Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Pollution in the coastal wetlands of East Asia: Cascading effects from littoral macroinvertebrates to migrating shorebirds

Alternativ tittel: Forurensning i kystnære våtmarker i Øst-Asia: Kaskadeeffekter fra virvelløse dyr til migrerende vadefugler

Tildelt: kr 10,0 mill.

Globalt gjennomgår kystøkosystemer raske endringer med hensyn til habitatforringelse og forurensning, noe som gjelder særlig langs den østasiatiske kystlinjen på grunn av rask industriell utvikling og byvekst. Dette har ført til effekter på biologisk mangfold i kystnære våtmarker og derved på kvaliteten på stoppestedene for trekkfugler, for eksempel vadefugler. Populasjoner av vadere synker med en alarmerende hastighet langs den østasiatiske-australske trekkruten for vadefugl, og de bakenforliggende årsakene til dette er i hovedsak ukjente. Foruten habitatforringelse, mistenkes forurensning å spille en rolle i disse populasjonsnedgangene. Miljøgifter har negativ virkning på organismers immunsystem og kan påvirke mottakeligheten for smittsomme sykdommer. Forurensninger kan derfor redusere overlevelsen under migrasjon. Forurensning ble allerede på 1960-tallet relatert til utbrudd og økningen i smittsomme sykdom hos både dyr og mennesker. I dette prosjektet studerer vi virkninger av forurensning, i kombinasjon med mattilgjengelighet og infeksjoner (fugleinfluensa), på vadefugler, med et spesifikt fokus på forurensning som de blir eksponert for i kinesiske kystvåtmarker som brukes som stoppested under migrasjon. Vi har allerede analysert de første benthos- og sedimentprøvene som har blitt samlet langs den kinesiske kysten og identifisert Bohai-bukten som et potensielt hot spot for eksponering til miljøgifter (spesifikt PFAS) for vadefuglene under migrasjon. Vi har også identifisert noen potensielle biomarkører for effekter på immunsystemet i vadefuglene (spesifikke mikro RNAer), som trenger ytterligere validering i løpet av prosjektperioden. Dette prosjektet er det første som undersøker den samlede virkningen av forurensning og smittsomme infeksjoner på nedgangen i populasjoner av trekkfugl. Det forventes at prosjektet skal føre til vitenskapelig fornyelse og grunnleggende kunnskap som er av høy relevans for forvaltning og beslutningstakere, både for landene langs den østasiatiske-australske trekkruten og internasjonalt. Prosjektet vil gi ny generisk kunnskap om effekter av forurensinger på trekkfugl, og resultatene vil derfor også gi viktig kunnskap til norske myndigheter for en bærekraftig forvaltning av fuglepopulasjoner som har trekkruter langs norskekysten.

Globally, coastal ecosystems are undergoing rapid changes with respect to habitat degradation and pollution, which is especially true along the East Asian coastline due to rapid industrial and urban development. This has led to effects on coastal wetlands in terms of biodiversity and also on the quality of the stopover sites for migrating birds, such as shorebirds. Shorebird populations are declining at an alarming rate along the East Asian Australasian flyway (EAAF), the reasons for which are currently unknown. The role of pollution in these declines, which is unknown, is suspected to play a role. One way that pollutants might decrease survival during migration may be via immunomodulative properties that can affect the susceptibility to disease. Pollution has indeed been related to the outbreaks of disease and increase in disease as early as the 1960s in animals, including birds, and humans. In this study, we aim to study the impact of pollution on the biodiversity of littoral macroinvertebrates in coastal wetlands in East Asia, and the resulting combined impact of food availability, pollution and disease on migrating shorebirds using these wetlands as stop-over sites. The potential combined impact of pollution and resultant disease on the fitness and decline of shorebirds has been neglected until now. The proposed project will pioneer investigations into the combined impact of pollution and disease on the decline of migratory shorebirds along the EAAF, with a specific focus on pollution picked up along the Chinese coastline during migration. As there is no information on the impact of pollution (in combination with other stressors e.g. lack of food, disease and high energetic demands during migration) on migratory shorebirds along the EAAF, nor in other flyways (e.g. the East-Atlantic Flyway), the results of the project will bring scientific renewal and will inform conservation and risk management measures for important stop-over ecosystems.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø