Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives

Alternativ tittel: Kreativitet og konvensjonalitet i pragmatisk utvikling: Typiske og atypiske perspektiver

Tildelt: kr 13,6 mill.

Lenge trodde vi at pragmatikken - det vil si evnen til å slutte seg frem til taleres meningsinnhold - var noe barn tilegnet seg relativt sent. Nyere forskning har tilbakevist dette. Allerede i barnehagealder støtter barn seg på evnen til å forstå taleres intensjoner blant annet når de lærer nye ord, når de bruker og forstår gester og pronomen, og når de tolker komplekse substantivfraser. Der vi før antok at unge språkbrukere manglet pragmatiske ferdigheter viser dagens forskning at de har en overraskende velfungerende pragmatikk. Men samtidig viser det seg at barn har vanskeligheter med ikke-bokstavelige uttrykk, slik som metaforer, metonymi og ironi. Dette er uttrykk der de må gå forbi bokstavelige ordbetydninger for å komme frem til talerens intenderte mening. For eksempel kan barn forstå en metaforisk ytring av "Jon er en løve" som at Jon er en type dyr istedenfor en modig og sterk person. Dette prosjektet fokuserer på norsktalende barn, både med typisk utvikling og med Autismespekterforstyrrelse, og deres bruk og forståelse av ikke-bokstavelige uttrykk som nyord, begrepsjustering, ironi og såkalte implikaturer. Vi anvender et nytt metodisk rammeverk som kombinerer eksplisitte og eksplisitte mål for forståelse, for å utforske hypotesen om at barns økende bevissthet rundt betydningskonvensjoner i språktilegnelsesprosessen påvirker deres pragmatiske slutninger i tolkningen av ikke-bokstavelig bruk av ord og uttrykk. Prosjektet vil bidra med nye teoretiske innsikter om typisk og atypisk utvikling av kommunikasjonsferdigheter, med vidtrekkende anvendte implikasjoner for språktilegnelse, læring og utdanning. Arbeidspakke 1 og 2 tar for seg ordannelse og justering av ordbetydninger hos barn med autisme. Fem studier, som vil se på denne gruppens forståelse av disse fenomenene, er for tiden under utarbeidelse: to studier av metonymi-forståelse, en studie av såkalt «upresis begrepsbruk», en studie om leksikalsk innovasjon og en femte studie om metaforforståelse. Alle studiene undersøker sammenhengen mellom barnas forståelse og deres fleksibilitet/rigiditet når det gjelder betydningskonvensjoner. Vi har så langt fullført datainnsamlingen til to av disse studiene, en om metonymi-forståelse, og en om metaforforståelse. Datainnsamlingen til studien om leksikalsk innovasjon vil bli gjennomført våren 2024. Arbeidspakke 3 tar for seg typisk og atypisk utvikling av ironi og såkalte "manner implicatures". Vi jobber med et prosjekt som skal undersøke forholdet mellom ironiforståelse og sensitivitet for konvensjoner hos barn med autisme. Vi har designet en bildeutvelgelsesoppgave for å undersøke barns økende sensitivitet for konvensjoner. Vi er også i gang med å designe en studie som undersøker barns forståelse av "manner implicatures. Datainnsamlingen med deltakere i barnehager og på skoler i Osloområdet er godt i gang og planlegges fullført våren 2024.

In recent years, as a result of a growing body of evidence from a number of pragmatic tasks, the general view of children's early pragmatic abilities – that is, the cognitive abilities enabling the expression and comprehension of communicative intentions – has changed from an assumption of lack of pragmatic skills to one of surprisingly well-functioning pragmatics. In this light, pre-school children's difficulties with non-literal uses of language, that is, cases where they have to go beyond the conventional senses of the words to arrive at the speaker’s intended meaning (e.g., 'John is a lion', conveying 'very strong'), are puzzling. The project's objective is to provide an account of the stages and factors involved in children's developing competence with non-literal uses of language, focusing on typical development and the atypical development of children with Autism Spectrum Disorder, whose pragmatic difficulties with non-literal uses are still poorly understood. Through studies of children's performance on production and comprehension tasks involving lexical innovation, lexical modulation, irony and manner implicatures, we investigate the hypothesis that children's growing sensitivity to sense conventions impedes their pragmatic reasoning with non-literal uses. The project uses a set of novel methodologies which combine explicit and implicit measures, assuming that while children's performance on explicit measures is liable to be affected by a growing sensitivity to sense conventions, implicit measures may be more revealing of their actual pragmatic abilities. The empirical results will provide input to a novel theoretical account of pragmatic development that resolves the developmental puzzle of non-literal uses of language. Better knowledge of the underlying causes of a challenging domain of children's language and communication may inform the development of educational and intervention programs and help optimise children's learning contexts and outcomes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder