Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of rust diseases in wheat

Alternativ tittel: Bærekraftige tiltak mot rustsykdommer i hvete

Tildelt: kr 1,6 mill.

Rustsykdommer utgjør en stor trussel mot norsk hvetedyrking. Nye raser av gulrust har de siste årene forårsaket stor skade og flere av de viktigste hvetesortene på det norske markedet er mottakelige. Hovedmålet med prosjektet er å ta en helhetlig tilnærming til sykdomskontroll ved å frambringe kunnskap om epidemiologi, utvikle sorter med bedre resistens og strategier for optimal bruk av sprøytemidler når resistensen i sortene ikke strekker til. For å overvåke rasesammensetningen av gulrust har vi samlet inn 38 bladprøver med rustinfeksjoner i løpet av feltsesongen 2021 som er blitt sendt til Global Rust Reference Center (GRRC) ved Århus universitet for rasebestemmelse. Analysene av 30 prøver viser at rasesammensetningen i Norge er nokså lik den vi finner i andre nordeuropeiske land, dominert av gulrustrasen 'Warrior-'. Denne 'Warrior-'-rasen ble først påvist i Europa i 2013 og har siden 2015 vært den mest dominerende gulrustrasen i Norge, men vi finner også innslag av andre europeiske raser som 'Triticale 2015', 'Kranich' og ?Warrior?. Prosjektet studerer også potensialet for overvintring av gulrust i Norge. Vi har så langt registrert 5-7 høsthvetefelt med gulrustinfeksjoner om høsten i 2020 og 2021. Mange av høsthvetefeltene som ble registrert i 2020 gikk ut og vi kunne ikke finne levende gulrustinfeksjoner i 2021. Felt vi har registrert i høsten 2021 vil bli sjekket igjen til våren for å se om angrepene har overvintret. For å studere resistens mot rustsykdommer i relevant sortsmateriale bruker vi en samling med 300 vårhvetelinjer som består av alle dagens markedssorter, viktige historiske sorter, kryssingsforeldre og nye foredlingsliner. Dette settet blir testet i feltforsøk på tre forskjellige lokaliteter i Norge, og i tillegg i Mexico, Kina, Tyrkia og Kenya i regi av våre internasjonale partnere. Det samme materialet er genotypet med tusenvis av SNP (single nucleotide polymorphism) markører. Det gjør det mulig å bruke assosiasjonskartlegging til å kartlegge resistensgener. Basert på gulrustdata fra feltforsøk i Norge, Kina, Tyskland og Østerrike har vi identifisert flere viktige kromosomområder med tydelig effekt over lokaliteter og år. Det viktigste området som kan forklare forskjeller i gulrustresistens i norsk vårhvete ligger på kromosom 6A, og denne resistensen finnes i vårhvetesortene Mirakel og Caress. Vi arbeider nå videre med å finne det genetiske opphavet til denne resistensen, og planlagte inokuleringsforsøk med utvalgte raser på småplantestadiet vil kunne avdekke hvorvidt den er rasespesifikk eller rase uspesifikk. I 2020 observerte vi for første gang på flere tiår naturlige angrep av svartrust på hvete i Norge. Det gjentok seg i 2021 og vi fikk til dels kraftige angrep i et seint sådd vårhvetefelt på Vollebekk. Dette har gitt svært nyttige data som resistensnivået i norske vårhvetesorter. Sammen med feltforsøksdata fra Kenya har vi fått bekreftet at det generelt er høy mottakelighet for svartrust i det norske vårhvetematerialet, men at det finnes gradvise sortsforskjeller. Når det gjelder brunrust har vi så langt kun data fra ett forsøk i Kina. Det er planlagt testing for denne rustsykdommen i både Mexico og Kina i 2022. Behandling med fungicider mot sykdommer er en viktig del av integrert plantevern i tillegg til dyrking av resistente sorter. På samme måte som i 2020 gjennomførte vi i 2021 feltforsøk på tre steder (Ås og Apelsvoll hos NIBIO, Sarpsborg hos NLR Øst) med fungicidbehandling av tre vårhvetesorter (Bjarne, Seniorita og Zebra) som har ulik resistens mot gulrust og andre aktuelle sjukdommer. Sortene ble behandlet med fungicid i ½ eller ¾ dose ved begynnende angrep, og deretter utfra hvordan angrepene utviklet seg videre i forhold til plantenes utviklingsstadium. Målet er å komme fram til best mulig behandlingstidspunkt og dosering av fungicid, og undersøke om danske smitteterskler for bekjempelse av gulrust kan fungere for norske forhold. Det var lite naturlig smitte ved starten av sesongen og av ulike grunner fungerte ikke smittespredning av gulrust ved hjelp av utsetting av smitta planter i felt helt som ønskelig. Det ble derfor lite angrep i starten. Angrepene tiltok mot slutten av sesongen, men den danske terskelen ble allikevel ikke nådd på Apelsvoll og i Sarpsborg i tidsrommet for mulig behandling. Avlinger ble registrert og avlingsprøver blir analysert for kvalitets-parametere i desember 2021.

Sustainable and effective disease control is necessary in order to secure Norwegian wheat yields and achieve the goals of increased domestic food production. New races of stripe rust have in recent years caused severe epidemics on both spring and winter wheat in Norway. Several popular market cultivars are susceptible, which has caused a 30% rise in the use of fungicides. Stem rust and leaf rust are also threatening Norwegian wheat production. It is urgent to provide farmers with sustainable and effective control strategies, which should combine resistant cultivars with integrated fungicide strategies. We need knowledge about host-pathogen interactions specific to our local cultivars and climatic conditions. In this project we will i) answer fundamental questions about rust epidemiology in Norway, ii) identify resistance genes that can provide effective field resistance, iii) deliver effective tools for resistance breeding, iv) develop sustainable disease management strategies integrating optimal fungicide dose and timing with cultivar-specific disease thresholds. In the end, v) practical recommendations will be delivered to the wheat growers. While focusing on wheat rusts, the project will take a holistic approach that also considers other major wheat diseases. Our aim is to deliver solutions that support the implementation of integrated pest management (IPM) in Norwegian wheat production. The project will bring together the national expertise on wheat genomics, plant pathology, breeding and agronomy at NMBU, NIBIO, Graminor and NLR, and collaborate closely with the world-leading expertise on rust diseases in wheat and statistical modelling. Disease management recommendations will be disseminated to farmers through the agricultural extension service (NLR) and key private actors in seed sales and grain handling (FK Agri, Strand Unikorn and Fiskå Mølle) and plant protection (Bayer, BASF and Syngenta).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder