Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Understanding Youth Participation and Media literacy in Digital Dialogue Spaces

Alternativ tittel: Å forstå ungdommers deltakelse og mediekompetanse i digitale rom for dialog

Tildelt: kr 9,6 mill.

Ny praksis i digitale medier, inkludert sosiale medier, har potensial til å inspirere til dialog og diskusjon, og engasjere unge mennesker i det demokratiske livet. U-YouPa undersøker hvordan unge mennesker i forskjellige europeiske land deltar i ulike digitale medierom. Et sentralt mål er å forstå sammenhengen mellom kulturelle og teknologiske forutsetninger for å styrke ungdoms deltakelse i digitale medierom. Sentrale forskningsspørsmål er: Hvordan kan ungdom ved bruk av eksisterende, "deltakende" medieformater, møte utfordringer knyttet til å utvikle mediekompetanse, mangfold, interkulturell dialog og inkludering i europeiske land? Hva og hvordan kan unge mennesker bidra til mediekunnskap som kan fremme kreativitet og inkludering blant ungdom med forskjellig sosiokulturell bakgrunn? U-YouPa utvikler metoder og begreper som bidrar til økt forståelse av medierom som unge mennesker bruker i flerkulturelle samtaler. Et innovativt forskningsdesign engasjerer unge mennesker med ulik sosiokulturell bakgrunn i forskjellige faser av forskningen, i roller som medforskere og medprodusenter. De deltar i datainnsamling, tolkning av funn og etablering av etiske anbefalinger og regler som muliggjør og oppmuntrer til interkulturell dialog. Ved å anvende dette forskningsdesignet, vil vi skape en forståelse av hvordan teknologi inngår i daglige aktiviteter til unge mennesker. Vi fokuserer spesielt på politiske og interkulturelle aktiviteter - hvilke aktiviteter unge mennesker setter i gang, observerer og/eller deltar i. Vi forventer at forskningsdesignet vil bidra til kunnskap om etikk i digitale medier, og en forståelse av hvilke kompetanser som fremmer interkulturell dialog. En av studiene undersøker blant annet hvordan versjoner av TV-serien SKAM i Norge, Tyskland og Frankrike oppmuntrer unge mennesker til å delta i flerkuturelle samtaler i digitale og fysiske rom. En annen studie undersøker hvordan sosiale medier bidrar til flerkulturell dialog blant ungdom i Østerrike. Resultater: U-YouPa har undersøkt mediekompetanser som unge mennesker trekker på i digitale rom. Dette har omfattet kartlegging av de ferdighetene som unge deltakere i en blog for TV-serien Skam anvendte da de kommenterte og diskuterte episoder fra serien. Videre har vi utført eksperimenter i deltakende forskning med unge mennesker i digitale rom (online living labs) under COVID-19. I 2022 fikk vi påbegynt arbeidet med deltakende forskning i fysiske rom. Dessuten har vår østerrikske partner utviklet tre casestudier av hvordan unge mennesker deltar i sosiale medier i Østerrike. Den skisserte forskningen har resultert i papere som har blitt presentert på anerkjente medieforskningskonferanser som ECREA og NordMedia. En av U-YouPas deltakere i Østerrike har publisert en artikkel i et fagfellevurdert tidsskrift (Metal Music Studies, 7(2) 2021): "The dark side of blogging: Digital metal communities and metal influencers". Fem av U-Youpas forskere ved OsloMet - storbyuniversitetet har publisert en artikkel i det fagfellevurderte medieforskningstidsskriftet Nordicom Review (43(1), 2022): Media narratives, agonistic deliberation, and Skam: An analysis of how young people communicate in digital spaces.

Young people have largely withdrawn from traditional forms of democratic participation. They are still keen to engage in democratic life, but ask for more and different public spaces of participation. Addressing this challenge, the key goal of the U-YouPa project is to provide a research-based understanding of the interconnection between cultural and technological preconditions for strengthening youth participation in digital dialogue spaces, thus meeting the fundamental challenges of inclusion currently emerging in European countries. The project will: i) develop methods, concepts and empirical knowledge that contribute to increased understanding of the potential participatory media spaces for intercultural dialogue among young people, ii) analyze current varieties in young people’s involvement on cultural and political media platforms, and explore innovative frameworks for stimulating young people’s contributions to developing an (inter)culturally reflective and inclusive media literacy, and iii) create a knowledge-based ethical framework for technology design supporting inclusive dialogues in digital media spaces. To reach these objectives, the project is based on an innovative research-design, involving young people with different sociocultural backgrounds in all phases of research as co-researchers and co-producers, including data gathering, interpretation of findings and the creation of ethical recommendations and rules that enable and encourage intercultural dialogue. Providing deep understanding of how technology is interwoven in daily activities of young populations—particularly their participation in political and intercultural dialogue activities—and what activities they initiate, observe and/or participate in, the research design will contribute significantly to the generation of knowledge about digital media ethics, and understanding of what capacities facilitate intercultural dialogue.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell