Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Tourism Risks (TourRISK): A resilient low-carbon, high-yield tourism model for Norway

Alternativ tittel: Turisme og klimarisiko (TurRISK).

Tildelt: kr 12,5 mill.

I 2021 har det vært søkelys på å lage et solid grunnlag for å beregne klimagassutslipp og inntekter forbundet med turisme i Norge i arbeidspakke 1. Arbeidspakken gir grunnlag for forskningen i andre arbeidspakker. Vi har gjennomført en longitudinell input/output-analyse som vurderer både utslipp av klimagasser og inntektsgenerering. Dataene brukes til å utlede scenarier for avkarbonisering. Arbeidet, som ble utført i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, ga en rekke innsikter av relevans for reiselivet og for nasjonale reduksjoner av klimagasser. Studien, som dekker 12 år fra 2007-2019, finner at karbonintensiteten i reiselivet (utslipp per NOK) er mer enn det dobbelte av det norske gjennomsnittet. Hovedfunnet er at luftfart, som skaper 17 % av nasjonale reiselivsinntekter, men står for hele 75 % av direkte CO2 utslippet. Spesielt har luftfartsutslipp per NOK av omsetning økt med 4,2 % per år. Innen 2030 vil reiseliv være den største utslippsdelsektoren i norsk økonomi, ettersom sektorens absolutte utslipp øker med 3,2 % per år. Vår studie peker på at Norge vil ikke nå sitt delmål om å redusere utslippene med minst 50 % innen 2030, sammenlignet med 1990. På den ene side har vi funnet at det er en frakopling mellom verdiskaping og klimagassutslipp målt per krone i verdiskaping i reiselivet med -0.2% per år. For å redusere klimagassutslipp med 90 % innen 2050 sammenlignet med 2019, ville avkarboniseringshastigheten måtte være mer enn 30 ganger høyere, dersom vekstrater opprettholdes. Selv om studien opprinnelig var ser på turisme, kan funn generaliserer til å se på sammenhengen mellom økonomi og miljø, og spesielt viktigheten av at vekstrater kan bidra til å utligne effekten av tiltak for å redusere klimagassutslipp.

Norway has committed to becoming a low-carbon country within three decades. To achieve this goal, significant reductions in emissions are required throughout all sectors of the national economy. Tourism is a key industry that is expected to make a growing contribution to the national economy, specifically in the ‘post oil’ era; yet, it is also a sector requiring large amounts of energy. This proposal focuses on the challenge of decarbonization within a growth economy. The theoretical framework is "risk". National and international policy frameworks for low-carbon economies represent CARBON RISKS, because decarbonization is potentially costly (introduction of new technologies), or designed to reduce consumption (taxation of CO2) and hence likely to affect travel flows. The sector also faces CLIMATE CHANGE RISKS that remain uncertain at the regional and country scale. These include impacts that deter international tourists from coming to Norway because of the loss of assets (such as snow) or extreme weather events. Because tourism is characterized by strong global interconnectedness, the consequences of climate change and associated mitigation & adaptation responses in other countries can also have important implications for tourism in Norway. Against this background, the proposal will investigate pathways towards a resilient low-carbon, high-value tourism model for Norway. Its main objective is to identify policies that will guide the transformation towards a low-carbon tourism system. These policies need to be designed in a way that will ensure that economic turnover and employment are maintained and developed towards a year-around, high-value tourism economy that is also resilient in its market mix under scenarios of climate change and global decarbonisation.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima