Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Multifunctional high-value fungal biomass from the Norwegian agriculture supply chain by-products

Alternativ tittel: Multifunksjonell høyverdig biomasse produsert av muggsopp fra biprodukter fra det norske landbrukets forsyningskjede

Tildelt: kr 5,5 mill.

Norge produserer årlig rundt 600 000 tonn biprodukter fra landbruks- og matindustri. I dag brukes den største andelen av disse biproduktene til applikasjoner med lav verdi, forbrenning eller det kastes som avfall. Det er et stort samfunnsmessig og industrielt behov for å utvikle prosesser som verdsetter tilgjengelige biprodukter fra landbruket på en bærekraftig måte til å produsere høyverdiprodukter. BYPROVALUE vil benytte den allsidige metabolismen til oljeholdige sopp og utvikle en helt ny og unik verdikjede for å verdsette biprodukter fra landbruks- og matindustri, animalsk fett og proteinbiprodukter, mask fra bryggeri og sukkerrik lignocellulose (sideprodukt fra skogbruk), til et produkt med flere funksjoner: en multifunksjonell biomasse produsert av muggsopp. Denne biomassen kan brukes i sin helhet til dyrefôr eller den fraksjoneres ned til ingredienser med høy verdi: lipider og pigmenter til fôr og mat, kitin/kitosan til vannbehandlingsapplikasjoner og betaglukaner til medisinsk bruk. I den første fasen av prosjektet begynte vi å evaluere forskjellige rest råstoff som et vekstsubstrat for de oljeaktige røde gjærene. Følgende rest råstoff er involvert i evalueringsscreeningen - lignocellulosehydrolysater, avfall glyserol og urea, rester av animalsk fett, mask og avfallsgjær fra bryggeri. Det har blitt vist at kombinering av lignocellulosehydrolysater og ureaavfall fra fiskeoljeproduksjonen gir høy biomasse- og lipidproduksjon.

EU generates around 26 million tonnes of by-products across the agriculture and food supply chain annually with estimated associated costs of 43 billion euros for waste disposal. Only Norway produces around 600 000 tons of agriculture and food supply chain by-products annually. Today, the lions share of these by-products is used for low-value applications, combustion or disposed as waste. There is a huge societal and industrial need for developing processes for valorizing available agriculture by-products in a sustainable way for producing high-value product(s). BYPROVALUE will utilize the versatile metabolism of oleaginous fungi and develop a completely new and unique value chain for valorizing Norwegian agricultural supply chain by-products - animal fat and protein by-products, rest materials from brewery and sugar-rich lignocellulose side-streams of forestry into a product with several functionalities: a multifunctional fungal biomass. Multifunctional fungal biomass could be utilised as a whole in animal feed and pet food, or fractionated down to high-value ingredients - lipids and pigments for feed and food, chitin/chitosan for water treatment applications and beta-glucans for medical applications. BYPROVALUE will address the above challenges by an international and multidisciplinary consortium with top expertise in fungal biotechnology, fungal fermentation and advanced analysis of fungal metabolites as well as expertise in techno-economical evaluation of novel processes and bio-products. The project partners are the research partners Norwegian University of Life Sciences (NMBU), NOFIMA, Slovak University of Technology (STU), Brno University of Technology (BUT), University of Munster (WWU) and Norwegian companies Norilia AS, Nortura SA, Felleskjøpet Agri SA, Biotec Betaglucans AS, Teta vannrensing AS, Ringnes AS and Borregaard AS.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri