Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Redesigning the Dividend Withholding Tax & Closing the Loopholes

Alternativ tittel: Omstruktureringen av kildeskatt på aksjeutbytte & stenge smutthullene

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektnummer:

300955

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Et samarbeid mellom europeiske journalister, kjent som CORRECTIV, avdekket i oktober 2018 den største europeiske skattesvindelen noensinne gjennom de såkalte cum-ex files. Cum-ex og beslektede strategier, kjent som cum-cum og cum-fake (heretter cum-opplegg) er opplegg som gir investorer mulighet til å unnslippe kildeskatt på aksjeutbytte, evt å motta for store skatterefusjoner. Skattetapet i Europa er fortsatt ukjent, men estimater tyder på at det kan være på over 100 mrd Euro. Til tross for grundig journalistarbeid finnes det fortsatt mange kunnskapshull som best kan fylles av forskere innen økonomi som er trente i økonometri og optimal skatteteori. TAXLOOP kommer til å samle og analysere finansielle og regulatoriske data for minst 17 europeiske land. Med dette datasettet kan vi studere hvilke land som har blitt påvirket av skattesvindelen og hvor mye skatteinntekt som har gått tapt. TAXLOOP kommer også til å komme med råd om hvordan systemet kan designes for å gjøre den mer robust mot skatteunndragelse. I prosjektet kommer vi også til å re-evaluere hvilken rolle refusjon av kildeskatt bør ha i skattesystemet. Verktøyene vi kommer til å bruke er økonometri, maskinlæring og optimal skatteteori. TAXLOOP kommer til å utvide kunnskap ved å være det første prosjektet som evaluerer effekten av cum-opplegg for store deler av Europa, og ved å empirisk evaluere hvilke reguleringer som gjør land sårbare for slike opplegg. Vi kommer også til å bidra med den første modellen for optimal refusjon av kildeskatt, noe som vil myndigheter bedre grunnlag for å designe systemene.

In October 2018 a cooperation between European journalists known as CORRECTIV uncovered the largest ever European tax fraud in the cum-ex files. Cum-ex, and related strategies known as cum-cum and cum-fake (henceforth cum-schemes) are schemes that allow investors to avoid paying the dividend-withholding tax (DWT), or to receive excessive tax reimbursements. The revenue loss in Europe is not yet known, but estimates suggest the damage exceeds €100 billion. Despite diligent reporting by journalists, there remain many gaps in our knowledge that can best be answered by academic economists trained in econometrics and optimal taxation. TAXLOOP will collect and analyze a financial and regulatory database for at least 17 European countries that gives an overview of the current state of DWT. We will use the data to find out which countries have been affected by the fraud and how much revenue is lost. TAXLOOP will also provide policy advice on how to design the DWT to make it more robust against tax avoidance. Finally, we will take a step back and reevaluate what role the DWT should play in the overall tax system. The tools we use in our analysis are econometrics, machine learning and optimal taxation. TAXLOOP will contribute to existing knowledge by being the first to provide a European-wide analysis of the impact of the cum-schemes, and by empirically evaluating the regulations that make a country vulnerable to them. We also provide the first optimal DWT-model that will allow policy makers to better design their DWT.

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam