Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

How to strengthen the Family Counselling Services work with family violence? Examining the violence, service needs and dilemmas of clients.

Alternativ tittel: Hvordan styrke familievernets arbeid med vold? - undersøkelse av volden, hjelpebehovene og dilemmaene til brukerne i møte med familievernet

Tildelt: kr 1,8 mill.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terapeuter gikk gjennom 13.500 aktive saker på landsbasis. I 24% av sakene, var vold et av hovedtemaene i kontakten med familievernet. Volden varierte i stor grad ut fra; når den fant sted, omfang, alvorlighet og i hvilken setting den foregikk. Avdekking av vold og avklaring av hjelpe- og sikkerhetsbehovene er avgjørende for å gi et tilpasset og forsvarlig tilbud i familievernet. Derfor ønsker Bufetet region øst å igangsette to Ph.d.- prosjekter. De to Ph.d.- prosjektene vil samarbeide tett i gjennomføring og vil ha en felles hovedmålsetning om å bidra til at flere familier får et mer tilpasset hjelpetilbud i familievernet. Dette Ph.d.-prosjektet vil ha et spesielt fokus på volden, hjelpebehovene og dilemmaene til brukerne i møte med familievernet. Prosjektet ønsker å bidra til praktisk og tjenesterelatert kunnskap. Dette gjennom: 1. En videreutviklet nasjonal kartleggingsundersøkelse av de sakene hvor vold er et av hovedtemaene i familienes kontakt med familieverntjenesten. 2. Videreutvikle og gjennomføre et opplæringsprogram for terapeuter i en avklarings- og differensieringsprosess i saker som omhandler familievold i familievernet. Dette prosjektet vil undersøke brukernes hjelpe- og sikkerhetsbehov og dilemmaer i gjennomføringen av denne avklarings- og differensieringsprosessen. Prosjektet vil ha en transformativ inngang, med mål om å styrke tjenestens kapasitet til endring og samtidig implementere kunnskapsbasert praksis. For å oppnå dette vil både kvantitative og kvalitative metoder benyttes. I tillegg skal det gjøres et systematisk litteratursøk.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets, helse, likestilling- og oppvekstperspektiv. Føringer og innsats på området forsøker å ivareta å beskytte barna og arbeide for trygge oppvekstforhold, god helse og livskvalitet. Familievernet er en av tjenestene som har fått en framtredende rolle i hjelpearbeidet overfor denne målgruppa. En avklaring av hjelpe- og sikkerhetsbehovene for de berørte av familievold er avgjørende for å gi et trygt, relevant og forsvarlig tilbud. Med dette som utgangspunkt ønsker Bufetet region øst å igangsette to doktorgradsprosjekter som har som hovedmålsetning å bidra til at flere familier får et mer tilpasset hjelpetilbud utfra en bedre avklaring og differensieringsprosess i saker som omhandler familievold i familievernet. Prosjektene ønsker å bidra til praktisk og tjenesterelatert kunnskap som fremmer kunnskapsbasert praksis i organisasjonen. Det planlegges et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Bufetet region øst, VID, NTNU, samt flere sterke kliniske miljøer og forskergrupper som arbeider med familievold, både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektets problemstillinger vil utforskes både gjennom kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Familier, ansatte i familievernet, og aktører som familievernet samarbeider med blir sentrale medforskere gjennom prosessen. Prosjektet vil ha en transformativ inngang, med mål om å styrke tjenesten sin kapasitet til endring og implementering av kunnskapsbasert praksis både under og i etterkant av doktorgradsprosjektet. Økt forskerkompetanse i familievernet vil bidra til å tette gapet mellom praksis og akademia, samt styrke fagutviklingsarbeidet i familievernet og Bufetat i arbeidet med familievold.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder