Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Riverine Rights: Exploring the Currents and Consequences of Legal Innovations on the Rights of Rivers

Alternativ tittel: Elver som (juridiske) personer: En studie av erfaringer med og implikasjoner av å gi naturen rettigheter

Tildelt: kr 11,4 mill.

I 2016 og 2017 fikk elver i så ulike land som New Zealand, Colombia og India legale rettigheter som juridiske personer eller rettssubjekter. Dette er nyskapende konkretiseringer av en mer abstrakt idé om naturens rettigheter, en tanke som lenge har vært diskutert blant forskere, jurister, miljøaktivister, urfolkssamfunn og beslutningstagere. I dette prosjektet utforsker vi konsekvensene av denne juridiske nyvinningen gjennom inngående og komparative studier av disse tre eksemplene. Vi er opptatt av å utforske potensielle motsetninger og synergier mellom menneskerettigheter og naturens rettigheter, og hvorvidt disse eksemplene på å gi elver rettigheter kan sies å utgjøre vellykkete forsøk på å etablere nye relasjoner mellom menneske og natur. Til tross for at grasrot-aktivisme gikk forut for vedtakene, er det ikke gitt at denne juridiske nyvinningen vil tjene lokalsamfunnenes interesser, ei heller at den i praksis vil sikre naturvern. Vi utforsker disse spørsmålene med en tverrfaglig tilnærming, gjennom et samarbeid med erfarne forskere med bakgrunn i antropologi, juss, miljørforvaltning og økonomi og med inngående kjennskap til de tre landene. Prosjektet har til hensikt å fremskaffe relevant og kritisk kunnskap om en ny måte å verne natur, med spesiell oppmerksomhet rettet mot spørsmålene rundt a) mekanismene som er etablert for å ivareta elvenes rettigheter og deres implikasjoner for beskyttelse av elvene og for de ulike brukergruppene av vann og elveløp, b) konsekvenser for eksisterende rettsprinsipper og lovverk og for debatten rundt naturens rettigheter, og c) hva slags innsikter disse eksemplene kan gi for diskusjoner om hvordan vi skal forstå forholdet mellom mennesker og deres naturomgivelser.

In the past three years, rivers have been granted rights as legal subjects or persons in countries as different as New Zealand, Colombia and India. These cases are concrete manifestations of broader proposals of giving legal rights to nature, which have been discussed by scientists, environmental activists, indigenous communities and policy-makers for some time. In this project, we will investigate the implications of this socio-legal innovation through comparative and in-depth studies of these three country cases. We wish to explore possible tensions and synergies between human rights and nature’s rights, and whether the cases of riverine rights are convincing attempts to establish a new mode of human-nature relations. While rivers’ rights followed from grassroots activism in all these cases, it is not a given that this legal innovation will serve grassroots interests, nor that it will ensure the protection of rivers. We will explore these issues through an interdisciplinary approach, involving experienced researchers with backgrounds from social anthropology, law, environmental governance and economics, with in-depth experience with the case countries. The project will produce new, relevant and critical knowledge about an innovative form of environmental protection, with particular attention to a) the mechanisms established for enforcing river rights and their implications for river protection and for the different water user groups; b) implications for existing legal frameworks and debates on the rights of nature, and c) the insights these cases may offer for current debates about how to understand the relationship between society and the natural world.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam