Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis

Alternativ tittel: Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Tildelt: kr 11,6 mill.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et nytt, trygt og gjennomførbart pasientforløp for pasienter med håndartrose. Prosjektet omfatter tre delstudier: I en non-inferiority randomisert kontrollert studie undersøker vi om et ergoterapeutledet forløp i spesialisthelsetjenesten er like trygt, effektivt og kostnadseffektivt som et revmatologledet forløp med hensyn til behandlingsrespons og pasienttilfredshet. I den andre delstudien intervjuer vi pasienter og helsepersonell om nåværende forløp for pasienter med håndartrose, og hva som bidrar til eller bremser flytting av ansvar, roller og oppgaver mellom behandlere og nivåer i helsetjenesten. Sammen med kunnskap fra tidligere forskning vil resultatene fra disse to delstudiene danne grunnlag for å utvikle et forslag til et nytt behandlingsforløp for pasienter med håndartrose. Dette skjer ved at vi samler en ekspertgruppe med brukerrepresentanter, behandlere og forskere. Gjennom en styrt avstemningprosess skal gruppen bli enige om hvordan et slikt forløp bør utformes, og hvilke strategier som bør brukes for å innføre forløpet i helsetjenesten. Gjennom dette vil vi bidra til å sikre bedre tilgang til kunnskapsbasert behandling for den store pasientgruppen med håndartrose som per i dag har lite tilgang til anbefalt behandling. Samtidig kan det bidra til at revmatologers, fastlegers og helsepersonells tid brukes til de pasientene som har mest nytte av deres kompetanse. Resultatene kan også være overførbare til behandlingsforløp for andre pasientgrupper med langvarige sykdommer, skader og plager. Foreløpige resultater fra delstudie 1 indikerer at et ergoterapeutledet forløp i spesialisthelsetjenesten er like effektivt og trygt som et revmatologledet forløp med hensyn til behandlingsrespons og sikkerhet, og med lik tilfredshet med behandlingen i begge gruppene. I delstudie 2 viser resultater fra dybdeintervjuer med revmatologer, ergoterapeuter og pasienter at holdninger til aldring, og faglig kunnskap og autoritet bidrar til å forme sykdomsoppfatning, preferanser og muligheter for å forhandle beslutninger i konsultasjoner. Når det gjelder forhandlinger om oppgavedeling har revmatologer og ergoterapeuter ulik status, kunnskap og innflytelse. Fordeling av oppgaver påvirkes også av arbeidssted som en arena hvor yrkesgruppene krysser grenser og samarbeider på tvers av faglige forskjeller for å ivareta pasientenes behov og sikre et godt behandlingstilbud. Det er imidlertid stor grad av enighet mellom revmatologer og ergoterapeuter om at overgang til ergoterapeutledede forløp er ønsket utvikling i tilbudet for denne pasientgruppen. Resultatene viser videre at ulike holdninger og tilbud til pasientgruppen, relasjoner mellom revmatologer og ergoterapeuter, og faglig kunnskap kan både fremme og hemme prosessen med overføring av behandlingsansvar og oppgaver mellom de to profesjonene. Når det gjelder fordeling av oppgaver og ansvar, fremhever pasientene ekspertkunnskap og gode kommunikasjonsferdigheter som viktig, mens profesjon og hvilket nivå i helsetjenesten tilbudet utgår fra tillegges mindre betydning. De understreker også at det er få behandlingsmuligheter, og at ansvaret for å håndtere sykdommen i hverdagen i stor grad er overlatt til dem selv.

Current political documents state that patients with OA should mainly be managed in primary health care. Still, research shows that patients with HOA have poor access to recommended treatment in primary care, and in Norway, they are increasingly referred to rheumatologist consultations in specialist care. At the same time, there is a shortage of rheumatologists and their time should primarily be allocated to patients with inflammatory rheumatic diseases, for whom early diagnosis, disease modifying medication and tight controls may induce remission and prevent irreversible joint damage and long-term disability. WHO argues that reorganizing the workforce by shifting tasks to less educated or specialized health care professionals is necessary to make more efficient use of the human resources currently available. This application presents a collaborative project between 4 rheumatology centers across Norway, exploring how tasks may be shifted between professions and health care levels to develop an evidence-based, safe, and cost-effective care pathway for people with HOA. In WP1 we will evaluate if occupational therapist-led care is as safe, effective and cost-effective as rheumatologist-led care for patients with HOA, in a non-inferiority RCT where 300 of a total of 400 participants already are included. In WP2 we will interview patients and clinicians involved in HOA care to gain a full understanding of current HOA pathways, and the context and determinants for shifting tasks between professions and health care Levels. In WP3 we will undertake a modified Delphi consensus exercise to develop a new HOA care pathway and strategies for implementation of the pathway. The study has been developed in close collaboration with patient research partners, clinicians and international experts, who will also contribute in the process of integrating study results in clinical practice. The results may also be used to improve access to care for people with other chronic diseases.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester