Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Planning, knowledge and collaboration for developing vibrant and attractive city centres

Alternativ tittel: Planlegging, kunnskap og samarbeid for utvikling av attraktive og levende sentrum i små og mellomstore byer

Tildelt: kr 9,2 mill.

Hensikten med prosjektet er å bidra til at små og mellomstore byer planlegger og utvikler sine byer og sentrum på måter som bidrar til mer attraktive og levende sentrum. Videre, at plan- og beslutningsprosesser knyttet til sentrumsutvikling blir mer effektive, både med tanke på tidsbruk og måloppnåelse. Dette inkluderer å undersøke hvor bra Plan- og bygningsloven og samarbeidet fungerer i slike prosesser. Et attraktivt sentrum er her definert som et sentrum innbyggerne setter pris på og bruker ofte, og som oppfattes som et godt sted bo og å drive ulike typer virksomhet. I prosjektet undersøker vi i) hvordan egenskaper ved regioner, byer og sentrum påvirker sentrums attraktivitet, og hvordan de kan utvikles for å styrke sentrums attraktivitet, ii) hvordan dagens sentrumsplanprosesser påvirker mulighetene for å utvikle attraktive sentrum, og hvordan de kan forbedres, og iii) hvordan samarbeidet mellom relevante aktører involvert i sentrumsutviklingen fungerer og påvirker mulighetene til å utvikle attraktive sentrum, og hvordan dette kan forbedres. I dette inngår også bla. undersøkelser knyttet til bevaring versus utvikling, e-handel og nye forretningsmodeller, og hvordan boligbygging i sentrum kan styrke sentrums attraktivitet. Vi bruker flere metoder: Spørreundersøkelser til innbyggere og virksomheter, intervjuer med relevante aktører, følgeundersøkelser med innbyggere, analyse av register- og kartdata, observasjoner og registreringer i gater og områder, fotodokumentasjon, dokumentstudier, medvirkning, mv. TØI og NIKU er forskningspartnerne i prosjektet, og samarbeider med bykommunene Lillehammer, Tønsberg, Kongsberg og Arendal, sentrums- og næringsforeninger i byene, og fylkeskommunene byene ligger i. Prosjektet startet våren 2020 og vi har måttet gjøre noen tilpasninger på grunn av pandemien. I perioden har vi diskutert og avklart innretning av prosjektet og valg av caser i nær dialog med prosjektpartnerne, laget opplegg for gjennomføring av alle unntatt en arbeidspakke, og startet datainnsamlingen i tre av fem arbeidspakker. Det har vært mye og nær dialog med partnerne i denne prosessen, gjennom en rekke møter med og besøk i byene for å få en god forståelse for aktuelle planer, prosjekter og problemstillinger. Vi har forberedt en spørreundersøkelse om blant annet bruken av sentrum som gjennomføres våren 2022 (utsatt fra 2021). Vi har utarbeidet et metodisk opplegg for å undersøke egenskaper ved byene og sentrum som påvirker sentrums attraktivitet, og det er gjennomførte første runde med datainnsamlinger i sentrum i alle fire byene. Dette kan sees som en pilot, og vi er nå i gang med oppdatering av opplegget samtidig som vi gjennomfører datainnsamling Vi er også klare til å gjennomføre analyser av registerdata. Vi har gjennomført intervjuer om aktørsamarbeid om utbygging i sentrum i ett av fire caser, og er i gang med dokumentstudier og å planlegge intervjuer i øvrige case. Vi har også kartlagt og samlet inn de sentrumsplanene som skal studeres og vil snart starte denne delen av arbeidet. Prosjektet vil resultere i vitenskapelige artikler, populærvitenskapelige artikler, TØI-rapport, presentasjoner på konferanser, samt retningslinjer for effektiv og målrettet sentrumsplanlegging og for hvordan sentrumsaktørene kan måle effekter av endringer i sentrumsområder.

The project “Planning, knowledge and collaboration for developing vibrant and attractive city centres” (CITYCENTRE) will develop novel knowledge helping local authorities and politicians in small and medium-sized cities to plan for and develop more attractive and vibrant city centres, and to execute more efficient and effective planning processes resulting in plans with higher goal achievement potential. City centre planning processes involve and affect local authorities, politicians and a range of public and private actors, all with different interests, objectives, knowledge and power. In addition, the physical dimension in city centres often includes historic buildings and environments subject for preservation. This makes city centre planning processes especially complex, resource demanding and rife with conflicts. These challenges are enhanced by a lack of documented knowledge concerning how land use structure, city centre qualities and characteristics of the built environment, collaboration processes and new retail structures affect city centre attractiveness and vibrancy. CITYCENTRE aims at closing these knowledge gaps. CITYCENTRE will: i) investigate, analyse and compare city centre planning processes, aiming at identifying potentials for improving processes, conflict management, analyses and plans, ii) identify shortcomings in the legal instruments in the PBA, and suggest improvements, iii) develop important, but today absent, knowledge to be used in city and city centre planning and collaboration processes. CITYCENTRE will contribute with a deeper exploration of strengths and shortcomings of relevant legal instruments in the PBA when applied in complex tasks such as city centre planning processes, with the aim to suggest improvements that will ensure better support to local authorities. CITYCENTRE includes partners from three administrative levels (regional authorities, local authorities, city centre actors) in four case cities. CITYCENTRE includes a PhD.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning