Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

pARTiciPED. Empowering student teachers for cross-sectorial collaborations with The Cultural Schoolbag (TCS) in Norwegian Schools

Alternativ tittel: pARTiciPED: Styrking av lærerstudenter i tverrsektorielle samarbeid med Den kulturelle Skolesekken i norske skoler.

Tildelt: kr 10,2 mill.

Fremtidige lærere må bli sterke premissleverandører når stadig mer tid skal avses i skolehverdagen til eksterne samarbeidspartnere som Den Teknologiske Skolesekken, Ungt Entreprenørskap og Den Kulturelle Skolesekken. Forskningsprosjektet pARTiciPED vil finne nye veier for å styrke fremtidige lærere i slike partnerskap. Eksterne samarbeidspartnere gir elevene gode opplevelser, nyttig kunnskap og solide ferdigheter, men aktivitetene er i liten grad er knyttet til læreplanene i skolen. Tidsbruken blir dermed en utfordring for lærerne som har i oppdrag å sørge for at målene i læreplanen med relativt liten tid til rådighet. Prosjektet pARTiciPED skal bidra til å løse denne utfordringen for lærerne. Prosjektet, som eies av Høgskolen i Østfold, fokuserer på den hittil største bidragsyteren, Den Kulturelle Skolesekken (DKS), som i 2019 fikk en statlig støtte på 285 millioner. pARTiciPED skal bidra med ny kunnskap om hvordan samarbeidet mellom skolen og eksterne aktører kan styrkes, og hvordan samarbeidet kan stimulere til gjensidig læring og respekt. Prosjektet vil utvikle nye og innovative metoder i lærerutdanningens skolepraksis og på den måten finne ut hvordan samarbeidet mellom eksterne aktører i skolen (som DKS) og fremtidige lærere kan utvikles slik at bidragene fra de eksterne aktørene i enda større grad blir en integrert del av skolehverdagen ved at lærerne forstår sin rolle, har en tydelig stemme og setter egne premisser. I prosjektet vil det settes opp ulike DKS-laboratorier og det som omtaler som «tredje rom». Her vil elever, lærere, lærerstudenter, kunstnere, historikere, formidlere, lærerutdannere og skoleledere inviteres inn. Gode eksempler, metoder, verktøy og teknikker for samarbeid om DKS-aktiviteter vil utvikles gjennom flere målretta og deltagende utviklingsløp med ulike tema og innen ulike formidlingsformer. Metodikken i prosjektet er hentet fra aksjonsforskningen og forankret i metoder som er utviklet innen deltagende design.

Partnering art, culture and pedagogy (pARTiciPED) will develop innovative methods for teacher education to give student teachers the skills and experiences they need to participate as equal partners in cross-sectorial collaborations (CSC) in Norwegian schools. CSCs are common in the Norwegian educational sector. The Cultural Schoolbag (TCS) is the most comprehensive to date, a Norwegian cultural programme securing all schools visits by professional artists and cultural workers. TCS aims to 1) give access to a wide range of cultural expressions so pupils can become acquainted with and 2) understand culture in all its forms; and 3) to become a fully integrated element of how schools achieve curricular goals (St.meld. 8, 2007/8). Studies have documented success when it comes to the first two objectives, but shortcomings when it comes to the third. A key factor explaining this is weak collaboration between cultural workers and teachers. Teachers lack expertise and confidence in preparing, participating in and following up activities, with few opportunities to acquire the skills required of them. Within the framework of pedagogical action research, pARTiciPED will through 3 work packages (WP2-4) with TCR cases organized as specific laboratories, contextualise and operationalize opportunities CSC provide for the development of transformational mutuality among its partners. In WP5, a 'third space' will be established to discuss, explore and calibrate understandings, interpretations and operationalisations from WP2-4, and be the basis for theory development, itself informed by ethnographic studies. PARTiciPED will develop a theoretical framework to understand conditions for deep participation and transformational mutuality in CSC, as part of TCS in Norwegian schools. It will develop new methods for TCS-meetings, and for empowering teachers when collaborating with artists and cultural workers to provide learning opportunities and new experiences for pupils.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder