Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Workers in transition through automation, digitalization and robotization of work

Alternativ tittel: Arbeidsliv i endring gjennom automatisering, digitalisering og robotisering

Tildelt: kr 12,0 mill.

Stadig mer avanserte, komplekse og intelligente maskiner viser seg i stand til å utføre oppgaver som tidligere bare kunne gjøres av menneskelige arbeidere. Overgangen til automatisering, digitalisering og robotisering er i ferd med å får enorme implikasjoner for fremtidens arbeidsliv. Enten mennesker erstattes av maskiner, jobber med, eller i maskiner, endrer automatiseringen arbeidslivet og arbeidernes rolle, så vel som arbeidsmarkedet og samfunnet forøvrig. AUTOWORK undersøker fremtiden for arbeid, og arbeidstakere gjennom praksisnære studier av endringer på arbeidsplasser i tre sektorer: bygge- og anleggsbransjen, helsesektoren og salgs- og servicesektoren. Undersøkelsene foregår parallelt i Norge og Australia. Arbeidstakere fra de tre sektorene deltar i «Framtids Scenario Workshops» vi sammen reflekterer over erfaringer og mulige framtider. Målet er å sette oss i posisjon til å gi anbefalinger om hvordan det kan legges til rette for videre digitalisering og automatisering på en slik måte at også morgendagens arbeidsliv kan bli inkluderende og meningsfullt for arbeidstakere, samtidig som vi utnytter mulighetene i den fremvoksende teknologien. I dette arbeidet har vi et spesielt blikk for fire områder: • Læring og ferdigheter: Hvilke ferdigheter står i fare for å gå tapt og hvilke nye er nødvendig? • Fremtidig hverdagspraksis: Hvordan kan utvikling av arbeidspraksis samkjøres med utvikling av teknologi? • Kjønn og inkludering: Hvordan vil fremtidens arbeidsliv være kjønnet og hvordan legge til rette for inkludering? • Arbeidsfellesskap: Hvordan kan vi styrke arbeidsmiljø og fagorganisering i en utvikling der en del teknologiske tendenser trekker i retning individualisering? Forskningen er nå i sluttfasen. Vi har gjennomført feltarbeid på norske og australske byggeplasser, både høyteknologiske og mer manuelle byggeplasser for å kunne betrakte et spekter av håndverkspraksis i endring. Gjennomgående er arbeidsfolk ved høyteknologiske byggeplasser overraskende positive til automatiseringsprosesser og opplever gevinster når det gjelder effektivitet og mindre helseskadelig arbeid. En tydelig tendens er at arbeidsfellesskapet på byggeplassen utfordres av automatisering. Vi ser også en tendens til at de eldre arbeidstakere i større grad har problemer med den stadige tilveksten av digitale grensesnitt enn de yngre. I salg og service sektoren er vi ferdig med de de empiriske studiene, der vi har fokusert på butikkmedarbeidere og selvbetjeningskasser, og restaurantarbeidere og automatiserte bestilling, betaling og serveringsløsninger. Coronasituasjonen har akselerert bruken av slike løsninger og slik gitt et uventet empirisk tilskudd til prosjektet. I helsesektoren, er de empiriske studiene nå godt i gang. Vi har også gjennomført «future scenario workshops» for de to sektorene bygg og anlegg, og salg og service, i Norge, der er i ferd med å gjennomføre dem i Australia. En erfaring fra alle sektorer så langt er at automatisering og robotisering bør ses i lys av utviklingen av digital infrastruktur. Her ser vi en nøkkel til å forstå mulighetene teknologiene kan tilby, samt muligheten til å styre utviklingen i ønsket retning. Et funn som går igjen, og som har overrasket oss noe, er at nesten ingen som jobber sammen roboter er spesielt bekymret for å miste arbeidet på grunn av robotene, selv om utviklingen peker mot at dette kan skje. Det som bekymrer folk er derimot at de skal miste status – at verdien av fagarbeidet de behersker skal minske som følge av automatisering. En annen utvikling som kan vekke bekymring er at automatiseringen, ved å redusere behovet for store arbeidslag, gjør at mange nå arbeider alene, der de før var del i et arbeidslag. Her står det sosiale arbeidsfellesskapet i fare, samtidig som muligheten for effektiv kunnskapsoverføring reduseres. Mye tyder på at det vil være behov for å tenke på grep som kompenserer denne utviklingen. I mars 2023 arrangere vi vår første og eneste fysiske internasjonale workshop med deltakere fra hele prosjektet i Singapore, på halvveien mellom Norge og Australia. Ut over dette har vi kun arrangert digitale samlinger og workshops. Vi rekrutterer stadig nye MA studenter til prosjektet som gjennomfører MA oppgaver innenfor tematikken. Rapporter fra disse publiseres på våre nettsider. https://autoworkproject.org/ Høsten 23 har vi også satt i gang policy advice aktivitetene, med deltakelse i Utdanningsdirektoratets workshop om utviklingen av yrkesfagsutdanningene.

This project explores worker practices and imaginaries through automation, digitalization and robotization in the Building, Healthcare and Sale & Service sectors in Norway and Australia. By cutting-edge methods and theory, it explores how increasingly advanced, complex and intelligent machines prove capable of performing work previously mastered by humans alone. Whether humans are replaced by machines, find themselves working alongside-, or working within machine systems, automation transforms working life, the role of workers, the labour market and society at large. AUTOWORK will explore the transformation of work and trajectories towards future work-life across three sectors that are especially prone to change because of automation. AUTOWORK will also include comparative case-studies between Norway and Australia. The goal is to generate knowledge and seek solutions to societal challenges arising from the automation, digitalization and robotization of working life in relation to welfare, adaptability, inclusion and meaning. This is done by mapping trajectories towards future work-life holding meaningful places for workers, by using an innovative method of future scenarios developed bottom-up from workers practices. Future scenarios are based on workshops with relevant stakeholders and in depth fieldwork at work-sites. AUTOWORK focuses on four areas with particular knowledge needs in order to enhance meaningful and inclusive work-life also in the future: (1) Deskilling, reskilling: which skills are in danger of being lost, which new skills are needed? (2) Future everyday work practices: how can workers across sectors accommodate and trust new automated technologies? (3) Gender: how will future work life be gendered? (4) Worker community: how can we enhance workplace communities and organization of workers in the future? AUTOWORK will contribute to sustainable trajectories towards future work-life by close collaboration with key stakeholders like trade unions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon