tjenestemottakerne og kan benyttes på tvers av tjenesteområder som hjemmetjeneste, omsorgsbolig og sykehjem. Tjenesterelatert livskvalitet måles gjennom åtte domener som dekker behov som mat, sikkerhet, aktivitet, sosial deltagelse og verdighet. Resultatene fra prosjektet vil vise hvordan tjenesterelatert livskvalitet er for et utvalg tjenestemottakere i Norge i dag og danne grunnlag for sammenlikning på tvers av land, i første rekke England. Videre vil det oversatte verktøyet gjøres tilgjengelig for bruk i tjenestene og kan bland annet være et nyttig verktøy i evaluering av tiltak gjennomføres i den pågående reformen «Leve hele livet».

Norwegian policies for elderly care are showing increased focus on ageing in place, user participation, choice and control and increased involvement of local communities and volunteers. Quality improvement in the care services has received large attention, most lately through the reform “Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre”, which encourages quality improvements through diffusion of good examples and local innovations. In order to evaluate the care service performance, and the impact of quality improvement initiatives, there is a current need for suitable measurements of care outcome. The Adult Social Care Outcomes Toolkit (ASCOT) assesses the way in which care services help to maintain or improve quality of life of their users, focusing on those aspects of quality of life most affected by long-term care. Following, ASCOT is a measure of Care related quality of life (CRQoL). The toolkit was developed in the UK and are widely used by care providers as well as local and central government. It is also translated to several other languages and used in research and care development in several countries. This project will translate and validate the ASCOT in a Norwegian care context. Based on a comprehensive data collection, including care users receiving care at home, in sheltered living and in nursing home, in three different municipalities, this project will generate new knowledge on 1) How CRQoL are expressed among Norwegian care service users, and how the care services they receive influence on their CRQoL, 2) How CRQoL in Norwegian are compared to CRQoL in the UK, 3) How sensitive the ASCOT is in comparing CRQoL among different groups and care settings, and finally 4) How suitable ASCOT is as a tool in innovation processes.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester