Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nurse Assisted eHealth Service From Hospital to Home: Ameliorating Burden of Treatment among Patients With Non-Communicable Diseases

Alternativ tittel: Sykepleierassistert e-helsetjeneste fra sykehus til hjemmet: lindring av behandlingsbyrde blant pasienter med kroniske sykdommer

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektet eHealth@Hospital-2-Home, med den norske tittelen «Hjem fra sykehus-med digital selvhjelp» ved Universitetet i Stavanger skal utvikle ny kunnskap om digital hjemmeoppfølging, og hvordan det kan påvirke mestringstro for egenomsorg, behandlingsbyrde, livskvalitet og reinnleggelser blant pasienter med hjertesvikt og pasienter operert for tarmkreft, i tiden etter sykehusinnleggelse. Vi skal teste ut en digital oppfølgingstjeneste som kan styrke pasientens helsefremmende kompetanse og mestringsevne. Prosjektet skal også prøve ut samarbeidsformer hvor sykepleiere aktivt bruker digitale hjelpemidler for å gjøre arbeidet enklere, behandlingen bedre og fremfor alt unngå unødige reinnleggelser. Tjenesten skal testes i pasientforløp der pasientene kan møte sykehuset digitalt, hjemme hos seg selv, i den kritiske fasen etter sykehusutskrivelsen. I prosjektets første arbeidspakke har vi utviklet innhold og funksjon i den digitale oppfølgingstjenesten, i tett samarbeid med pasientrepresentanter, helsetjenesten (sykehus, fastleger), teknologer, og nasjonale og internasjonale vitenskapelig samarbeidspartnere. I tillegg har prosjektets doktorgradsstipendiat samlet intervjudata fra 30 deltakere (fastleger, sykepleiere, pasienter) med hensikt å informere tjenestens innhold og funksjon. Innholdet består av informasjon om hjertesvikt og etter tarmkreftoperasjon, og sjekklister for symptomregistrering, og blant funksjonene er måling av vitale mål som blodtrykk, vekt og temperatur. Vi har publisert en kunnskapsoppsummering om digital hjemmeoppfølging for pasienter med hjertesvikt (https://www.jmir.org/2022/2/e32946/), og en artikkel basert på intervjustudien er i ferd med å bli publisert (https://preprints.jmir.org/preprint/39391). I perioden desember 2021-november 2022 har tjenestens innhold og funksjon blitt testet i en mulighetsstudie (feasibilitystudie), som del av prosjektets arbeidspakke 2. Studien omfattet 30 pasienter og syv Oppfølgingssykepleiere. Blant pasientene hadde 20 hjertesvikt og 10 var operert for tarmkreft. Pasientene ble læret opp i å bruke MyDignio (pasientens grensesnitt) og ble deretter utstyrt med en IPad, vekt, og blodtrykksapparat eller tempmål. De utførte målinger og svarte på symptomspørsmål hver dag i 30 dager etter utskrivelse fra sykehus. Oppfølgingssykepleierne responderte fortløpende på pasientens målinger via den digitale plattformen DignioPrevent (sykepleieres grensesnitt), og kommuniserte responsen enten via telefon, nettprat eller videosamtale. Etter utprøvingen ble pasienter og Oppfølgingssykepleiere intervjuet om deres erfaringer med tjenesten. Resultatene skal informere en randomisert, kontrollert studie med oppstart første kvartal av 2023. Resultatene fra mulighetsstudien er og formidlet på nasjonale og internasjonale konferanser og webinar, og vil bli publisert som en studieprotokoll (innsendt til tidsskrift for evaluering) og som to forskningsartikler med fokus på deltakernes evalueringer og prosessdata. Oppsøk prosjektets nettside her: https://www.uis.no/nb/digitalselvhjelp.

The overall aim is to develop a nurse assisted eHealth Service to reduce BoT and increase HRQoL in HF and CRC patients, post-hospital discharge. We use a modified version of the framework of complex interventions proposed by the UK Medical Research Council. The project includes three phases and corresponding work packages; a) developing a nurse assisted eHealth service, b) assessing its feasibility and piloting the service and c) carrying out a RCT. The eHealth intervention will be tested by three assessment points (baseline, within 30 and 90 days) to evaluate effects of the service. Our nurse assisted eHealth service is personalized and will optimize patient BoT and HRQoL, link to a digitalized BoT-software (My Dignio). It supports self-monitoring by letting the patients register their own health-related data, and allow for electronic communication with Nurse Navigator. Its content will aim to meet BoT challenges (e.g. symptom monitoring, nutrition advice, motivational and emotional support, health literacy needs) identified in two pilot studies, from current BoT literature and input by user advisory board. This e-Health service allows the patient to communicate BoT challenges, conduct measurements, respond to clinical questions, and receive self-management support. The project aligns with the priority list of Norwegian Health Authorities on factors that impede and promote integrated, coherent patient and user pathways between hospital and home for NCD patiens with HF and CRC, eliminate unjustified variation in post-hospital health service and avoid adverse and costly re-hospitalizations, and relates to the Regular General Practitioner Scheme when patients are outside hospital.The proposal builds on the expertise within health promotion and long-term illness at University of Stavanger, Stavanger and St. Olavs University Hospitals, including international researchers from the Netherlands, Sweden, UK and USA. Users will be engaged in all steps of the project.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester