Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National multi-centre study: a urine-based test for improved management of bladder cancer patients

Alternativ tittel: Nasjonal multi-senter studie: en urinbasert test for bedre ivaretakelse av blaerekreftpasienter

Tildelt: kr 12,0 mill.

Oppstarten av denne nasjonale multi-senter studien ble forsinket pga Covid-19 og en nedstengning av den franske fabrikken som produserer utstyret som trengs for å samle inn og bevare pasientprøvene. Utstyret kunne ikke leveres før senhøst 2020, og forårsaket en solid forsinkelse i inklusjonen av pasienter. Vi er takknemlige for Forskningsrådets innvilgelse av forlengelse av prosjektperioden, med milepæler som er justert tilsvarende. Prosjektet nådde sin første milepæl mot slutten av 2020, da alle de 6 sykehusene som er med i studien hadde startet å inkludere pasienter. I august 2022 hadde 694 pasienter bidratt med prøver til studien. Kun pasienter med bekreftet (ved histologi) ikke-muskelinvasiv blærekreft kan inkluderes i studien. Studien baserer seg på at den første urinprøven fra pasienten er samlet inn i forkant av blærekreftoperasjonen. Dvs at den første prøven samles inn før pasientens svulst blir undersøkt. Pasienter som ikke møter kriteriet, dvs likevel ikke har ikke-muskelinvasiv blærekreft, vil ekskluderes fra videre deltakelse i studien - i henhold til studie-protokollen. Så langt har 400 av de opprinnelige 694 pasientene fått bekreftet ikke-muskelinvasiv blærekreft og kan dermed delta i studien. Hos resterende pasienter er ikke ikke-muskelinvasiv blærekreft bekreftet. Dvs at disse utgår fra studien. Denne eksklusjonsraten er i overenstemmelse med tidligere erfaring fra en pilotstudie fra Aker syhehus, fra 2017-2020. Med dagens inklusjonsrate forventer vi at alle de 500 pasientene studien skal baseres på er inkludert i løpet av februar 2023. Inkluderte pasienter skal følges opp i to år med urinprøver tatt parallelt med standard klinisk undersøkelse (cystoskopi). I tillegg følges de klinisk ett ekstra år for å avdekke evt tilbakefall i etterkant av siste urinprøve. Urin-innsamlingen er nå fullført for de første inkluderte pasientene fra slutten av 2020. Inneværende år har vi gjennomført en interimanalyse med fokus på evaluering av prøvekvalitet. Hovedmålet var å identifisere evt forbedringspunkter. De spesifikke målene var: 1) Evaluere om det er uventede forskjeller mellom sentrene når det kommer til DNA konsentrasjon og DNA metyleringsnivå i prøvene 2) Evaluere verdien av at det samles inn to parallele urinprøver per målepunkt 3) Validere tersklene benyttet til å score en markør som positiv eller negativ, samt - basert på tersklene, validere testens sensitivitet ved inklusjonstidpunktet Resultatene var tilfredsstillende. Interimanalysen bekreftet at studieoppsettet fungerer godt, og at dataene er av god og sammenlignbar kvalitet på tvers av de ulike sykehusene. Scoringsterskelen ble validert. Fellesmøter for alle prosjektdeltakerne i multi-senter-studien blir arrangert en gang i året, senest februar inneværende år (digitalt). På årets møte ble planene for interimanalysen diskutert. Møtet var også en god arena for erfaringsutveklsing. I tillegg til de årlige fellesmøtene arrangeres det mindre workshops av prosjektkoordinator (H Pharo og HM Vedeld) og studiesykepleier fra Aker sykehus (AK Sørbø) for alle deltakende studiesykepleiere. I møtene har man gjennomgått den praktiske bruken av innsamlingsutstyret, prøveregistrering og andre praktiske ting. I det siste møtet (aug 2022) gjennomgikk man statusoppdatering på pasientinklusjon per sykehus, samt utveklset erfaringer knyttet til innsamlingsprosedyren, samt inklusjon og oppfølging av pasientene. Multi-senter-studien ble presentert av Rolf Wahlqvist (klinisk ansvarlig) på høstens kirurgiske høstmøte, i delen for urologi. Prosjektet har også tidligere blitt presentert på kirurgisk høstmøte (2020 av Guro Lind) og på en internasjonal konferanse (Biomarker week online) arrangert av Oxford Global (Lind, mai 2021).

In Norway, bladder cancer is the 5th most common cancer and contributes significantly to morbidity and mortality. Despite being such a common disease, bladder cancer is under-prioritized and understudied. The vast majority of bladder cancers are non-muscle invasive and generally have a good prognosis, but as many as 50 to 70% of the patients experience recurrence and 10-20% progress to more aggressive muscle invasive bladder cancer. Due to the high recurrence rate, bladder cancer patients are frequently surveilled by cystoscopy after curative treatment. Cystoscopy is the gold standard for both diagnosis and surveillance of bladder cancer, but is invasive with suboptimal accuracy, and the frequent use makes bladder cancer one of the most expensive cancer types to manage for society. A non-invasive urinary test based on suitable biomarkers have the potential to replace parts of the cystoscopies and contribute to improved clinical management of bladder cancer. Indeed, such a non-invasive test has been requested for a long time, from both patients and urologists, and represents the clinical practice of tomorrow with clear benefits for the patients and the society. We have recently developed a biomarker-based urine test for detection of bladder cancer, with promising initial results. A national multi-center clinical study aiming at demonstrating the clinical utility of this test was partly granted last year from the health regions. Here we apply for coverage of the remaining costs to fully fund the study.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering