Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effective school - work transition processes for students with mild intellectual disability

Alternativ tittel: Enklere overgangsprosesser mellom skole og arbeid for elever med lett grad av utviklingshemming

Tildelt: kr 5,0 mill.

Personer med utviklingshemming blir vanligvis ekskludert fra det ordinære arbeidslivet. Dermed mister de også mulighetene som et arbeid gir, som større økonomisk uavhengighet, opplevelse av mening, større grad av selvbestemmelse eller økt sosialt nettverk. Samtidig vil personer med lett utviklingshemming være i stand til å utføre en jobb hvis de får tilrettelegging, men vi trenger mer systematisk kunnskap om hvordan vi kan hjelpe dem i denne prosessen. Med dette prosjektet ønsker vi å skaffe kunnskap om hvordan personer med lett utviklingshemming kan få enklere tilgang til et ordinært arbeidsliv. Vi undersøker to temaområder i prosjektet: 1) En kvalitativ studie der vi ser nærmere på hva som kjennetegner gode overganger fra skole til arbeidsliv hos personer med lett utviklingshemming som har lykkes med å få en ordinær jobb. 2) En kvantitativ studie der vi undersøker hvilke forventninger, holdninger og krav som arbeidsgivere har til arbeidstakere med lett utviklingshemming. På bakgrunn av det vi finner, vil vi lage en veiledningsmanual som kan gi egnet informasjon til lærere, veiledere og arbeidsmarkedsbedrifter om hvordan en på best mulig måte kan samarbeide med arbeidsplasser, slik at arbeidstakere med lett utviklingshemming kan få best mulig støtte. I løpet av 2021 har vi gjennomført datainnsamling og analyse for prosjektets andre arbeidspakke, dvs. en kvantitativ survey blant arbeidsgivere om deres erfaringer med og forventninger til å ansette arbeidstakere med utviklingshemming. Basert på dette arbeidet har vi for øyeblikket en artikkel under fagfellevurdering. Artikkelen har tittelen "Work opportunities and workplace characteristics for employees with intellectual disability in the Norwegian labour market" og er sendt til International Journal Of Disability, Development and Education. Artikkelens viktigste bidrag er at den tydelig identifiserer de mange mulighetene i arbeidslivet som finnes for arbeidstakere med utviklingshemming. Arbeidsgivere fra alle sektorene identifiserte forskjellige typer arbeidsoppgaver som er eller kan være tilgjengelige for personer med utviklingshemming, og disse oppgavene kan igjen differensieres i forskjellige vanskelighetsgrader. Arbeidstakere med utviklingshemming utfører en mengde forskjellige typer arbeidsoppgaver, og dette betyr bl.a. at den enkeltes interesser kan være ledende i valg av arbeid. Vi jobber for øyeblikket også parallelt med tre andre manuskripter knyttet til denne delen av prosjektet, og vi har som mål å sende inn alle disse artiklene til fagfellevurdering før 2022. Vi har også begynt med prosjektets første arbeidspakke, som er en kvalitativ studie av "best case scenarier". Her er vi i gang med rekruttering og datainnsamling, hvilket vi vil fortsette med denne høsten og neste vår. Litteraturstudien som var til fagfellevurdering ved forrige rapportering er nå publisert i Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. Videre har vi presentert vårt prosjekt digitalt i en workshop på NordYrk-konferansen (juni 2021) og vi har presentert utvalgte funn fra prosjektets andre arbeidspakke i en poster på den internasjonale ECER-konferansen (september 2021). Med tanke på populærvitenskapelig formidlig av vårt prosjekt, har vi skrevet en kronikk om utfordringene som personer med utviklingshemming møter knyttet til begrenset tilgang til arbeidslivet. Kronikken ble publisert på www.forskersonen.no, og dette resulterte senere også i to intervjuer til Dagen og www.velferd.no. Som planlagt har vi nå også utvidet vår advisory board med et medlem, som vi vet vil kunne bidra med viktig kunnskap og nyttige innspill til prosjektets første og tredje arbeidspakke. Prosjektets progresjon følger den opprinnelige tidsplanen.

Individuals with mild intellectual disability (ID) are commonly excluded from competitive employment, and as such, they may miss out on the multiple benefits that employment offers, such as greater financial independence, a sense of purpose, increased social networks, and increased autonomy. Yet, persons with this diagnosis are generally able to engage in employment if support is provided. However, transition teams may lack the knowledge and competencies to help persons with ID towards employment, and therefore, the process often remains unsystematic and random. This research project will consist of three parts: i) a qualitative best-case exploration of successful transition processes of employees with mild ID who are in competitive employment, and to identify which environmental characteristics and personal skills are essential for them to gain and maintain employment; ii) a quantitative survey to investigate attitudes and demands that employers have towards employees with mild ID, and iii) combining findings from the first and second project objective to develop a transition manual that can inform transition teams how to best partner with work places to ensure proper supports for employees with ID. The novelty of this study is that it will contribute with new knowledge about parameters that are significant in the planning of effective transition strategies towards work life for Norwegian students with mild ID, and the project has a clear ambition to contribute to the field with a hands-on research result, as it aims to apply empirical data for the development of a practical transition manual. In this project, researchers will collaborate with relevant stakeholders, such as individuals with ID, special educators in secondary education, pedagogical-psychological services, NAV counsellors, and employers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren