Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Production in the Barents Sea Fisheries: Across species and fisheries

Alternativ tittel: Fiskeriproduksjon i Barentshavet

Tildelt: kr 8,1 mill.

Det fyrste hovudformålet med prosjektet er å forstå korleis fiskarar i Barentshavet avgjer bruk av innsatsfaktorar som båtar, utstyr, mannskap og drivstoff under gitte forutsetningar om fiskebestandar, fiskerettighetar, og miljø- og marknadsforhold. Aktuelle tema er korleis faktorbruken endrast med teknologiske framskritt, bestandsendringar, bifangst, og adferd meir generelt. Me må og ta omsyn til økologiske samspel mellom ulike artar og bestandar i økosystemet. Andre relevante aspekt er klimaendringar, marknadskrefter, og reguleringar. Ei nykelutfordring vert å skilje mellom ulike påverkningar. Prosjektet vil nytta omfattande kunnskap og data om fiskeria i Barentshavet, inkludert økosystemmodellar, lønsemdundersøkinga i norske fiskeri, fiskeridata frå Fiskeridirektoratet, samt data frå Global Fishing Watch. Dette vil forme fundamentet for ei økologisk og økonomisk forståing av fiskeriproduksjonen i Barentshavet under uvisse, klimapåverknad, og regulering. Det andre hovudformålet er å nytta denne forståinga av fiskeriproduksjon, i form av ein produksjonsfunksjon, til å berekne den samfunnsmessige verdien av ressursbruken. Slike berekningar ligg til grunn for å evaluere berekraft og mål på knappheit og ulike bytteforhold som går utanpå marknadsbaserte mål (prisar). Prosjektet bidrar til kunnskap om samanhengar mellom biodiversitet og økologiske funksjonar på ei side og økosystemtenester og ressursutnytting på den andre. Økologisk og økonomisk forståing vil bygge opp under berekraftig ressursbruk frå reine og sunne hav. Eit omfattande arbeid er lagt ned i gjennomgang av litteratur og datainnsamling. Ei vidareføring av litteraturgjennomgangen er publisert i artikkelen 'A machine learning analysis of the recent environmental and resource economics literature' (Kvamsdal et al. 2021, Environmental and Resource Economics). Eit stort arbeid om modellering av økologiske samspel i Barentshavet, som bygger på omfattande data frå Havforskningsinstituttet og som tek i bruk maskinlæring, er ferdig og under vurdering i ein vitenskapeleg journal. Fleire artikklar er forøvrig publisert siste tolv månader, ytterlegare arbeid er under vurdering. Etter at møta i prosjektet i hovudsak har vore digitale i fyrste halvdel av prosjektperioden, har prosjektet organisert to fysiske møter siste tolv månader, Bergen Fisheries Economics Workshop, 2021 og 2022. På desse møta har forskarar presentert og diskutert relevant, pågåande forsking.

-

The main research question is how inputs and outputs combine in the Barents Sea fisheries, and establish a measure of the resulting social value. A crucial moment is the consideration of productivity growth (growth in fishing power), which comprises technical change, changes in technical efficiency, and capacity utilization. Another important question is the role of resource abundance, not least how the relative abundance between different target and bycatch species affect production and possibly fisher behavior. Ecological interactions between species must also be taken into account. Further issues that we will consider are climatic drivers, market forces, and regulatory impacts on fisheries outcomes. A fundamental challenge will be to distinguish between changes in productivity, changes in abundance, ecological and environmental changes, and regulatory and market impacts. Understanding fisheries requires an interdisciplinary approach and involves biology, ecology, economics, and governance, and requires statistical, methodological, and theoretical expertize. The project relies on a basic understanding of the functioning of the ecosystem, market and regulatory constraints and opportunities, technological development, and fisher behavior. We will further consider a trip-level analysis of fishing effort, resource use, and catches, considering variations across years, seasons, areas, and jurisdictions. We also engage with stakeholders to complement views on regulatory, economic, and environmental issues, and future scenarios for fisheries in the Barents Sea. The project represents a broad, bottom-up approach to provide high-level indicators of sustainable development and measures of ecosystem wealth. These measures go beyond traditional, market based evaluations to reflect resource scarcity and limits to trophic substitutions and are fundamental to long-run progress in renewable resource use from clean and healthy oceans.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø