Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

TRUST: Attitudinal Impacts of Refugees on Host Communities in the Global South

Alternativ tittel: TRUST: Virkninger av flyktningestrømmer på lokalbefolkningens holdninger i det globale sør

Tildelt: kr 12,0 mill.

Det har vært et dramatisk oppsving i tvungen migrasjon de senere årene. Ved utgangen av 2019 var det nesten 80 millioner tvungne migranter, det høyeste tallet som noen gang er registrert. Migrasjons- og flyktningestrømmer blir gjerne sett på som en utfordring for vestlige land, inkludert Norge. Likevel er tvungen migrasjon noe som primært rammer utviklingsland, der Afrika er det kontinentet som huser flest flyktninger. Det har vært mye fokus på flyktningenes kår og lidelser - av gode grunner - men hvordan blir de mottatt av vertsbefolkningen, og hvilke virkninger har de har på folks holdninger, normer og opplevd levestandard? Overraskende nok er det fortsatt lite systematisk forskning på dette temaet, og det som finnes av relevante studier fokuserer i hovedsak konsekvenser i vestlige land. TRUST-prosjektet jobber med å identifisere hvorvidt og på hvilken måte flyktninger påvirker tiltro og velvære blant vertsbefolkninger i Afrika. For å få til dette jobber vi med statistiske analyser av store spørreundersøkelser som har vært gjennomført i de fleste afrikanske land. I tillegg planlegger vi å gjennomføre intervjuer med relevante personer med dybdekunnskap om enkeltområder (for eksempel lokale politikere, representanter for NGOer og journalister). Den første fasen av prosjektet ble satt av til praktiske og infrastruktur-relaterte oppgaver som etablering av databaser, tilpasning av surveydatasett til romlig datastruktur, oppstart + kurs for PhD-studenten og koordinering av et første sett av empiriske studier. Særlig tilrettelegging av survey-data som har nødvendiggjort geokoding av survey-klynger for et stort antall observasjoner har vært mer ressurskrevende enn først antatt. Likeledes har pandemien bidratt til forsinkelser i framdriften, både pga. til dels langvarig sykdom i prosjektteamet og relaterte utfordringer, samt manglende muligheter til å gjennomføre mindre feltarbeid med intervjuer i relevante afrikanske kontekster. På grunn av disse forholdene har prosjektet blitt forlenget med 12 måneder (ny sluttdato 31. desember 2024) så det blir mulig å ta igjen mye av det tapte. Så langt har prosjektet resultert i three vitenskapelige artikler samt fire fullførte masteroppgaver i statsvitenskap ved NTNU. Den første av disse artiklene (Rustad m.fl., 2021) undersøkte konsekvensene av flyktningetilstrømningen til Uganda på mødrehelse både hos lokalbefolkningen og blant flyktningene gjennom egne innsamlede surveydata. Studien viste relativ lik tilgang til helsetjenester mellom de lokale og de nyankomne, men det var større ulikhet i opplevd kvalitet i helsetjenestene. Den andre artikkelen (Ruiz & Vargas-Silva, 2022) studerte hvordan flyktninger fra Burundi ble mottatt da de returnerte til sine opprinnelige hjemsteder, et tema som har fått lite vitenskapelig oppmerksomhet. Studien viste at andel returnerte flyktninger var negativt assosiert med lokal sosial tillit og følelse av fred og peker således på utfordringer ved integrasjon og forsoning i tidligere delte samfunn etter konflikt. Mange av prosjektmedlemen har i 2023 presentert akademisk arbeid ved ulike internasjonale konferanser, samt flere interne seminarer. I tillegg har prosjektet (Skramstad m.fl.) produsert en systematisk literatur review som ser eksponering av migrasjon og tillit på individ nivå. TRUST-prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra Institutt for fredsforskning (PRIO), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), universitetet i Oxford, England, og Loyola Marymount University i USA. I inneværende rapporteringsperiode har PhD-kandidaten (Haugseth) vært på forskningsopphold ved universitetet i Arizona (januar-april 2022) og universitetet i Oxford (september-desember 2022) og en annen prosjektmedarbeider (Rustad) har tilbragt et akademisk år ved universitetet i Arizona (august 2021-juli 2022). De to prosjektmedlemmene basert i utlandet tilbragte begge tid på PRIO under sommeren 2022. Totalt involverer prosjektet 11 personer over 4,5 år (2020-2024), og vi håper at forskningen vil gi nye svar på virkninger av tvungen migrasjon til nytte og informasjon for både beslutningstakere og almuen.

Recent years have seen unprecedented levels of forced migration. At the end of 2017, 68.5 million people were forcibly displaced worldwide, the highest figure ever recorded. Despite vocal concerns about refugee arrivals in Europe, forced displacement is overwhelmingly confined to the Global South. In 2017, 85% of all refugees were hosted in developing countries, with Africa accommodating the largest share. Despite the magnitude of displacement, extant knowledge on how refugees affect host populations is derived almost exclusively from Western societies. We lack completely evidence-based, generalizable insights of such dynamics in the Global South, critically hampering the formation of effective and inclusive capacity building programs to assist people of concern. The TRUST project steps up to the challenge. It will provide the first systematic, comparative investigation of how refugee arrivals affect host perceptions of trust and well-being and how contextual factors shape this relationship. This will be accomplished by analyzing survey data of 200,000+ respondents across 37 African countries, coupled with new refugee settlement data, in a quasi-experimental analytical framework. Four dimensions of trust and well-being will be studied: (A) political trust, (B) social trust, (C) perception of economic security, and (D) perception of physical security. Special care will be taken to identify contextual and cross-cutting patterns. In addition, the project will conduct ca. 5-6 qualitative case studies, including stakeholder interviews, to validate survey findings, shed new light on deviant cases, and facilitate further theorizing. Overall, the project will result in a new PhD, at least 10-12 journal articles, 3-5 policy briefs plus a policy seminar series, and dissemination material intended for the general public. Hosted at PRIO, the project brings together talented scholars with diverse backgrounds and complementary skills from four institutions in three countries.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder