Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Co-constructing mathematics motivation in primary education. A longitudinal study in six European countries

Alternativ tittel: Samkonstruksjon av matematikkmotivasjon i grunnskolen. En longitudinell studie i seks europeiske land

Tildelt: kr 12,0 mill.

Å være kompetent i matematikk hjelper oss med å løse problemer og utvikle analytiske ferdigheter. Selv om hjemmemiljøet kan gi et grunnlag for matematikkutvikling, er skoler og lærere avgjørende i denne prosessen. Vi vet mindre om utviklingen av motivasjon for matematikk enn utvikling av matematisk kompetanse, spesielt i overgangen fra småskoletrinnet til mellomtrinnet. MATHMot undersøker utviklingen av matematikkmotivasjon samt faktorer som påvirker denne prosessen fra et internasjonalt synspunkt. I en del studier brukes elevenes prestasjoner som mål på matematisk kompetanse. MATHMot tar utgangspunkt i at barns motivasjon for faget er like essensielt, spesielt i et langsiktig perspektiv. Hvor høy elevenes motivasjon for og kompetanse i matematikk er, varierer fra land til land. Derfor inkluderer MATHMot utdanningsforskere og utviklingspsykologer fra seks europeiske land fra nord til sør, øst til vest: Norge, Finland, Sverige, Portugal, Estland og Serbia. Studien er har et longitudinelt design og samler inn både kvantitative og kvalitative data ved flere tidspunkter i løpet av prosjektet. U løpet av de siste to årene har prosjektgruppen jobbet med å utvikle og forbedre ulike mål og instrumenter for elever, lærere og foresatte. Eksempelvis har gruppen jobbet med spørreskjemaer som fokuserer på motivasjon for matematikk, akademiske følelser, elevenes identitet knyttet til matematikk, undervisningspraksis og aktiviteter som fostrer motivasjon henholdsvis på skolen og i hjemmet, elevenes tidlige erfaringer med matematikk, test av matematisk kompetanse og så videre. Våren 2021 ble alle instrumentene utprøvd i alle de deltakende landene i en såkalt generalprøve. Vi samlet inn data fra et utvalg elever på 3., 4. og 5. trinn, fra deres matematikklærere og foresatte. Disse dataene hjalp oss å forbedre instrumentene til den første av de to store hovedinnsamlingene. Våren 2022 startet prosjektet for alvor, og i løpet av noen måneder hadde de seks landene i prosjektet samlet inn data fra omkring 300 skoler og 11 000 elever på 3. og 4. tinn, deres matematikklærere og foresatte. Våren 2023 reiste vi tilbake til skolene og møtte elevene igjen. Prosjektgruppen samarbeider nå tett med lærere fra deltagende skoler og klasser både i tolkningen av sentrale funn og i å oversette denne kunnskapen til praktiske verktøy som lærere kan bruke i hverdagsaktiviteter. På denne måten vil MATHMot-prosjektet ikke bare generere ny vitenskapelig kunnskap, men også kunne bidra til at barn får en positiv opplevelse av matematikkopplæringen på skolen. Med et slikt design er prosjektet er med på å utdype vår forståelse for hvordan motivasjon relatert til matematikk utvikler seg i overgangen fra småskoletrinnet til mellomtrinnet og hva som er relevante klasseromspraksiser som støtter positiv utvikling av motivasjon for å lære matematikk.

High competence in mathematics is envisioned as one of the pivotal skills for later performance in life and overall lifelong learning attainment. While student background characteristics (i.e. SES or home learning environment-HLE) have been linked to math competence later in life, contribution of motivational constructs has also been examined. Conversely large scale assessment studies highlight cross-country differences in students’ motivation and confidence towards mathematics. Yet majority of these studies do not offer insight on how students’ motivation develop over time, but are rather cross-sectional in nature. Simultaneously an international viewpoint in longitudinal studies is missing, together with controlling for the effects of the student background characteristics or examining factors at the teacher/classroom level. Taking both an educational and developmental perspective on this topic, MathMot investigates factors affecting development of motivation in mathematics from an international viewpoint. The study will be conducted in grades 3 and 4 (wave 1) and the set of indicators in focus will be captured one year later with the same students, in grades 4 and 5 (wave 2) as to deepen our understanding on how motivation related to mathematics develops. Data will be collected in six European countries in 50 schools (1 classroom per school) sampling around 1000 students per grade in each country, controlling for students’ background characteristics (e.g., gender, SES, HLE), while capturing relevant classroom practice through surveys and later focus groups with the teachers (wave 3). The countries included in the study are Norway, Finland, Sweden, Portugal, Estonia and Serbia. The project will generate new knowledge about the nature and development of motivation in mathematics and its role relative to students’ competence, and will contribute advancing teacher capacities in supporting positive student attributions towards mathematics at an early age.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder