Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Set to change - Early factors influencing neurocognitive plasticity and aging and the role of beta-amyloid and epigenetics: a twin study

Alternativ tittel: Innstilt på endring – Tidlige innflytelser på nevrokognitiv plastisitet og aldring og rollen til amyloid og epigenetikk: en tvillingstudie

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

301395

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Våre hjerner og kognitive evner endrer seg gjennom livet. Likevel vet vi at hvor godt vi fungerer når vi blir eldre i noen grad kan forutsies utfra hvordan vi fungerte da vi var unge. Det kritiske spørsmålet som stilles i dette prosjektet er hvorvidt vi er utviklingsmessig innstilt på endring gjennom livet på spesielle måter. Hvis ja, hvilke tidlige faktorer er viktige for å forme hjernen og våre kognitive evner etter hvert som vi vokser opp og blir eldre, hva er de relative bidragene fra genetikk og miljømessige innflytelser, og hvordan påvirker disse faktorene epigenetiske endringer, opphopning av amyloid i hjernen (et mål relatert til Alzheimers sykdom) og endringer i hjerne og kognitive evner med økende alder? Formålet med prosjektet er å teste hvordan miljømessige faktorer tidlig i livet og genetikk påvirker nevrokognitiv plastisitet, epigenetikk, amyloid opphopning og endringer i hjernen og kognitive evner. Vi vil måle opphopning av amyloid i 200 eldre tvillinger ved hjelp av PET, og gjennomføre en fem-års oppfølging der vi måler endringer i hjernen og kognitive funksjoner i 300 yngre og eldre tvillinger. Dette legger en kritisk komponent til et større forskningsprogram som nylig ble finansiert av det europeiske forskningsrådet. 400 tvillinger gjennomgår en kognitiv intervensjon som inkluderer navigasjonstrening med ekte bevegelse ved sykling i virtual reality («kunstig virkelighet»). Deltagerne gjennomgår gjentatt testing og hjernescanning fire ganger i løpet av 2.5 år, gjennom perioder med alternerende intervensjon og hvile. Resultatene vil settes i sammenheng med eksiterende informasjon fra Nasjonalt tvillingregister om tidlige faktorer som fødselsvekt. PET-undersøkelser og testing over lenger tid vil gi unike muligheter for å få ny kunnskap om den mest studerte markøren for Alzheimers sykdom, i tillegg til innsikt i hvordan en serie av tidlige og senere livsfaktorer påvirker endringer i hjerne og kognisjon over mange år.

Cognitive function in old age can be predicted from how you functioned as young, even though there are substantial age changes. The objective is to test whether and how early environmental factors and genetics impact neurocognitive plasticity, epigenetics, amyloid burden and brian and cognitive age changes across several years. A major risk factor for cognitive decline and Alzheimer’s disease is accumulation of beta-amyloid (Abeta) in the brain. Abeta accumulation starts long before detectable cognitive decline and is hypothesized to restrict plasticity. The heritability of plasticity and Abeta accumulation, and the relative importance of environmental, genetic and epigenetic influences are unknown. Neurocognitive plasticity, i.e. changes in brain and cognition in response to environmental demands over time, shows huge individual variability, for unknown reasons. We seek to identify pathways for neurodevelopmental origins of functional variation through life. We include younger and older adult mono- (MZ) and dizygotic twins (total n = 400), with varying degrees of prenatal environmental variance, as indexed by extent of discordance in birth weight (BW). BW discordance in MZ twins enables disentangling early environmental and genetic influences on neurocognitive plasticity, epigenetics, amyloid burden and neurocognitive age changes across several years. A novel ecologically valid memory intervention is employed, utilizing navigation with true locomotion and prospective memory in virtual reality. Twins will be assessed with brain MRI, cognitive, health and epigenetic measures at multiple time points spread across 5 years, including before and after a 10 weeks intervention in a AB/BA crossover design. Brain amyloid scans will be obtained midway in the follow-up period. This will reveal how early environment and genetics influence epigenetics, neurocognitive plasticity, amyloid burden and brain and cognitive age change longitudinally, and possible lifestyle mediators.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder