Tilbake til søkeresultatene

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Building design for At-risk groups

Alternativ tittel: Building design for At-risk groups

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

301569

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Fagområder:

Eldre og personer som sliter med rus og psykiske lidelser, er særlig utsatt for brannrisiko. For å øke sikkerheten for disse gruppene, vil BUILDER-prosjektet arbeide for å få bedre forståelse for hvilke utfordringer de har og foreslå sikkerhetsløsninger rettet mot bygg og innredninger. Kunnskapen fra prosjektet vil bli innarbeidet i utdanninger innen brannsikkerhet på bachelor, master og ph.d-nivå. Et viktig element i prosjektet er å få tydeligere frem hvilke utfordringer de forskjellige gruppene har. BUILDER vil samarbeide med enkeltpersoner, familie og kommunale aktører, inkludert brannvesenet, for å tydeliggjøre behovene for enkeltgrupper. Denne kunnskapen vil bli brukt i nye byggetekniske løsninger, samt bruk av nye deteksjon- og slukkesystem. Brannvern endrer seg også som følge av klima og nye mål innen bærekraft. Mer bruk av trekonstruksjoner og biobaserte isolasjonsmaterialer er ønskelig i forbindelse med oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Dette gir branntekniske utfordringer med hensyn på sikkerheten til risikoutsatte grupper i denne type bygg. Det er derfor viktig for BUILDER å utvikle bedre forståelse av brann i bygg med massive trekonstruksjoner. Brannspredning langs ytterpanel av tre er blitt studert gjennom laboratorieforsøk. Overtent rom med ødelagt vindu etterlignes med gassbrann i kammer med åpning. Spredning av flammer langs vertikal plate over kammeråpningen følges. Flammehøyden når et maksimum og reduseres deretter, på grunn av forkulling i flammens kontaktområde. Det er utarbeidet programvare for å bestemme flammehøyde og relaterte størrelser fra videoopptak. Etter hvert forsøk graves det forkullede området ut ? og geometrien det har (areal, dybde) bestemmes ved separate målinger. Forsøk er gjennomført for flere størrelser (effekter) på den pålagte gassbrannen. I alt 60 forsøk er utført. Mer utfordrende branner i lyng, skog og utmark er en annen klimarelatert utfordring. For at brannvesenet skal kunne bekjempe disse brannene, trenger de bedre forståelse av hvordan denne type branner sprer seg. Denne forståelsen vil også være viktig i forebyggende arbeid, for å hindre at hus og trekonstruksjoner blir bygget for nært opp mot områder hvor skogs- og lyngbranner kan forventes. Et viktig moment for prosjektet er å kommunisere ny kunnskap til industri, brannvesen og kommuner. Videre er det helt sentralt at kunnskapen skal deles med studenter innen bygg og brann, og at studentene er med å utvikle kunnskap ved å involveres i bachelor, master og Ph.d-prosjekter.

Western Norway University of Applied Sciences (HVL) with partners propose a project on fire safety in buildings, with focus on at-risk groups (elderly, people with physical or psychological disabilities, or influenced by drugs or alcohol). At-risk groups are over-represented in fire statistics. Designing safe dwelling for these groups is a major societal concern: The number of elderly living at home is increasing. With new building trends, an insufficient focus on the needs of these groups often follows. We will: + understand better at-risk groups and their challenges, using interviews with user partners (WP1); + develop group-specific design solutions for buildings that support both fire safety and welfare for at-risk groups (WP2); + improve the understanding of fire spread for two cases where at-risk groups are especially vulnerable: tall timber buildings (WP3) and dwellings at the wildland-urban interface (WP4); using experiments combined with numerical models; + investigate new technologies for detection and automatic suppression of fire and their possible use for protecting at-risk groups; using experiments and simulations. HVL-Haugesund trains candidates both at Bachelor and Master level in fire safety, and fire in buildings is a main topic. HVL-Bergen, offering Bachelor degree in civil engineering, is a partner. Research results will be introduced in courses at all these educations. Bachelor and Master theses will be part of the project. Thus, new knowledge will be efficiently transferred to future professionals in the building industry. University of Lund, Sweden, – and NORCE Research Institute, with local experience on at-risk groups, are research partners. User/industry partners include fire brigades, fire-safety consultant companies, building contractors, and startup companies in fire-safety technologies. See Letters of intent from these research, industry, and user partners.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger