Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Connecting ORAL health and home care services for homebound patients in Norway (CORAL)

Alternativ tittel: Samhandling for bedre tannhelsetjeneste til hjemmeboende pasienter (CORAL)

Tildelt: kr 13,4 mill.

God munnhelse betyr mye for vår generelle helse og livskvalitet. Konsekvenser av dårlig eller redusert munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, store smerter og dårlig ernæring. I prosjektet CORAL er hovedmålet å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter. De hjemmeboende pasientene trenger samordnede og koordinerte helsetjenester, hvor gode tannhelsetjenester er en del av pasientforløpet. Vi skal derfor identifisere hva som hemmer og fremmer tannhelsetjeneste samt utvikle og teste en vitenskapelig modell for bedre samhandling mellom de ulike aktørene ved å benytte rammeverket UK Medical Research Council’s framework for komplekse intervensjoner. Vi har i dag lite kunnskap om hvilke munnhelse utfordringer hjemmeboende pasientene har og hvordan det påvirker deres helse og livskvalitet. Vi har begrenset kunnskap om hvilke utfordringer helsepersonell møter i sin hverdag som hindrer at de kan ivareta forsvarlige tannhelsetjenester for pasientene. Det vi i midlertidig vet er at pasienter som mottar hjemmebasert omsorg som gir rett til vederlagsfrie tannhelsetjenester, i dag ikke er sikret at slik tjeneste blir ivaretatt. Dette kan være et resultat av faglige, organisatoriske og/eller tekniske barrierer for god samhandling mellom tannhelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten. Forskning innen samhandlingsfeltet har frem til nå handlet om interkommunalt samarbeid og har ikke fokusert på tjenester organisert på ulike forvaltningsnivå. Det gir kunnskapshull, om samhandling mellom organisatoriske nivå som fylkeskommunal tannhelsetjeneste og hjemmebasert omsorg i kommunene. I CORAL vil vi derfor systematisere og organisere forskningen på både mikro-, meso- og makronivå, med sterk brukerinvolvering gjennom alle faser og deler av prosjektet. Vi vil jobbe etter prinsippene fra «co-creation» og sammen med brukere utvikle generiske retningslinjer som er klare for stor-skala implementering i helsetjenesten.

Oral health in elderly is a growing, under-researched, neglected and non-prioritized area associated with development of severe diseases, increased hospitalization and costs for the patients and the society. Caring for patients in their home is becoming the preferred policy when aiming for healthy ageing, both nationally and internationally. However, homebound patients suffer from a bifurcation of the dental service from the primary health services. Despite of patients’ statutory rights to receive free public dental service (PDS) and their increased need of preventive measures and complex dental treatment, only 30% of homecare patients visited the PDS during the last 12 months. With CORAL, we will design and implement a scientific model for connecting the public dental service and (PDS) the homecare service (HCS). Collaboration, both inter-professional and inter-service is known to be a crucial factor that can improve coherence and quality of health services. Research on integrated care has mainly addressed collaboration between hospital and primary health care or collaboration within the same level of care. Inter-service and inter-professional collaboration between oral health service and home care have not experienced the same focus CORAL consists of four work packages (WPs): WP1: will provide knowledge about oral- health and health care service delivery for elderly in HCS. Based on WP1, WP2 will trough an interdisciplinary methodological approach will provide a design for inter-professional and inter-service collaboration model for connection the oral health service with the home care service. In WP3 CORAL focuses on evaluation; evaluation of the implementation process and effectiveness on cost and service utilization. WP4 is a transverse package that will deliver dissemination and communication at micro-, meso- and macro level to contribute to the impact and exploitation of CORAL.

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester