Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Policies of Dictatorships

Alternativ tittel: Politikkutvikling i diktaturer

Tildelt: kr 12,0 mill.

oD skal beskrive, forklare og prøve å forstå politikkutvikling i ulike diktaturer, og hvilke forhold som leder til forskjeller i politikkutforming på tvers av slike regimer. For å studere hvordan forskjellige reformer, lover og tiltak kommer på plass, og videre hvilke effekter politikkvalg har, vil vi undersøke betydningen av hva slags institusjoner et diktatur har (f.eks. regimepartier, sikkerhetsbyråer og valg), samt hvilke grupper som støtter og opponerer mot regimet. Videre vil vi analysere hvordan ulik politikkutforming kan påvirke regimestabilitet og -endring. Vi vil studere og måle konkrete kjennetegn og detaljer i diktaturers politikkutforming, og vi fokuserer på tre større politikkområder. Disse er: 1) ulike typer og strategier for undertrykkelse; 2) sikkerhetspolitikk, inkludert atompolitikk, og mellom-statlig krig; og 3) økonomisk politikk (f.eks. byggeprosjekter, høyere utdanning, samt arbeidsmarkedsregulering og sosialpolitikk). Disse er alle felter der regimet kan utforme politikk for å kooptere ulike trusler. Vi fokuserer på detaljerte kjennetegn ved politikken som blir vedtatt og implementert i forskjellige diktaturer. Selv ganske like lover og andre politikk-tiltak kan ha veldig forskjellige konsekvenser for fordeling av ressurser og andre forhold, og det er derfor viktig å fange opp og studere detaljene i tilsynelatende små forskjeller i politikk. For å muliggjøre slike studier vil vi samle inn nye datasett, hovedsakelig med global dekning for de fleste land og lange tidsserier. De nye datasettene vil samle informasjon om ulike store byggeprosjekter, atomvåpenavtaler, arbeidsmarkedsregulering, ulike sosialpolitiske programmer, kjennetegn ved universiteter, samt utdanningsbakgrunnen til politiske ledere. Disse dataene vil gi unike muligheter for å studere hvorfor og hvordan forskjellige diktaturer velger forskjellige typer politikk, og videre hvilke konsekvenser disse valgene har f.eks. for regimets overlevelsessjanser.

PoD will deliver new theoretical insights and empirical knowledge on the origins of policy-making, and the effects of such policies on regime stability and change, in dictatorships. Specifically, it covers three areas: 1. policies and strategies for repressing domestic actors; 2. security policies and decisions on interstate war and peace; 3. cooptation policies in the areas of construction, higher education, and labor market regulation and social policies. To study the origins and effects of different policy choices, we will theorize and empirically model how they depend on both autocratic institutions of different kinds plus characteristics of regime support groups and opposition actors. We will also consider how policy choices are selected with an aim to enhance regime survival or other goals of dictators, under different constraints, and study how these policies, in turn, influence actual prospects of regime survival. PoD will zoom in on specific contents of policies pursued in dictatorships. Rather than theorizing and studying proxies (or even outcomes) of policies, we will analyze more detailed policy features in the abovementioned areas. Even fairly similar policies may have different distributional- and other consequences, and modelling policy differences in detail is thus important. In order to study these features empirically, PoD will collect five new datasets that will mostly comprise variables with global coverage and long time series. Specifically, the five new datasets will cover features of capitals across the world, nuclear arms treaties, labor market regulation and various social policy programs, the educational, occupational and social background of political leaders, as well as a comprehensive literature database on the last two decades of studies on the policy effects of democracy and dictatorship. These data will give unprecedented opportunities for testing our precise hypotheses on policy making and regime change in dictatorships.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder