Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

How to strengthen the NFCSs work with family violence? Examining the therapists needs and dilemmas in working with family violence.

Alternativ tittel: Hvordan styrke familievernets arbeid med vold? - undersøkelse av kunnskaps-, ferdighetsbehov og dilemmaer for terapeutene

Tildelt: kr 1,8 mill.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terapeuter gikk gjennom 13.500 aktive saker på landsbasis. I 24% av sakene, var vold et av hovedtemaene i kontakten med familievernet. Volden varierte i stor grad ut fra; når den fant sted, omfang, alvorlighet og i hvilken setting den foregikk. Avdekking av vold og avklaring av hjelpe- og sikkerhetsbehovene er avgjørende for å gi et tilpasset og forsvarlig tilbud i familievernet.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets, helse, likestilling- og oppvekstperspektiv. Føringer og innsats på området forsøker å ivareta å beskytte barna og arbeide for trygge oppvekstforhold, god helse og livskvalitet for alle berørte. Familievernet er en av tjenestene som har fått en framtredende rolle overfor denne målgruppa. En avklaring av hjelpe- og sikkerhetsbehovene for de berørte av familievold er avgjørende for å gi et trygt, relevant og forsvarlig tilbud. Med dette som utgangspunkt ønsker Bufetet region øst å igangsette to Ph.d.- prosjekter. De to Ph.d.- prosjektene vil samarbeide tett i gjennomføring og vil ha en felles hovedmålsetning om å bidra til at flere familier får et mer tilpasset hjelpetilbud utfra bedre avklaring og differensieringsprosess i saker som omhandler familievold i familievernet. Dette Ph.d.-prosjektet som utgjør en av de to delene av hovedprosjektet, vil ha et spesielt fokus på terapeutenes kunnskaps- og ferdighetsbehov, samt dilemmaer i saker som omhandler familievold. Prosjektene ønsker å bidra til praktisk og tjenesterelatert kunnskap som fremmer kunnskapsbasert praksis i organisasjonen. Det planlegges et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Bufetet region øst, VID, NTNU, samt flere sterke kliniske miljøer og forskergrupper som arbeider med familievold, både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektets problemstillinger vil utforskes både gjennom kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Familier, ansatte i familievernet, og aktører som familievernet samarbeider med blir sentrale medforskere gjennom prosessen. Prosjektet vil ha en transformativ inngang, med mål om å styrke tjenesten sin kapasitet til endring og implementering av kunnskapsbasert praksis både under og i etterkant av doktorgradsprosjektet. Prosjektet vil bidra til å styrke samarbeidet mellom praksis og akademia, samt styrke fagutviklingsarbeidet på familievold i familievernet.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder