Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-mediated Care Practices (QUALITECH)

Alternativ tittel: Omsorgsframtider: Utvikling av omsorgsetikk for teknologi-medierte omsorgspraksiser

Tildelt: kr 12,0 mill.

Verdens befolkning eldes. I tiårene framover vil andelen eldre øke kraftig, og sykdomsbyrden vokser tilsvarende. På bakgrunn av dette er det politisk bekymring for økende press på velferdsstatens ressursgrunnlag i fremtiden. Mer effektivitet og innovasjon i helse- og velferdstjenestene anses som svar på denne ressursutfordringen. Utvikling og bruk av ny teknologi er presentert som en sentral del av løsningen. Teknologi skal være et verktøy i omsorgstjenestene, men kan ikke erstatte alle aspekter ved tradisjonell omsorg som finner sted i relasjonen mellom brukere og fagpersoner. Foreløpig har vi lite kunnskap om slike omsorgsetiske aspekter ved teknologisk innovasjon, også innenfor dagens teknologi-medierte omsorgspraksiser. Vi har identifisert to betydelige kunnskapshull: 1) at det i samfunnets økende krav om ny teknologi i omsorgspraksis mangler omsorgsetisk forståelse, og 2) at det i omsorgsetikkens teoretiske grunnlag, mangler en forståelse av at teknologi allerede inngår i omsorgspraksiser. Dette utgjør en betydelig samfunnsmessig, kulturell og vitenskapelig utfordring, som forskningsprosjektet QUALITECH skal finne svar på. Vi undersøker omsorgsetiske spenninger mellom samfunnets behov for bruk av mer og ny teknologi i dagens helse- og velferdstjenester på den ene siden, og tradisjonelle, relasjonsbaserte og profesjonelle omsorgskulturer på den andre. Vi vender oss til den klassiske omsorgsetikken, men har som mål og fornye omsorgsetisk teori på en måte som tar teknologiens rolle i omsorgspraksiser på alvor. QUALITECH gir ny kunnskap til brukere og profesjonelle i primær- og spesialisthelsetjenestene, samt velferdstjenestene og samfunnet som helhet. Målet vårt er å bidra med forskning som kan sikre kvalitet i teknologi-medierte omsorgspraksiser, og å ivareta omsorgsetiske perspektiver på relasjonsarbeid, med implikasjoner for praksis, policy og utdanning. QUALITECH vil, med andre ord, utvikle et omsorgsetisk paradigme for omsorgsfulle fremtider.

Demographic projections indicate an increasingly elderly population with a greater disease burden and a corresponding resource deficit in health, care and welfare services. Efficient and innovative service organization are put forth as solutions to these demands. Implementation of new Technology is part of the solution. However, the evidence on ethical implications of technological innovation in current technology-mediated care practices is scarce. New technology should facilitate care delivery without compromising care ethics. However, leading policy discourses downplay this moral imperative. Hence, the assumed benefits of new technology in future care are not clear. We have identified a serious ethical discrepancy emerging from current splits between a care-ethically ignorant societal technology-drive and technology-ignorant care ethical theory; a substantial societal, cultural and scientific challenge. A new knowledge base is therefore urgently needed to secure our caring futures. QUALITECH is a research project emerging from this knowledge-deficit, as an intervention to secure quality care in a future with increasingly technology-mediated practices. We do so firstly, by cross-sectoral empirical research on care ethical tensions between the current calls for more technologies in contemporary health, care and welfare services on the one hand, and long-standing, deep-rooted relational and professional traditional care cultures on the other. Secondly, we revisit care ethics to redevelop state of the art care ethical theory at a crucial time of reinvention of public welfare, to the benefit of users in primary and specialist healthcare, welfare services, and to society as a whole. Project outcomes will contribute to securing that increasing use of technology in care corresponds with quality in care for users, with implications for practice, policy and education. QUALITECH offers a new care ethics paradigm to inform andsafeguard quality of care in caring futures.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester