Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Chinese Multilateralism and its Impact on Environmental and Democratic Governance in Africa and Latin America

Alternativ tittel: Kinesisk multilateralisme og påvirkningen på demokrati og miljøstyring i Afrika og Latin-Amerika

Tildelt: kr 9,1 mill.

Kina får stadig økende innflytelse på utformingen av en ny verdensorden. Dette er blitt særlig tydelig gjennom Covid-19 pandemien. Det skjer blant annet gjennom påvirkning på forutsetningene for demokrati og miljøstyring, særlig i lav- og mellominntektsland. Dette prosjektet studerer hvordan Kinas økende økonomiske engasjement påvirker demokrati og miljø i Afrika og Latin-Amerika. Hvordan utformes prinsippene for samarbeid mellom Kina og individuelle land? Hvordan påvirker samarbeidet med Kina afrikanske og latinamerikanske eliter? Hvordan, og i hvilken grad, påvirkes prinsippene for internasjonalt samarbeid mellom grupper av land? Vi søker å finne svar på disse spørsmålene ved å sammenlikne Kinas innflytelse i Chile, Venezuela, Zimbabwe og Kenya. Siden disse landene i utgangspunktet har ulik grad av demokrati og statlig kapaistet, vil studien tydeliggjøre Kinas rolle. Vi sammenlikner også Kinas innflytelse i fire internasjonale organisasjoner. To av disse er veletablerte: Den Inter-Amerikanske Utviklingsbanken (IDB), og FNs avdeling for Økonomiske og Sosiale Saker (UNDESA). De andre to er etablert nylig: Forumet for Kina og Afrika Samarbeid (FOCAC) og Forumet for Fellesskapet mellom de latinamerikanske og karibiske statene (CELAC) og Kina (CELAC-Kina Forum (CCF)). Gjennom prosjektet vil vi bidra til å finne svar på noen av de store spørsmålene av betydning for globalt styresett i dag: Hvordan vil det store kinesiske investerings- og låneprogrammet, Belte- og vei initiativet, påvirke globale målsetninger om reduksjon i forurensning og klimaendringer? Og i hvilken grad vil en global orden der Kina spiller en viktig rolle svekke demokratier? Vi studerer kinesisk innflytelse gjennom dybdeintervjuer med eliter i Kina, case-landene og organisasjonene, og ved å følge samarbeidsprosesser fra begynnelse til slutt. Så langt i prosjektet har vi gjennomført grundige litteraturstudier, og gjennomført en rekke online-intervjuer. Vi har også utforsket bruken av «formidling som forskning». Dette har vi gjort ved å invitere policymakere, akademikere og næringslivsaktører til å delta på webinarer og podcaster. Disse har fungert både til informasjonsinnhenting og til formidling av kunnskap. Dette har vært gjort som en erstatning for planlagte intervjuer med fysisk tilstedeværelse. I prosjektets tidlige fase har vi gjennomført mindre studier av spesifikke situasjoner, både ulike prosjekter i case-landene, og politiske prosesser i de multilaterale institusjonene. En viktig innsikt fra prosjektets tidlige fase er at det kinesiske engasjementet i multilaterale fora, og overfor enkeltland er i rask endring. Det er et resultat av fem faktorer: 1) Utviklingen av prinsippene for kinesisk politikk, basert på Xi Jinpings filosofi/ideer og nye retningslinjer fra kommunistpartiet, 2) Utvikling i det kinesiske lovverket som legger føring på gjennomføring av prinsippene også utenfor Kina, 3) Utvikling i den globale geopolitiske situasjonen, og særlig konkurransen med USA, 4) utvikling i case-landene, blant annet i holdninger til lokale eliter, og 5) kinesiske bedrifters og statlige aktørers læringsprosesser i møte med aktører i Latin-Amerika og Afrika. På bakgrunn av dette har vi begynt utviklingen av et teoretisk rammeverk for å studere hvordan Kina og ulike nasjonale eliter «samproduserer» policy-utfall. I artikler som er i publiseringsprosess argumenterer vi for at etableringen av en ny form for multilateralisme der Kina spiller en viktig rolle, vil avhenge av at Kina klarer å skape bred konsensus om sentrale verdier. Det vil kreve en ny fleksibilitet som dels står i motstrid til sentrale tendenser i kinesisk politikk. I prosjektets neste fase vil vi gjennomføre dybdeintervjuer i Beijing og de fire case landene. Disse vil bygge på tidligere kontakter samt kontakter etablert igjennom perioden da vi i begrenset grad har kunnet reise på grunn av Covid-19.

The scaling up of investments under its flagship Belt and Road Initiative (BRI) is making China a more active collaborator on the world stage, including in countries where democracy and natural resource governance are weak. While refusing to impose normative conditions on bilateral collaboration, China is increasing its efforts to influence the norms and rules of multilateral cooperation. The combined effect of this may challenge the pursuit of core values in Norwegian foreign policy, without reciprocal understanding between Norway and China on motivation, architecture, procedure and plans. We propose a novel and ambitious study that investigates the impact of Chinese diplomacy and economic cooperation on democratic and natural resources governance in Africa and Latin America. It applies an interactive methodology that includes permanent dialogue with user groups to compare Chinese influence in four multilateral organizations (FOCAC, UNDESA, CCF and IDB) and four country cases (Chile, Venezuela, Kenya and Zimbabwe). We will investigate how actions by different Chinese actors (governmental and business) are coordinated and influences norms and rules of conduct on democratic and natural resource governance. We study this through the impact on multilateral institutions and domestic elites. The goal is to explain the combined effects of bi- and multilateral relations, and develop a nuanced understanding of the resulting multilateralism. The project will be conducted in close cooperation between two professors, two younger scholars and a PhD at SUM (University of Oslo), and three senior researchers at Beijing's University of International Business and Economics. We will jointly conduct document studies and elite-interviews in Beijing (on the new institutional architecture for global engagement, and the FOCAC and CFF headquarters), Washington (IDB), New York (UNDESA) and the four case countries, and jointly publish academically and popularly.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser