Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Shades of Grey: Negotiating Age Norms, Class and Gender in the time of Pension Reform

Alternativ tittel: Gråtoner: Aldersnormer, klasse og kjønn i pensjonsreformenes tid

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

301296

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Pensjonsreformen i 2011 har gjort det mye mer lønnsomt for eldre arbeidstakere å stå lengre i jobb. Likevel kan ikke arbeidstakere alltid velge fritt når de skal gå av, arbeidsgiveren har også et ord med i laget. Mens den gamle førtidspensjonen AFP ga arbeidsgivere medfinansieringsansvar for førtidspensjonering blant sine ansatte, ligger det ingen slike krav i den nye AFPen. Samtidig som arbeidstakerne fikk sterkere insentiver til å stå lenge i jobb, mistet altså arbeidsgiverne et sterkt insentiv til å holde på dem. Dette er utgangspunktet for GREYSHADES. Vi ønsker å se på hvordan arbeidstakere og bedriftene de jobber i tilpasser seg og agerer under de nye betingelsene. Vi antar at tilpasningene varierer med både kjønn og utdanningsnivå, og vil prøve å fange opp slike variasjoner i analysene. Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker. Arbeidspakke 1 baserer seg på bedriftsundersøkelser. Vi skal intervjue ledere, HR-ledere og eldre ansatte i 3-4 bedrifter med ulik utdannings- og kjønnssammensetning. Hensikten er å få en bred oversikt over hvordan disse problemstillingene ser ut fra virksomhetene og de ansattes side. I arbeidspakke 2 skal vi analysere kvantitative data fra NorLAG-studien. Tre problemstillinger er sentrale: (1) hvordan opplever seniorer sitt psykososiale arbeidsmiljø? (2) hvordan har pensjoneringsplanene endret seg over tid? (3) Hvordan er forholdet mellom opplevd arbeidsmiljø og pensjoneringsplaner? I arbeidspakke 3 ser vi på ledernes holdninger til eldre arbeidstakere slik disse kommer fram i Seniorbarometeret. Her skal vi analysere to spørsmål: (1) hvordan har ledernes holdninger til seniorer endret seg over tid? (2) hvordan varierer ledernes holdninger med individuelle faktorer og arbeidsplassen de jobber på? GREYSHADES er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, med bidrag fra Senter for seniorpolitikk, Universitetet i Canterbury og Universitetet i Lausanne. Hjemmesider: https://www.samfunnsforskning.no/prosjekter/Shades-of-grey/index.html

The overall research question in the GREYSHADES project is; how do age norms change in the light of population ageing and changing incentive structures? Age norms are defined as widely shared beliefs about what individuals ought to do at different ages, including - but not limited to - beliefs about the proper work exit age. The background is the pension reform, effective from 2011, which gives employees strong incentives to work longer while reducing incentives for employers to retain them. Based on existing literature, we hypothesise that age norms vary by gender and social class, and that they are social in nature and influenced by social interaction as well as by societal and political change. We intend to study norms that managers and employees hold, as well as norms that employees feel exposed to, and how these translate into behaviours, practices and, ultimately, seniors´ desire to remain employed. We will utilise a mixed-methods approach, combining repeated cross-sectional surveys among managers and panel surveys among employees with a case study in workplaces. This set-up allows us to examine how managers´ approach to senior workers has changed over time, and how senior workers´ experiences in the workplace and retirement intentions change. The case study will allow for more in-depth analyses of workplaces with varying gender balance and skills requirements. We will approach 5-6 workplaces with different compositions of high-skilled / low-skilled workers, and with different gender balances. We have established contact with the Centre for Senior Policy, to maintain contact with stakeholders throughout the project, and with the Norface-funded DAISIE-project, to ensure high quality and the potential for international comparisons.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon