Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hearing loss, work and societal costs: a longitudinal population study

Alternativ tittel: Hørselstap, arbeid og samfunnskostnader: en longitudinell populasjonsstudie

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

301426

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Rundt 10% av befolkningen har et hørselstap som påvirker kommunikasjonen, og andelen øker til 40% blant personer eldre enn 65 år. Landet står overfor en eldrebølge, og ettersom folk jobber lenger, er det sannsynlig at de utvikler hørselstap mens de er i arbeid. Dette kan ha store konsekvenser for arbeidskapasiteten. Kunnskap om hørselstap, sykefravær og førtidspensjonering er viktig for både arbeidsgivere og beslutningstakere. Tilsvarende er det lite kunnskap om sosioøkonomiske ulikheter i hørselstap og bruk av høreapparat. Initiativ for å oppdage hørselstap tidlig og øke bruken av høreapparat kan gi helsemessige fordeler og redusere sosioøkonomiske helseforskjeller. Endelig skal prosjektet vurdere status og trender med henblikk på yrkesrelatert hørselstap, noe som vil gi viktig informasjon til arbeidsgivere og beslutningstakere om forebyggende tiltak har gitt bedre hørsel. Prosjektet bruker data fra to store hørselsstudier: hørselsstudien i HUNT4 (2017-2019) og hørselsstudien i HUNT2 (1996-1998). Sammen vil de danne verdens største hørselsundersøkelse med data på hørsel, risikofaktorer og konsekvenser. Prosjektet er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

About 10% of the population have a hearing loss that hampers communication, and the percentage increases to 40% among individuals older than 65 years. The country faces the challenge of an ageing population, and as people work longer, they are more likely to develop hearing loss while employed. This may involve large consequences for work capacity. There is a need of a large longitudinal population hearing study that adequately control for confounders, to determine the impact of hearing loss on work-life and societal costs, which is important for employers and policy-makers when assessing the need for vocational rehabiltation. Similarly, little is known on socioeconomic inequalities in hearing loss and use of hearing aids. Initiatives to detect hearing loss early and increase the use of hearing aids may provide public health benefits and reduce socioeconomic inequalities in health. Finally, we aim to assess the trends on occupation and hearing loss, which will provide important feedback to employers and policy-makers about whether the preventive measures during the last two decades has provided better hearing. Our project is unique in terms of two large cross-sectional hearing studies; one recent (HUNT4hearing) and the other performed 20 years ago (HUNT2hearing). So far, HUNT2 hearing has resulted in 40 scientific papers. Together they will form the world’s largest longitudinal hearing study with data on hearing threshold, risk factors and consequences for an estimated 8,000 participants. This provides the opportunity to study change in the impact of hearing loss on work-life over the last two decades, and will provide valid and precise estimates. The study has statistical power to identify possible vulnerable groups. The data collection is finished, other variables have been ordered, the study is approved by REK and has a DPIA. We apply for one PhD candidate who will be part of our strong interdisciplinary research team.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam