Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Alternativ tittel: Sannhet og forsoning i en demokratisk velferdsstat; samer, kvener/norskfinner og majoritetssamfunnet

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektet TRUCOM studerer hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen, som ble opprettet av Stortinget i 2018 for å granske statens fornorskningspolitikk av samer, kvener/norskfinner (og skogfinner som er tatt inn senere), tolker og iverksetter sitt mandat. Prosjektet vil gi ny kunnskap om hvordan etablerte demokratier som historisk har ført en samfunnsmessig gjennomgripende assimileringspolitikk overfor minoritetsgrupper, kan organisere og gjennomføre en gjenopprettende prosess med mål om forsoning mellom stat, majoritetsbefolkning og minoritetsgrupper. Prosjektet har en tredelt tilnærming: 1) se på bakgrunnen for opprettelsen av kommisjonen, dets mandat og sammensetning, 2) studere kommisjonens organisering og administrasjon, valg av framgangsmåte, metode og arbeidets gjennomføring, og 3) avslutningsvis analysere kommisjonens rapport og anbefalinger. Punkt 1 og 2 er igangsatt. Data som samles inn analyseres fortløpende. Dokumenter fra opprettelsesperioden er samlet inn og systematisert. Prosjektet har fulgt kommisjonens åpne møter, som på grunn av koronarestriksjoner i perioden 2020-2022 har vært gjort delvis ved hjelp av kommisjonens You Tube-videoer fra møtene. I løpet av høsten 2022 vil den tredje av fem spørreundersøkelser rettet mot den norske befolkningen være gjennomført, og prosjektet har daglig medieovervåking av kommisjonen. Det gjøres fortløpende intervjuer i prosjektet som transkriberes og analyseres. I 2022 har to fagfellevurderte artikler blitt publisert. I tillegg er en tredje artikkel antatt for publisering og en fjerde er sendt til et internasjonalt tidsskrift for review. Prosjektet har prioritert formidling i form av foredrag og har gitt intervjuer til media. Høsten 2022 arrangerte TRUCOM webinar hvor foreløpige resultater av forskningen ble formidlet. Ca 80 personer deltok. Webinaret ble tatt opp og lå ute på TRUCOMs nettside i to måneder. Våren 2022 bevilget TRUCOM et masterstipend til prosjektet "An analysis of the Norwegian Truth and Reconciliation Commission". Prosjektet har hatt møter og diskutert samarbeid med andre forskningsmiljøer som forsker på kommisjonen. Forskningsgruppa består av medlemmer fra UiT Norges arktiske universitet og Chr. Michelsens Institutt som samlet har bred forskningskompetanse på samiske og kvensk/norskfinske forhold, og på sannhetskommisjoner internasjonalt. Fra høsten 2022 har prosjektet i tillegg knyttet til seg en vit.ass.

In 2017 the Norwegian parliament established a Truth and Reconciliation Commission (TRC) to investigate centuries of repressive state policies towards the Indigenous Sami and Kven/Norwegian Finns minority. TRUCOM will research how and in what ways the Norwegian TRC will lay the foundations for truth and reconciliation between the Sami and the Kven/Norwegian Finns on the one hand, and the majority population on the other. Introductorily the history, politics and processes prior to the TRC’s establishment will be addressed in a desk study. Simultaneously drawing on truth commission experiences from elsewhere in the world, the follow-up research will provide in-depth analysis by tracking the processes as they unfolds. This is the core of TRUCOM, and includes research on expectations to the TRC, who mobilizes around issues addressed by the TRC and how do various stakeholders influence the TRC’ work. Finally, the TRC’ findings and recommendations forwarded in the final report by analyzing the link between the TRC’ mandate, the TRC’ final report and the project’ findings, amongst other how important issues were handled by the TRC and whether the recommendations align with the mandate. Theoretically, TRUCOM will contribute to a more nuanced understanding of the work of truth commissions in established democracies. It will contribute theoretically to debates on the relationship between the state - indigenous people - minority, and debates on the significance of TRCs for indigenous and minority rights. Methodologically, the project employs novel ways to assess a TRC process by combining observations through participation at hearings, interviews, and surveys of central stakeholders at regular intervals. Empirically, the project will establish a knowledge foundation on pathways of reconciliation between majority, indigenous people and minority groups in established democracies with welfare states.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning