Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better provision for Norway’s children from early childhood education and care through primary school [BeProS]

Alternativ tittel: Gode muligheter for barn i Norge: Fra barnehage til barneskole [GoBaNskole]

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

302033

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Formålet med prosjektet Better provision for Norway?s children from early childhood education and care through primary school? [BeProS] er å studere hvordan barnehageerfaringer og hjemmemiljø påvirker barnas sosiale og faglige ferdigheter på 5 trinn. Kunnskapen fra prosjektet vil bidra til å kunne gi alle barn i Norge et best mulig tilrettelagt og helhetlig utdanningsforløp. I denne studien vi vil fortsette å følge de 1152 barna fra GoBaN studien, som ble fulgt gjennom tiden i barnehagen og fram til skolestart. Resultater fra barnehagestudien viser blant annet at en tidlig barnehagestart kan være fordelaktig for barns språklige og sosio-emosjonelle utvikling. BeProS er unikt i den forstand at det gir muligheter for bedre å forstå hvordan ulikheter i tidlig barndom kan være med å forklare barnas utviklingsmønster (trajectories) i skolen. Gjennom å identifisere hvilke faktorer som påvirker sosiale ferdighet og faglige prestasjoner, vil både politikere og lærere være bedre rustet til å tilby et inkluderende utdanningssystem som gir like lærings- og utviklingsmuligheter for alle barn i Norge. Vi er nå godt i gang med BeProS [GoBaN skole] og alle tre arbeidspakkene i prosjektet er etablert. Grunnet pandemien og høy belastning på familier og skoler har det vært noen utfordringer knyttet til datainnsamling. Pilottester og spørreskjema har blitt utviklet, og ca. 500 barn har blitt rekruttert så langt. Vi har gjort flere tiltak for å komme i kontakt med foreldre. Studien har valgt en elektronisk samtykkeregistrering. Fasen i rekrutteringen har vært fra kontakt og invitasjon via e-post med oppfølgings mailer, deretter SMS utsendelser med jevnlig oppfølgings SMS. Per nå sender vi ut invitasjon per post med QR kode til samtykkeskjema, ev. signering på papir. Det ble også arrangert webinar for foreldrene i august hvor vi både informerte om de mest sentrale funnen fra GoBaN studien og hva vi skal gjøre i GoBaN skole. Webinaret hadde god effekt på rekruttering og det ligger åpent tilgjengelig for foreldrene på vår nettside. Vi vil gjennomføre tilsvarende webinar med skolene, slik at alle lærere som skal gjennomføre tester for oss får god kjennskap til testene og hvordan de skal benyttes. Vi ser at mange foreldre er spesielt bekymring for barnets utvikling og utfordringer i skolen, samt redsel for stigmatisering - noe som kan påvirke rekrutteringen. WP1. har som mål å studere hvilken betydning barns tidlige erfaringer fra barnehagen har på barnas sosiale og faglige utvikling i skolen. Vi har omfattende data på over 1000 barn i GoBaN-barnehage utvalget, inkludert barns kognitive og sosiale utvikling frem til 5 år. Dette gjør at vi kan kartlegge barns framgang fra de var tre år til nå som de er 10 år. Arbeidspakken jobber primært med de longitudinelle dataene fra den opprinnelige GoBaN-studien for å kunne estimere effektene på barns sosiale utvikling og faglige prestasjoner i skolen. I analyser vil vi også benytte oss av skolebidragsindikatorer «school effectiveness» fra de skolene barna går på, i forhold til elevenes utvikling av lesing og skriving i skolen, kontrollert for tidligere erfaringer i barnehagen. Videre har vi også omfattende data av kvaliteten og karakteristikk av de barnehagene barna gikk i, noe som bidrar til at vi har mulighet til å undersøke hvilken betydning ulik kvalitet og barnehagetilbud har på barnas sosiale og faglige utvikling på 5 trinn. Per nå har vi utarbeidet alle instrumenter/ kartleggingsverktøy som skal benyttes i datainnsamlingen knyttet til barns sosiale og emosjonelle utvikling, samt at vi har utarbeidet spørreskjema til foreldrene om barnas hjemmemiljø. WP2: målet i denne arbeidspakken er å undersøke forholdet mellom barnas erfaringer fra barnehagen og skriveferdigheter i skolen. Arbeidspakken vil også utvikle kvalitetsindikatorer for skriftlig tekst på barnetrinnet. Det arbeides per nå med å velge ut type tekst som skal samles inn og danne grunnlaget for analysene. WP3: undersøker elevenes ferdigheter og resultater i lesing og regning. En av hovedoppgavene i arbeidspakken er å utarbeide og samle inn kartleggingstester som måler elevens lese- og regneferdigheter. I tillegg til de mer spesifikke testene som det arbeides per nå med å utarbeide, vil det bli samlet inn Nasjonale prøver i lesing og regning høsten 2021 og høsten 2022.På grunn av pandemien som har forårsaket noe forskyvning i studien, har vi valgt å samle inn lese- regneferdighetstester på vårsemesteret for å få to testpunkt.

The aim of ‘Better provision for Norway’s children from early childhood education and care through primary school’ [BeProS] is to increase educational opportunities for all children in Norway by studying how conditions in early childhood relate to children’s development in primary school. Our target group is 1152 children who participated in the GoBaN project during their preschool years who are now in formal schooling. Consequently, the current proposal constitutes phase two of the longitudinal GoBaN project (2012-2019) (financed by the Research Council of Norway), which assessed the importance of early childhood conditions both in early childhood education and care (ECEC) and at home on children’s social and cognitive development. In this follow-up, we take it a step further by studying how early-years experiences relate to social skills and educational performance in primary School (4th and 5th grade). By continuing the longitudinal design from the GoBaN study, we will gain a broad and in-depth understanding of how children develop in relation to their school environment while accounting for previous conditions in early childhood. With this project, there is a unique possibility to better understand how differences in early childhood can explain developmental trajectories in school. By identifying which factors predict social skills and school performance, policymakers and practitioners will be better equipped to provide an inclusive educational system that provides better prospects for all children living in Norway, as well as reducing the gap between children of different backgrounds.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren