Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

MIA - Measures for Improved Availability of medicines and vaccines

Alternativ tittel: MIA - Hvordan sikre god nok tilgjengelighet for vaksiner og medisiner?

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

300867

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Fagområder:

COVID-19 gav umiddelbare problemer for medisinforsyning i hele verden og synliggjorde sårbarheten til disse forsyningskjedene i full skala. Medisinmangel var allerede et økende globalt problem i normale tider før pandemien. Spesielt har verden sett store økninger i mangel på medisiner som ikke lenger har patent (generiske) de senere årene. Når forsyningskjeder for medisiner bryter sammen kan det gi alvorlige følger i form av sykdom og i verste fall død. Til tross for at beslutningstakere i mange land hadde diskutert strategier for å håndtere problemet, var det få tiltak som hadde blitt satt i verk da pandemien var over oss. Nå ser vi økt interesse fra myndighetene for sårbarhetene og nivået på beredskapen. Men de mange interessentene har ulike mål og insentiver når det gjelder fokuset på kostnader, kvalitet, service og bærekraftige løsninger. Forsyningskjedene et komplekse med mange involverte aktører, de er globale og sårbare på grunn av spesialisering og ‘slanking’ (få buffere) i kjedene og flytting av produksjonen til lavkostnadsland. Fokuset på lave priser for generiske medisiner har gitt reduserte offentlige utgifter og flere mennesker mulighet til å kjøpe dem, men har samtidig resultert i færre produsenter av mange medisiner. Dette i tillegg til manglende transparens og informasjonsdeling betyr at det å ‘fikse’ årsakene til problemene er lettere sagt enn gjort. Dette er noen av de overordnede resultatene fra vår forskning så lang. MIA (Measures for Improved Availability of medicines and vaccines) kombinerer kunnskap fra supply chain management (SCM) med offentlig global helse, farmasi, og helseøkonomi for å bidra til beslutningstakerne med data, beslutnings-støtte, og verktøy. Sammen med partnere fra Folkehelseinstituttet (FHI), INSEAD Business School i Frankrike, Lancaster University i Storbritannia og Erasmus (Rotterdam School of Management) skal Handelshøyskolen BI ta en system-tilnærming til kjedene. Det betyr at vi bruker verktøy som kan simulere og bidras til forståelse av disse komplekse systemene. Legemiddelmangel gir kostnader for pasienter, helsesystemer og samfunn generelt. For å motvirke dette er det avgjørende at forsyningskjedene er i stand til å håndtere både mindre og større sjokk. Med målet om å bidra til utvikling av forsyningskjeder som fungerer både under normale forhold og i kriser, inkludere MIA myndigheters’ og forsyningskjedens medlemmer’s perspektiver for å bidra med bedre forståelse for konkurranse og samarbeid mellom interessentene. Vi utvikler modeller av systemene for å sammenligne ulike metoder for bedre beredskap og hvilke som fungerer best i hvilke situasjoner. Myndighetene og andre interessenter må være i stand til å ta beslutninger i en komplisert miks av avveininger mellom tilgjengelighet, kvalitet, responstider og kostnader. MIA bidra med mer kunnskap om hvorfor og hvordan forsyningssystemene fungerer (eller ikke). I første rekke fokuserer vi Norge og Storbritannia, men vi gjør også komparative studier i Etiopia og ytterligere fire europeiske land – Belgia, Frankrike, Nederland og Sverige - for å få et bredere europeisk perspektiv. Den første fagfellevurderte artikkelen ble publisert i 2021 hvor vi presenterer en forskningsagenda for bruk av teori innen forsyningskjeder og logistikk (OSCM) på problemet med legemiddelmangel. I løpet av 2022 har vi publisert ytterligere fem artikler. Resultatene demonstrerer og kvantifiser hvordan samarbeid mellom land på deling av tester under de første fasene av COVID-19 ville ha bidratt til å flate ut kurven. Vi har kvantifisert og illustrert direkte og indirekte kort- og langsiktige konsekvenser av beslutninger for å redusere medisinmangel, og viser at beslutninger tatt for å redusere mangel kan ha motsatt effekt på lenger sikt. Vi diskuterer fremtidig forskning innenfor innkjøp og risikohåndtering med hensyn til muligheter og læring fra unormale situasjoner som COVID-19. Vi har studert og studerer ulike typer av medisiner som paracetamol og antibiotika. Pågående forskning inkludere del-prosjekter på konsekvensene av å sette miljøkrav i innkjøp av medisiner, kostnadseffektivitet i implementering av beredskapslager for kritiske medisiner, og hvordan kontrakter bør sette opp for å redusere mangel. Alle del-prosjektene settes opp i samarbeid mellom to eller flere partnere, kombinerer ulike forskningsmetoder og kvalitative og kvantitative data med modellering som simulering og optimering. Pedagogiske verktøy utvikles basert på resultatene og de analytiske modellene for å kunne brukes i undervisning og diskusjon med interessenter. Per nå inkluderer resultatene mange seminarer, workshops, presentasjoner og rapporter, podkaster og blogger, populariserte artikler, 15 masteroppgaver og verktøy i tillegg til de fagfellevurderte artiklene. Vi utvikler moduler for masterutdanning i farmasi. Totalt har prosjektet så langt gitt 78 outputs, de fleste offentlig tilgjengelige, se The MIA Project | BI.

Due to increasing shortages, ensuring availability of medicines and vaccines is a key societal challenge. Complex and vulnerable global supply chains, manufacturing problems, product recalls, short product shelve life, new digital technology, a few suppliers dominating markets, funding limitations, and high demand volatility are among the causes of this worldwide problem. In response, countries are developing strategies to safeguard against smaller (e.g. price increase) and larger disruptions of supply (e.g. health system breakdowns) and/or demand (e.g. pandemics). Extant literature on medicine and vaccine supply chains has failed to conceptualise and model them as systems that must adapt from stable situations to crises and back to stability again. Existing models tend to exclude patients, treating demand as exogenous, and not accounting for market behaviour. There is limited understanding of private-public-partnerships, procurement and contracting, and regulation for improving supply security. The purpose is to help key stakeholders make evidence-based decisions that sustainably reduce shortages ensuring future health and care services.. We will provide rigorous analyses of costs and benefits of measures, and a basis for comparative studies in other countries by developing baseline data, research design, analytical and pedagogical models and tools. Findings will inform ongoing strategy work and collaboration initiatives within Norway, the UK and Europe more broadly. We will draw policy implications and put forth recommendations for supply chain design, procurement strategies and alignment of economic incentives. We will develop training resources and tool kits and embed these into higher education curricula in pharmaceutical education, risk management and operations/supply chain management, thus increasing cooperation in educational programmes across sectors, stakeholders, and disciplines including health, social science and economics.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Temaer og emner

Bransjer og næringerTjenesterettet FoULTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje HelsePolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPortefølje Energi, transport og lavutslippFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorHelsePolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetSamfunnssikkerhetPortefølje Muliggjørende teknologierDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktInternasjonaliseringOrganisasjon og ledelseResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetResponsible Research & InnovationLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningBransjer og næringerTransport og samferdselFNs BærekraftsmålFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerVarehandelLTP2 Innovasjon i stat og kommune