Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Uptake: Socio-spatial inequality among families with children with disabilities who are entitled to cash benefits and welfare services

Alternativ tittel: Uptake

Tildelt: kr 12,0 mill.

Hensikten med prosjektet Uptake å gi økt innsikt i på hvilke måter sosioøkonomisk status, innvandrerbakgrunn og bosted påvirker tilgangen til og bruken av stønader og tjenester blant familier med barn med funksjonsnedsettelser. Prosjektet skal også gi kunnskap om hvordan hjelpeapparatet i samarbeid med familiene arbeider for å legge til rette for økt brukerinvolvering og mer helhetlig tjenesteyting. Prosjektet er viktig av minst to grunner. Den ene dreier seg om at vi må få mer kunnskap om hvilke forhold som sikrer gode brukerforløp, for å utvikle enda bedre tjenester innen dette området. Den andre grunnen handler om likeverdige helse- og omsorgstjenester: Viser det seg at stønad- og tjenesteytingen ikke fullt ut lykkes i sørge for at familier, uavhengig av bakgrunn og bosted, har tilgang til likeverdige tjenester, trenger vi kunnskap om hvordan samarbeidet mellom familier og hjelpeapparatet kan bedres for å sikre rettferdig fordeling av stønader og tjenester. Kunnskap fra prosjektet vil ha direkte relevans for Norges rapportering til FN vedrørende Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2023, og være viktig for Regjeringens strategi for perioden 2020-2030 «Et samfunn for alle». Prosjektet gjennomføresi nært samarbeid med berørte organisasjoner og relevante offentlige etater. Organisasjonene Abloom, Handikappede Barns Foreldreforening, Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Helseetaten i Oslo, Nav og Oslo Universitetssykehus er del av prosjektets ekspertgruppe. Det samme vil forskere fra Burton Blatt Institute, Syracuse University, USA, Folkehelseinstituttet, National Institute of Research and Training on Disabilities and Adapted Teachings, Frankrike, Nord universitet og University of Antwerp, Belgia. Prosjektet søker å legge til rette for praksisrelevant og akademisk kunnskap av høy kvalitet gjennom aktiv brukerinvolvering og et tverrfaglig forskerteam.

The purpose of the proposed project, “Uptake,” is to examine the uptake and delivery of benefits and services among parents of children with disabilities applying a socio-spatial perspective. In the Norwegian welfare system, there is a variety of health and care-related benefits and services available to these families. However, they encounter a unique set of challenges, such as struggling to uptake benefits and services that may extend beyond the intense need for caregiving itself. “Uptake” asks the following questions: When caring for a child with a disability, to what extent do socio-spatial factors affect families’ uptake of relevant compensatory benefits and services and the delivery process? And, what kind of factors can account for the identified socio-spatial gradients? The particularly novel aspects of this project are: i. The objectives of providing insight into the uptake and delivery of benefits and services by and to parents of children with disabilities, applying both a cross-national and national comparison ii. The use of (in an international context) a unique linked register database iii. The implementation of a mixed-methods strategy to understand to what extent structural, economic, organizational, and municipal conditions reinforce socio-spatial inequality in uptake and delivery of benefits and services by and to parents of children with disabilities. “Uptake” is composed of three sub-studies, or work packages (WP), to answer the research questions. We will employ empirical strategies ranging from intensive and qualitative case studies to extensive register analyses involving representative population data combined with survey data.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester