Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inequality Acceptance: the role of self-interest, freedom and special obligations

Alternativ tittel: Hvorfor aksepterer vi ulikhet? Betydningen av egen-interesse, frihet og spesielle forpliktelser

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

302145

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Ulikhet er en fundamental utfordring for samfunnet og diskusjoner om ulikhet er i kjernen av mange debatter i samfunnet. Et viktig spørsmål er hvorfor folk aksepterer ulikheter. I dette forskningsprosjektet studerer vi tre potensielle kilder til ulikhetsaksept. I den første delen av prosjektet studerer vi rollen til engeninteresse som en kilde til ulikhetsaksept. Ambisjonen i denne delen av prosjektet er å gjennomføre det første studiet av i hvilken grad et representativt utvalg av befolkningen i et stor antall land oppfatter det som moralsk akseptabelt å opptre egoistisk og hva som legitimerer egoisme. I delprosjektet "The moral acceptability of selfishness", ledet av Alexander Cappelen, Ranveig Falch, Erik Sørensen og Bertil Tungodden, har vi gjennomført et survey eksperiment med 20.000 deltakere fra USA og Skandinavia. Foreløpige resultater viser at et stor flertall oppfatter det som moralsk akseptabelt å gi prioritet til egne interesser og dette ikke primært er et resltat av "self-serving bias". Videre dokumenterer vi den relative betydningen av ulike måter å rettferdiggjøre egosime. Vi finner slående forskjeller mellom USA og Skandinavia, men en langt større aksept for egoisme i USA enn i Skandinavia. Deler av surveyen fra den første studien blir nå integrert i Gallup World Poll 2022 i 62 land. I andre del av prosjektet undersøker vi hvordan ønsket om å gi folk frihet til å forfølge sine egne mål livet påvirker viljen til akseptere ulikhet. Folks frihet til å ta sine egne valg kan skape ulikhet blant annet fordi folk kan velge å hjelpe noen og ikke andre. Det er derfor en grunnleggende spenning mellom idealet om individuell frihet og idealet om at urettferdig ulikhet skal elimineres. En forskergruppe, bestående av Alexander Cappelen, Cornelius Cappelen, Sam Hirshman og Bertil Tungoddne, har gjennomført et ikke-incentivert piloteksperiment som ser på hvordan folk gjør avveining mellom hensynet til prinsippet om at folk bør ha frihet til å hjelpe de personene de ønsker å hjelpe og hensynet til prinsippet om at ulikheter som skyldes flaks bør elimineres. Resultatene tyder på at hensynet til frihet er en viktig kilde til ulikhetsaksept. I 2022 vil forskergruppen gjennomføre incentivert eksperimenter basert på piloten. I den tredje delen av prosjektet studerer vi rollen av til spesielle forpliktelser som kilde til ulikhetsaksept. Vi studerer dette edå gjennomføre eksperimentelle studier av hvordan folk fordeler mellom "in-groups" og "out-groups". Dette prosjektet, ledet av Alexander Cappelen, Ben Enke (Harvard University) og Bertil Tungodden, har fått en tidlig start siden vi fikk mulighet til å inkludere en modul i Gallup World Poll i 2020/2021. Data fra denne studien er i ferd med å bli analysert.

Inequality is a pressing social issue and inequality considerations figure prominently in almost all spheres of society. An important question is why people accept large inequalities. The research project consists of three work packages that each examines a potential source of inequality acceptance. WP1: Self-interest versus fairness, studies the role of self-interest as a source of inequality acceptance. The ambition of this work package is to conduct the first study of how representative samples from the general population in a large number of countries make the trade-off between self-interest and fairness. The experimental design allows us to estimate selfishness as a source of inequality acceptance both at the individual and at the societal level, and to provide unique insights on the determinants of selfishness. WP2: Freedom versus fairness, examines the role of freedom as a source of inequality acceptance. A key challenge in liberal egalitarian societies is to combine the liberal ideal that individuals should have the freedom to pursue their own idea of the good life and the egalitarian ideal that unfair inequalities should be eliminated. There is an inherent tension between these ideals because individuals who exercise their freedom to choose might create unfair inequalities. This work package provides novel studies of how people make trade-offs between the liberal ideal and the egalitarian ideal in real distributive situations. This work package will also initiate an ambitious set of studies that examine people’s beliefs about the extent to which individuals are free to shape their own destiny, and how these beliefs are associated with policy views. WP3: Special obligations versus fairness, explores the role of special obligations as a source of inequality acceptance. This work package will launch experimental studies of how inclusive or exclusive people are when they draw the "moral circle", and the prevalence of moral universalism across the world.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon