Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Legitimacy challenges - An analysis of mistrust in core institutions and the normative fundament of the welfare state.

Alternativ tittel: Legitimitetsutfordringer - En analyse av mistillit til samfunnsinstitusjoner og det normative grunnlaget for velferdsstaten.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Det norske barnevernssystemet har det siste tiåret blitt utsatt for sterk kritikk både nasjonalt og internasjonalt. Dette til tross for at Norge konsekvent kommer høyt ut på internasjonale målinger av tilstanden for barns rettigheter og velferd. Deler av kritikken mot det norske barnevernssystemet har kommet fra borgerbevegelser og religiøse og ultrakonservative grupper i utlandet. Disse stiller spørsmål ved legitimiteten til barns rettigheter og det norske barnevernssystemet, men uttrykker samtidig en grunnleggende mistillit til sentrale samfunnsinstitusjoner og det normative grunnlaget for den nordiske velferdsstatsmodellen. Vi vet per i dag veldig lite om hvordan motstanden er organisert, om begrunnelsene for protestene, og om hvordan kritikken blir mottatt av andre borgere i Norge og i utlandet. Vi vet også lite om hvordan myndighetene forholder seg til kritikken. Prosjektet "Legitimacy Challenges" skal få frem ny kunnskap om hvordan legitimiteten til samfunnsinstitusjoner påvirkes av mobilisering mot sosiale og politiske rettigheter. Dette er den mest omfattende studien som noen gang er blitt utført på området. Blant annet undersøker og sammenlikner prosjektet meningene til innbyggere i seks ulike land knyttet til familieverdier og barns rettigheter. I tillegg analyserer prosjektet hvilke strategier kritikerne av det norske barnevernssystemet anvender, hvordan motstanden er organisert, og den offentlige debatten i Norge og utlandet. Hjemmesider: https://discretion.uib.no/projects/legitimacy-challenges/ Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase og hovedvekten av arbeidet i denne perioden har vært knyttet til datainnsamling og -analyse. En planlagt spørreundersøkelse knyttet til prosjektet ble pilotert i mars 2021. Etter en anbudsrunde i april 2021 ble leverandør valgt og undersøkelsen gjennomført i Norge, Tsjekkia, Finland, Polen, Romania og Storbritannia. Resultatene forelå i august 2021 og blir nå analysert av prosjektmedarbeidere. Fagartikler knyttet til disse dataene er under utvikling. I denne prosjektperioden er det gjennomført totalt fem prosjektmøter. I tillegg planlegges et fellesseminar for alle prosjektmedarbeidere mot slutten av året 2021. Preliminære analyser av innsamlet data vil bli presentert og diskutert her. Videre har prosjektmedarbeidere presentert foreløpige analyser på internasjonale konferanser som Bergen Exchanges (august 2021) og EuSARF (september 2021). Det er også publisert populærvitenskapelige innlegg på våre nettsider tilknyttet prosjektet, blant annet et blogginnlegg om forsøk på endringer i det skotske barnevernet som forårsaket sterk motmobilisering blant en bred koalisjon av sivilsamfunnsgrupper. Blogginnlegget kan du lese her: https://discretion.uib.no/an-attempt-to-take-child-protection-to-a-new-level-in-scotland/. Prosjektet har i perioden ansatt Mathea Loen som stipendiat på prosjektet (fra 2020) og Hege Stein Helland som postdoktor (fra 2022).

The Norwegian child protection system have been exposed to harsh criticism from citizen groups and religious- and ultra conservative groups. At the same time Norway is consistently ranked high on all types of measures on child rights and child well-being. The critics questions the legitimacy of the child protection system and children's rights, but are simultaneously expressing a huge mistrust in legal institutions and the normative foundations of the Nordic welfare state model. There are huge knowledge gaps on what is going on in these groups, how they operate, how they are organized and funded, and what their messages are. Further, we do not know how the critique is received by other citizens, and how governments operate and respond to the critique. There is a pressing need for knowledge about how the meaning formation in societies and the public debates are influenced by the mobilization, and what role this has for the legitimacy of welfare state policies. LEGITIMACY aims to reveal conditions and mechanisms for sustaining legitimacy in societies in which there is a backlash on social and political right developments. The project will be the most comprehensive cross-country study ever undertaken on this topic, and it is pioneering in its empirical and critical ambition to understand the rationale behind what seem to be a strong citizen driven mobilization against established welfare system in democratic states. The empirical themes are child protection interventions, children's rights and the debate about the Norwegian child protection system. By mapping the organisation of and strategies applied by opponents and proponents in the debate, mapping and critically analyse the rationality of the discourse's, and examine and compare the citizens opinions in six countries, LEGITIMACY promises to move the research front in our understanding of institutional legitimacy in contemporary welfare societies and our knowledge about social and political right developments.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon