Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inequalities in ageing well and the significance of transitions in later life (TRILL)

Alternativ tittel: Ulikhet i god aldring og betydningen av overganger senere i livet (TRILL)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

301958

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Geografi:

Den demografiske utviklingen med en økende andel og et økende antall eldre i befolkningen krever et større fokus på helse og velvære gjennom hele livet, ikke minst i eldre år. Formålet med TRILL prosjektet er å kartlegge sentrale overganger senere i livet og betydningen av disse overgangene for muligheten for en god alderdom på tvers av kjønn, sosioøkonomisk posisjon og lokal kontekst. En styrke ved prosjektet er bruken av nasjonale, store longitudinelle aldringsstudier (NorLAG og Tromsøstudien) i kombinasjon med registeropplysninger og kvalitative intervjuer. Analysene vil bestå av tre steg: (1) undersøke potensielle sårbare overganger i livet (eks. yrkesavgang, tap av helse eller funksjon, ektefelles/partners bortgang; (2) analysere overgangenes betydning for velvære og helse; og (3) vurdere hvordan noen eldre klarer å håndtere overgangene, trass i vanskelige sosioøkonomiske forhold gjennom livet (resilience). Prosjektet er uformet i et livsløpsperspektiv, som vektlegger muligheter for utvikling og tilpasning også sent i livet, samt betydningen av nære relasjoner og av lokal kontekst. Ved å studere variasjoner i aldring, især blant personer med lav sosioøkonomisk status, tas det også høyde for den betydelige heterogeniteten som finnes blant dagens eldre i Norge. Prosjektet vil dermed bidra til økt oppmerksomhet om aldring og alderdom innenfor ulikhetsforskningen som i stor grad har oversett eldre og siste del av livsløpet. TRILL er et samarbeid mellom Avdeling for helsetjenestforskning (HØKH) ved Akershus universitetssykehus, NOVA, OsloMet, Folkehelseinstituttet, og tre ledende institutter for aldersforskning i Europa. Ved å samle forskere fra ulike disipliner (gerontologi, epidemiologi, sosiologi og psykologi), vil prosjektet også bidra til ny tverrvitenskapelig kunnskap i skjæringspunktet mellom helsefremmende arbeid, sosiale helseulikheter og god aldring. Prosjektperioden varer fram til juli 2025. En første vitenskapelig publikasjon fra prosjektet finnes i spesialnummeret fra Frontiers of Psychology om «Psycho-Behavioral Factors and Longevity». Artikkelen omhandler betydningen av psykologiske faktorer for sosial ulikhet i dødelighet etter fylt 67 år. Funnene understreker at både strukturelle forhold (formue) og opplevelsen av kontroll fortsetter å være viktige forklaringsfaktorer for levealder, også etter fylt 67 år. I løpet av 2022 har prosjektet blitt styrket med en post dok og prosjektgruppen har lagt fram foreløpige resultater på et symposium på den 26. Nordiske kongress i gerontologi (NKG). Dette inkluderte blant annet funn fra en kartlegging av overganger som er typiske for senlivet (dvs. yrkesavgang, egne og partners helsebegrensninger, samt tap av nære andre). En påfølgende artikkel som undersøker i hvilken grad mønstrene varierer på tvers av kjønn og sosioøkonomisk status er sendt til fagfellevurdering.

The TRILL project addresses the impact of later life transitions on opportunities for ageing well. Sustaining an ageing population calls for increased focus on prolonging good health and wellbeing across the whole life span, including old age, and later life transitions transpire as important windows of opportunity for strengthening the possibilities for ageing well through interventions and policies. Ageing is remarkably unequal, even in a comprehensive welfare state like Norway, and requires attention to key stratifying factors, gender and socioeconomic position (SEP), which are core dimensions in TRILL. The project builds on the lifecourse approach, which strengths are the emphasis on change over time, thereby highlighting possibilities for growth and adaption also in old age, and the importance of significant others (linked lives) and local context in shaping individual life courses. By using theoretical concepts of differential capability and resilience, the project does justice to the substantial heterogeneity among older people, in particular among those with low SEP. Data from two large longitudinal studies (NorLAG, the Tromsø study), combined with register information and qualitative data, enable the disentangling of potentially vulnerable transitions in later life; analyses of the differential effects of transitions on wellbeing and functioning; and assessment of how some older people manage later life transitions well despite low SEP (resilience). TRILL is a collaboration between NOVA OsloMet, the National Institute of Public Health and three leading institutes for ageing research in Europe. By bringing together scholars from different disciplines, the project will contribute to new knowledge at the intersection between health promotion, ageing well and social inequalities. The project will also include a stakeholder group, including representatives from different levels of policymaking, as well as older people themselves.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet