Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The Power of Ideas: Muslim Humanitarians and the SDGs (HUMA)

Alternativ tittel: Ideers makt: muslimske humanitære aktører og bærekraftsmålene

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

301874

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Ideers makt: muslimske humanitære aktører og bærekraftsmålene FNs Agenda 2030 - med 17 mål for bærekraftig utvikling (SDG) - etterspør nye, globale partnerskap og anerkjenner viktigheten av å inkludere private og offentlige, sekulære og religiøse aktører i disse. Aktører som tidligere har vært skeptiske til universalistiske globale agendaer (som menneskerettigheter) slutter seg til Agenda 2030 og det kan se ut som at bærekraftsmålene har en bredere appell enn tidligere globale agendaer. Dette gjelder blant annet muslimske humanitære aktører som spiller en stadig mer betydelig rolle på den humanitære arenaen. I prosjektet undersøker vi hvordan muslimske humanitære aktører relaterer til, tolker og responderer til bærekraftsmålene. Vi gjør dette gjennom et fokus på SDG4 (utdanning), likestilling (SDG 5), og SDG 17 (globalt partnerskap). Prosjektet vil belyse ofte uuttalte forskjeller i ideer, normer og verdier som ligger under humanitær politikk og praksis. Vi vil studere muslimske humanitære aktørers arbeid med humanitær bistand, utdanning and likestilling, og se på sammenhengen mellom policy og praksis, global og lokalt. Dette gjør vi gjennom seks case-studier: på globalt nivå fokuserer vi på (i) mellomstatlige organisasjoner, (ii) internasjonale frivillige organisasjoner; og (iii) private filantropiske nettverk. På lokalt nivå fokuserer vi på humanitære aktørers arbeid i Indonesia, Nigeria og Pakistan. HUMA er ledet av Institutt for fredsforskning (PRIO) i partnerskap med forskere fra Norge, Indonesia, Nigeria og Pakistan. Prosjektet vil produsere nye data gjennom intervjuer, observasjon og dokumentanalyse. Vi vil jobbe tett på tvers av casene og involvere samforfatterskap mellom forskere i Nord og Sør. Prosjektet vil bidra med kunnskap om en stadig mer betydelig gruppe humanitære aktører; vil gi nye innsikter om muligheter og utfordringer i implementeringer av bærekraftsmålene, og til å ta videre forskning på «nye humanitære aktører». Prosjektoppstart ble formelt gjennomført ved en online workshop 3. og 4. september 2020. Alle prosjektpartnere fra Indonesia, Nigeria, Pakistan og Norge, var samlet for to dagers engasjert diskusjon og planlegging av prosjektaktiviteter i lys av koronapandemien. Utbruddet av den globale Covid-19-pandemien har påvirket prosjektgjennomføringen, men ga også en mulighet til å følge muslimske humanitære aktørers reaksjon på pandemien. Hvordan religion har påvirket pandemien, og responsen til den, ble tidlig et tema i samtaler og intervjuer med forskningsdeltakere. Som en del av kartleggingen av de muslimske humanitære landskapene i Pakistan, Indonesia og Nigeria, gjennomførte derfor prosjektgruppen korte studier av rollen til islamske lærde og muslimske humanitærere i responsen på Covid-19 i de tre landene. I disse studiene finner vi at religion har spilte en viktig, om enn tvetydig rolle i pandemien, både i spredningen og innsatsen for å bekjempe den. Pandemien har vært møtt med blandede holdninger fra islamske lærde, med noen som støtter og andre som avviser innsats for å bekjempe den. Muslimske humanitære aktører reagerte imidlertid raskt, og mange endret praksis for å tilpasse seg de nye utfordringene pandemien ga. Behovet for raske, effektive og trygge måter å nå ut til folk under pandemien gjorde at mange organisasjoner har funnet nye måter å jobbe på. Særlig har mange praksiser blitt digitalisert, med både innsamling og distribusjon av på nettet. Dette resulterte i nye måter å praktisere islamsk veldedighet på, noe som i noen tilfeller brøt med etablert islamsk rettspraksis, og krevde teologiske nyvinninger. Vi har funnet at muslimske filantropiske og humanitære organisasjoner har spilt en viktig rolle gjennom pandemien, og ikke bare gitt sårt tiltrengt bistand, men også bidratt til å opprettholde religiøse fellesskap gjennom tilrettelegging for religiøs praksis og ritualer i krisetid. Innsiktene fra disse studiene ble delt på en internasjonal konferanse i Jakarta (online) 12. august 2021 som samlet forskere og bistandsarbeidere til utveksling og dialog.

The HUMA project sets out to understand how Muslim humanitarian actors relate to, interpret and respond to the SDGs, focusing on SDG 4 (education), SDG 5 (gender equality) and SDG 17 (global partnerships). The project will shed light on often unspoken differences in ideas, norms and values that underlie humanitarian operations, policies and practices. Through our focus on ideas, norms and values, HUMA contributes to theorizing norms and normativity in the humanitarian field beyond Western-dominated perspectives. We do this through a focus on Muslim humanitarian actors' work in 1) humanitarian relief, 2) the provision of education and 3) how gender equality agendas are implemented. The HUMA project will juxtapose perspectives from Muslim humanitarian actors operating on the global institutional level, with those working locally with implementation of humanitarian assistance in the field. HUMA builds on six interconnected case-studies, teasing out normativity and ideas in the humanitarian field. Examining perspectives from above, we focus on (i) intergovernmental Islamic organizations, (ii) international Muslim NGOs, and (iii) organized Muslim philanthropic initiatives. From below, we focus on three field-based case studies of Muslim humanitarian actors in (iv) Indonesia, (v) Nigeria and (vi) Pakistan. Perspectives from above and below will be analysed adopting a cross-country and cross-level comparative approach. The data collected and analysed totals 60-90 key informant interviews, 120-150 semi-structured interviews with Muslim humanitarian actors, as well as relevant documents and web-based sources from studied actors. HUMA will produce new knowledge about little-studied humanitarian actors who are increasingly becoming part of the mainstream humanitarian field. Responding to pressing needs in the humanitarian field, HUMA furthers the emerging research agenda on new humanitarian actors and stimulates North-South and South-South co-creation of knowledge.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

NORGLOBAL2-Norge - global partner