Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sustained employment of hard-to-place citizens in small and medium sized enterprises: A mixed-method study in Norway and the Netherlands

Alternativ tittel: Varig ansettelse av sårbare grupper i små og mellomstore bedrifter: En flermetodestudie i Norge og Nederland

Tildelt: kr 12,0 mill.

Forskningsprosjektet har som målsetning å utvikle ny kunnskap om hvordan små og mellomstore bedrifter (SMB) kan lykkes med å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet, samt hvordan de kan støttes effektivt i dette. Med personer med funksjonsnedsettelser mener vi personer som står utenfor arbeidslivet på jobb på grunn av psykiske, kognitive, sosiale, fysiske eller andre utfordringer. Prosjektet tar utgangspunkt i dagens aktive arbeidsmarkedspolitikk, som tar sikte på å engasjere arbeidsgivere og arbeidsplasser til å ta mer ansvar for inkludering av utsatte grupper i arbeidsmarkedet. Til tross for en fremvoksende litteratur om arbeidsgiveres rolle og engasjement i inkluderingsarbeidet (?employer engagement?) mangler det kunnskap om betydningen av organisatoriske, HRM og arbeidsplassrelaterte faktorer. Særlig mangler det kunnskap om arbeidsinkludering i små og mellomstore virksomheter. Disse er svært utbredte og bidrar til betydelige andeler av sysselsettingen, men kan ofte mangle ressurser og kompetanse til inkluderingsinnsats. Prosjektet vil undersøke (a) vellykket inkluderingspraksis i SMBer og hvilke faktorer som kjennetegner dette, (b) hva slags tjenester og annen støtte fra offentlige/private aktører SMBer trenger, og (c) den rollen nasjonal politikk spiller for å fremme inkluderingsinnsats i SMBer. Studien i prosjektet gjennomføres i Norge og Nederland. I begge land forsøker myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet å mobilisere arbeidsgivere til inkluderingsinnsats, men på ulike måter. Eksempelvis benytter myndighetene i Nederland i større grad kvoter og sanksjoner enn i Norge, mens målgruppen av personer utenfor arbeidslivet defineres bredere i Norge (personer med hull i CV?en) enn i Nederland (personer som faller under minsteinntekt). I begge land vil prosjektet gjøre kvalitative nærstudier av inkluderingsarbeid i virksomhetene samt gjennomføre en survey av et representativt utvalg virksomheter. På bakgrunn av resultatene vil prosjektet gjøre det mulig å utvikle mer treffsikre støtteordninger for små og mellomstore virksomheter i deres inkluderingsarbeid, for eksempel deres HR-arbeid, ledelse og lokalt partssamarbeid. Prosjektet vil også gi kunnskap til nasjonale myndigheter om hvordan små og mellomstore virksomheter kan motiveres til å ansette personer fra denne målgruppen.

This proposed research project aims to develop new knowledge about how small and medium sized enterprises can contribute successfully to the sustained workplace inclusion of vulnerable 'hard-to-place' citizens, and can be supported effectively in doing so. With 'hard-to-place' citizens we refer to people struggling to obtain or retain a job due to mental, cognitive, social, physical or other disabilities. The project is situated in the context of active labour market policies seeking to engage employers and workplaces to take more responsibility for the inclusion of hard-to-place citizens outside the labour market. Despite an emerging literature on the role of employers in active labour market policies, knowledge about the more micro level organizational, HRM and workplace factors contributing to the sustained employment of hard-to-place citizens is meagre. This is especially the case in SMEs, which are highly common organizations (up to 250 employees) and provide considerable proportions of employment in European countries: close to 70% according to OECD data. At the same time, SMEs may often lack resources and competences to engage in inclusion efforts. This project starts from the key assumption that there is considerable social and economic potential in obtaining knowledge about how SMEs can become an increasingly powerful force for labour market inclusion in contemporary welfare states. The project aims to produce new and relevant knowledge for SMEs, service and education providers and policy makers on (a) successful inclusion practices at the level of the employing SMEs, (b) public/private services that meet the needs of the employing organizations and the jobseekers, and (c) the role of national policies in promoting inclusion efforts in SMEs. We will do so through a multi-method comparative study in Norway and the Netherlands, whose governments in agreement with social partners have initiated substantial, but differing, initiatives to mobilize employers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon