Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ANTIfoulants, VEterinary mediciNal products and Organic Material can affect marine sediment organisms, but to what extent?

Alternativ tittel: ANTIbegroingsmidler, VEterinærmedisiNer og Organisk Materiale kan påvirke organismer i marine sedimenter, men i hvilken grad?

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektnummer:

302208

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Samarbeidsland:

Lakseoppdrett er av nasjonal betydning i Norge ettersom det er den nest største eksportindustrien etter olje og gass. Det krever betydelige ressurser for å produsere mengden laks som trengs for å dekke den økende globale etterspørselen.. Dette inkluderer å sikre at oppdrettsinfrastrukturen opprettholdes, at fisken mates tilstrekkelig for å sikre vekst og for å unngå fiskesykdom som selepest. Infrastrukturen kan påvirkes av biofouling som kan redusere vannstrømmen gjennommerdene. Dette forhindres ved bruk av et bunnstoff som impregneres. Det å sikre tilstrekkelig fiskevekstbetyr at de må mates optimalt, men noe av den uspiste maten, og også avføringen, ender opp med å bli avsatt på havbunnen rundt oppdrettsanleggene. Til slutt må fiskesykdommer, for eksempel sellusangrep, behandles med veterinærpreparater. Som en konsekvens kan disse tre tilførselskildene til miljøet (antifoulanter, organisk materiale og veterinærpreparater) ha negative konsekvenser for det naturlige miljøet, men det er begrenset forståelse for hvilken påvirkningsgrad dete kan ha, spesielt på sedimentlevende organismer. Derfor er formålet med ANTIVENOM å utvikle nye verktøy for å kunne bestemme den kombinerte effekten av disse stressorene på det marine sedimentmiljøet. De forskjellige arbeidspakkene til ANTIVENOM går utover de tradisjonelle effektene og risikovurderingen som kreves for havbruk. Prosjektet vil gi et paradigmeskifte, gjennom en helhetlig tilnærming, for å fastslå om effektene oppdrett kan ha på miljøet enten er over- eller undervurdert. ANTIVENOM ledes av NIVA i nært samarbeid med de nasjonale partnerne Akvaplan-NIVA og Åkerblå og de internasjonale partnerne i Nederland (Wageningen Environmental Research [WER] og Deltares). Hovedforskningsfokuset så langt har vært å begynne å utvikle nye bioassays med forskjellige arter som sjøstjerner, kråkeboller og sekkdyr. Dette er oppnådd gjennom nasjonale og internasjonale samarbeid med produsenter av kråkeboller og sekkdyri Norge og fra et forskningsbesøk i Sverige. Det internasjonale samarbeidet ble initiert av doktorgradsstudenten i prosjektet som ble invitert til et forskningsopphold ved Universitet i Göteborg sin marine feltstasjon i Kristineberg. Der ble han opplært i ulike gyteteknikker for de forskjellige organismer som skal testes for de forskjellige kjemikaliene i ANTIVENOM. Dette arbeidet i Kristineberg blir for tiden utarbeidet som et metodisk papir, siden det er svært lite data hvor disse organismer brukes til økotoksikologiske vurderinger. I tillegg har et av veterinærmedisinproduktene blitt grundig evaluert gjennom analyser av en mengde forskjellige sedimentlevende orgagnismer av prosjektpartneren WER. Disse dataene og funnene blir for øyeblikket samlet i en vitenskapelig artikkel. Til slutt har feltkampanjer blitt benyttet for å samle inn sedimentprøver rundt oppdrettsanlegg i Norge for kjemisk verifisering av de forskjellige kjemikaliene av interesse, og disse dataene bør være tilgjengelige snart. Fremover vil de nye bioassayene som er utviklet bli brukt til å evaluere toksisiteten til de forskjellige kjemikaliene, men dette er avhengig av organismenes gyteperiode for å skaffe embryoer for økotoksisitetsvurderinger. I tillegg vil det være planlagt et 6-måneders forskningsopphold for doktoranden som skal gjennomføres ved WER hvor mesokosmoseksperimenter vil bli utført.

The ANTIVENOM project will investigate whether the use of chemicals in aquaculture is having a significantly greater impact on the environment than previously considered, and if existing guidance on the assessment of risk is sufficient to cover specifically acting chemicals or the combined effects of multiple chemicals. The project seeks to gain a greater understanding of the hazards and risks of current chemical use practices in aquaculture. The generated knowledge will serve as a basis for recommendations to improve effect and environmental risk assessments (ERAs) of veterinary medicines and antifoulants used in aquaculture to support future sustainable practices within the industry. The project focuses on assessing the single and combined effects of chemicals, in combination with the contribution of organic matter, on non-target sediment organisms, using non-standard bespoke hazard assessment strategies. These strategies will be based on data gathered through the quantification (monitoring) and modelling of these chemicals to ensure realistic exposure scenarios. It is envisaged that the science delivered through the ANTIVENOM project will support and influence policy makers on the changes necessary to improve ERA of chemicals used in aquaculture, and to ensure better protection and mitigation of the impacts to the marine environment from aquaculture practices. We will achieve this by bringing together an interdisciplinary team of experts. Specific outcomes will be to improve the regulatory frameworks and guidance documents for veterinary medicines and antifoulants, by proposing new sediment toxicity tests and testing requirements that are most relevant for the protection of northern European marine waters. The involvement of key stakeholders from industry and government agencies within the project will aid in guiding the project to ensure a balance between scientific development, sustainability and regulatory, ethical, social and economic considerations

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø