Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Alternativ tittel: Sannhet og forsoning i en demokratisk velferdsstat; samer, kvener/norskfinner og majoritetssamfunnet

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektet TRUCOM studerer hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen tolker og iverksetter sitt mandat gitt av Stortinget. Stortinget vedtok i 2018 at en egen kommisjon skal granske myndighetenes fornorskningspolitikk som ble ført overfor samer, kvener og norskfinner (skogfinner er i tillegg tatt inn senere av kommisjonen), gjennom å gjøre en historisk kartlegging av denne politikken, undersøke ettervirkningene og legge fram tiltak for større likeverd mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. Prosjektet vil gi ny kunnskap om hvordan gamle demokratier som historisk har ført en samfunnsmessig gjennomgripende assimileringspolitikk overfor minoritetsgrupper, kan organisere og gjennomføre en gjenopprettende prosess med mål om forsoning mellom stat, majoritetsbefolkning og minoritetsgrupper. Prosjektet vil trekke på tidligere forskning og erfaringer fra kommisjonsarbeid i andre velferdsstater som Canada, Grønland og Australia. Dette prosjektet har en tredelt tilnærming: 1) se på bakgrunnen for opprettelsen av kommisjonen, dets mandat og sammensetning, 2) studere kommisjonens organisering og administrasjon, valg av framgangsmåte, metode og arbeidets gjennomføring, og 3) avslutningsvis analysere kommisjonens rapport og anbefalinger. Prosjektets første del vil gi en historisk analyse av assimileringspolitikken innenfor en velferdsstatlig ramme, herunder identifisere forståelser av den avsluttede fornorskingspolitikken og oppfatninger om ettervirkninger av denne. Dette vil danne et fundament for følgeforskningen i studiet av selve kommisjonen, dets legitimitet, aktiviteter, prioriteringer og effektivitet. Prosjektet skal gjøre bruk av ulike metoder som dokumentstudier, mediestudier, intervjuer og spørreundersøkelser, og deltakelse på åpne høringer og møter. Forskningsgruppa består av medlemmer fra UiT Norges arktiske universitet og Chr. Michelsens Institutt som samlet har bred forskningskompetanse på samiske og kvensk/norskfinske forhold, og på sannhetskommisjoner internasjonalt.

In 2017 the Norwegian parliament established a Truth and Reconciliation Commission (TRC) to investigate centuries of repressive state policies towards the Indigenous Sami and Kven/Norwegian Finns minority. TRUCOM will research how and in what ways the Norwegian TRC will lay the foundations for truth and reconciliation between the Sami and the Kven/Norwegian Finns on the one hand, and the majority population on the other. Introductorily the history, politics and processes prior to the TRC’s establishment will be addressed in a desk study. Simultaneously drawing on truth commission experiences from elsewhere in the world, the follow-up research will provide in-depth analysis by tracking the processes as they unfolds. This is the core of TRUCOM, and includes research on expectations to the TRC, who mobilizes around issues addressed by the TRC and how do various stakeholders influence the TRC’ work. Finally, the TRC’ findings and recommendations forwarded in the final report by analyzing the link between the TRC’ mandate, the TRC’ final report and the project’ findings, amongst other how important issues were handled by the TRC and whether the recommendations align with the mandate. Theoretically, TRUCOM will contribute to a more nuanced understanding of the work of truth commissions in established democracies. It will contribute theoretically to debates on the relationship between the state - indigenous people - minority, and debates on the significance of TRCs for indigenous and minority rights. Methodologically, the project employs novel ways to assess a TRC process by combining observations through participation at hearings, interviews, and surveys of central stakeholders at regular intervals. Empirically, the project will establish a knowledge foundation on pathways of reconciliation between majority, indigenous people and minority groups in established democracies with welfare states.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

P-SAMISK-Program for samisk forskning