Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Alternativ tittel: Sannhet og forsoning i en demokratisk velferdsstat; samer, kvener/norskfinner og majoritetssamfunnet

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektet TRUCOM ser på hvordan den norske sannhets- og forsoningskommisjonen, som ble opprettet for å granske statens fornorskningspolitikk av samer, kvener/norskfinner (og skogfinner som er tatt inn senere), tolket og iverksatte sitt mandat, samt hvordan dette gjenspeiles i kommisjonens sluttrapport. Den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen ble opprettet av Stortinget i juni 2018 og la fram sin sluttrapport i juni 2023. Prosjektet TRUCOM har hatt en tredelt tilnærming: 1) se på bakgrunnen for opprettelsen av kommisjonen, dets mandat og sammensetning, 2) studere kommisjonens organisering og administrasjon, valg av framgangsmåte, metode og arbeidets gjennomføring, og 3) avslutningsvis analysere kommisjonens rapport og anbefalinger. Prosjektet gikk inn i fase tre etter juni 2023. Data har vært samlet inn kontinuerlig i prosjektperioden, i form av dokumenter og daglig medieovervåking, intervjuer med representanter for organisasjoner og institusjoner som har vært i kontakt med kommisjonen underveis i dets arbeid, og fem spørreundersøkelser som i all hovedsak har omfattet majoritetsbefolkningen. Prosjektet fulgte kommisjonens åpne møter. I inneværende fase analyseres kommisjonens sluttrapport blant annet med hensyn hvilke valg kommisjonen har gjort i lys av dets mandat, hvordan kommisjonen forstår urett og forsoning, hvilket hovedfokus rapporten har på fornorskningspolitikken med hensyn til hhv stat, majoritet og minoritetsgrupper, og hvordan dette gjenspeiles kommisjonens forslag til tiltak. I 2023 har det blitt publisert to fagfellevurderte artikler. I tillegg hadde prosjektet to fagfellevurderte artikler publisert i 2022. Prosjektet har i tillegg tre artikler som er sendt inn eller antatt for publisering. Prosjektet har prioritert formidling i form av foredrag, kronikker og har gitt intervjuer til media. I oktober 2023 arrangerte prosjektet en internasjonal forskerkonferanse med tittelen: Truth and Reconciliation processes in stable Democratic States - who, how and what happens after? Konferansen var et samarbeid med den canadiske ambassaden, og ambassadøren bidro ved åpningen. Det var ca 80 deltakere på konferansen, og bidragsytere var fra hhv Canada, Danmark, Sverige og Finland, herunder medlemmer av prosjektets referansegruppe. Våren 2023 arrangerte TRUCOM et webinar hvor foreløpige resultater av forskningen ble formidlet. Ca 60 personer deltok. Webinaret ble tatt opp og lå ute på TRUCOMs nettside i to måneder. Våren 2022 bevilget TRUCOM et masterstipend. Masteroppgaven er ferdigstilt. Forskningsgruppa består av medlemmer fra UiT Norges arktiske universitet og Chr. Michelsens Institutt som samlet har bred forskningskompetanse på samiske og kvensk/norskfinske forhold, og på sannhetskommisjoner internasjonalt. Prosjektets referansegruppe består av medlemmer fra Canada, Finland, Sverige og Norge. Fra høsten 2022 har prosjektet i tillegg hatt vit.ass/prosjektkonsulent.

In 2017 the Norwegian parliament established a Truth and Reconciliation Commission (TRC) to investigate centuries of repressive state policies towards the Indigenous Sami and Kven/Norwegian Finns minority. TRUCOM will research how and in what ways the Norwegian TRC will lay the foundations for truth and reconciliation between the Sami and the Kven/Norwegian Finns on the one hand, and the majority population on the other. Introductorily the history, politics and processes prior to the TRC’s establishment will be addressed in a desk study. Simultaneously drawing on truth commission experiences from elsewhere in the world, the follow-up research will provide in-depth analysis by tracking the processes as they unfolds. This is the core of TRUCOM, and includes research on expectations to the TRC, who mobilizes around issues addressed by the TRC and how do various stakeholders influence the TRC’ work. Finally, the TRC’ findings and recommendations forwarded in the final report by analyzing the link between the TRC’ mandate, the TRC’ final report and the project’ findings, amongst other how important issues were handled by the TRC and whether the recommendations align with the mandate. Theoretically, TRUCOM will contribute to a more nuanced understanding of the work of truth commissions in established democracies. It will contribute theoretically to debates on the relationship between the state - indigenous people - minority, and debates on the significance of TRCs for indigenous and minority rights. Methodologically, the project employs novel ways to assess a TRC process by combining observations through participation at hearings, interviews, and surveys of central stakeholders at regular intervals. Empirically, the project will establish a knowledge foundation on pathways of reconciliation between majority, indigenous people and minority groups in established democracies with welfare states.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning